Proteklih dana inspekcijiski organi u Trebinju vrše akciju kojoj je za cilj uvođenje reda kada su u pitanju postavljeni reklamni panou, bilbordi i druge vrste oglasnih površina postavljenih na području grada.

Inspektori na terenu evidentiraju i provjeravaju da li vlasnici imaju svu potrebnu dokumentaciju, te da li izmiruju obaveze nastale po pitanju postavljanja reklamnih panoa.

U proteklom periodu u Trebinju je ostvaren pomak po pitanju naplate renti od postavljanja reklamnih panoa i bilborda, ali i dalje postoje bespravno postavljeni objekti ove vrste na području grada koji bi poslije aktuelnih inspekcijskih aktivnosti trebali ili da budu legalizovani ili uklonjeni.

Zakonska regulativa predviđa nalatu komunalnih taksi za sve reklame vidljive sa javnih površina, bilo da su postavljene na javne ili privatne površine. Interesantno je da po Zakonu o komunalnim taksama, objavljenom u Službenom glasniku RS pod brojem 4/12, i Odluci o komunalnim taksama Grada Trebinja iz 2016. godine čak i postavljanje plakata na mjesta vidljiva sa javnih površina podliježu taksi od 1 KM za jedan plakat dnevno. Tako bi, po ovom Zakonu, za jedan plakat postavljen u Trebinju na mjesec dana trebalo po osnovu taksi platiti 30 KM.

Takođe, interesantno je da i postavljanje reklamnih panoa i bilborda većeg formata na privatne objekte podliježe neophodnom izdavanju lokacijskih uslova od strane Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja, kao i naplati takse čija visina zavisi od površine postavljenog reklamnog objekta.

Gradska uprava i inspekcijski organi su novim akcijama iskazali spremnost da se ovom problemu u Trebinju konačno stane u kraj, što bi značajno doprinijelo ukupnom utisku o uređenosti i izgledu grada, ali i donijelo rezultate kada je u pitanju bolje punjenje budžeta, posebno kada se ima u vidu i da veliki oglasni sistemi i kompanije nisu u potpunosti izmirivali obaveze po ovoj stavci.

 

Foto: Ilustracija

HP, februar 2018.