Skupština grada Trebinja održala je danas tematsku sjednicu vezano za likvidacioni postupak Bobar banke i njegovim posljedicama po gradski Budžet.

Gradska uprava Trebinje je dala pregled podataka o novcu koji Grad Trebinje u svojstvu povjerioca potražuje od banke, a obrazloženje o pojedinačnim stanjima na gradskim računima kod Bobar banke dao je načelnik Odjeljenja za finansije Momir Šarenac. Prema onome što je danas rečeno, u postupku likvidacije, oko 5 miliona KM gradskih sredstava ostalo je zarobljeno na Bobar banci.

Šarenac je rekao da se Grad podnescima obraćao relevantnim subjektima za preduzimanje mjera kako bi se budžetska sredstva oslobodila, i to: privremenom upravniku Bobar banke, Agenciji za bankarstvo RS, Ombudsmenu za bankarski sistem RS, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu finansija, predsjedniku Narodne skupštine RS i svim poslaničkim klubovima.

Obraćanje u smislu finansijske pomoći išlo je i prema Vladi RS, a Grad je zatražio i poduzimanje nadležnih mjera od strane centralnog ureda Centralne banke BiH u Sarajevu te u daljem nastojanju da se dođe do povrata gradskih sredstava podnijeta je i molba OHR-u za poduzimanje aktivnosti iz njihovih nadležnosti vezano za ovo pitanje, kao i Direkciji za evropske integracije.

Zaključno sa današnjim danom, odgovore na podneske su dostavili: Agencija za bankarstvo RS, Centralna banka BiH, Agencija za osiguranje depozita BiH.

Prema odgovoru Agencije za bankarstvo RS, sredstva Grada Trebinja su blokirana do daljnjeg i to bez obzira na vrstu novčanih sredstava. Agenciija je obavijestila i da su na isti način blokirana međunarodna sredstva od IPA fondova koja su se također nalazila na računu u Bobar banci.

Kako je gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević danas u više navrata istakao, Agencija za bankarstvo RS, koja je inače u zakonskoj obavezi da kontroliše rad banaka, je amnestirana od bilo kakve odgovornosti i na taj način je omogućeno da Bobar banka, a tako i sredstva grada Trebinja i građana, postanu subjekti radnji sumnjivog karaktera, jer niko ne snosi odgovornost za propast ove banke. Vučurević je rekao da će Grad Trebinje u daljem razvoju događaja nastaviti da insistira na povratu svojih sredstava.

Nakon što su pismeno i usmeno obaviješteni o gore navedenom, a u cilju poduzimanja konkretnih mjera za deblokadu budžetskih sredstava, odbornici su danas usvojili set zaključaka koji će biti usmjereni na adrese relevantnih subjekata.

Današnjoj sjednici prisustvovali su predstavnici Pravobranilaštva i OHR-a, kao i bivši direktor Bobar banke Andrija Lečić koji je također dao obrazloženje događaja vezanih za predmet rasprave i bio na raspolaganju odbornicima za moguća pitanja.

Prema unaprijed najavljenom, četiri odbornika iz Kluba SNSD-a i jedan odbornik iz Pokreta za Trebinje nisu prisustvovali današnjoj sjednici.

Bivši odbornik NDP-a Srđan Bubalo je pismeno obavijestio Skupštinu da će ubuduće svoje stavove izražavati kao nezavisni odbornik.

 

Zaključci sa tematske sjednice:

Zaključak broj 1

Skupština Grada zahtijeva od nadležnih organa, a prvenstveno od likvidacionog upravnika „Bobar banke“ u likvidaciji, da u postupku likvidacije Banke zaštiti budžetska sredstva Grada Trebinja i to:

 • Dugoročni zajmovi dati ostalim domaćim nefinansijskim subjektima 2.869.687,98 KM
  • Izdvojena novčana sredstva za revolving fondove u domaćoj valuti 1.752.202,68 KM
  • Naknada za korišćenje prirodnih resursa 11.733,18 KM

Naprijed naznačena sredstva su ostvarena na osnovu Zakona o naknadi za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i isključivo se mogu koristiti na osnovu člana 10. pomenutog Zakona.

Takođe, sredstva Evropske komisije za prekograničnu saradnju:

 • Program prekogranične saradnje IPA 2033 – 92.896,45 KM
  • Devizni program prekogranične saradnje IPA 2033 – 800,83 KM

Sredstva od 92.846,95 KM su namijenjena za realizaciju Projekta za unapređenje turističke saobraćajne signalizacije.

Iz razloga što se radi o namjenskim sredstvima Evropske komisije za realizaciju projekata prekogranične saradnje. Eventualnim odlivom ovih sredstava u likvidacionu masu „Bobar banke“, odnosno stvaranjem uslova da Grad Trebinje ne može raspolagati istim, bio bi ugrožen ne samo ovaj projekat već i svi naredni projekti koji se finansiraju iz IPA fonda.

 • Namjenski račun sredstava socijalne zaštite koja se obezbjeđuje iz Budžeta Republike Srpske i Grada – 26.542,80 KM.
  Ova sredstva su namjenska i uplaćena po Zakonu o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske broj:37/12) namijenjena za zadovoljavanje potreba socijalno ugroženog stanovništva.
 • Sredstva računa Trezora – 460.954,14 KM.
  U pomenutim sredstvima od 460.954,14 KM koja se nalaze na računu Trezora su i namjenska sredstva za protivpožarnu zaštitu i namjenska sredstva za izgradnju romske kuće.

Tražimo da se sva naprijed navedena sredstva u skladu sa Zakonom o bankama (Službeni glasnik RS broj 44/03, član 119.stav 1 tačka 2) proglase sredstvima osiguranog kreditora i da im se da prioritet pri isplati iz likvidacione mase.

Zaključak broj 2

Skupština Grada Trebinja zahtijeva od Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade Republike Srpske da u odgovarajućoj proceduri utvrde odgovornost svih institucija i pojedinaca koji su svojim činjenjem i nečinjenjem doveli Grad Trebinje da ne može izvršavati svoje zakonske obaveze, te da Narodna Skupština Republike Srpske formira nezavisnu komisiju na nivou RS koja bi ispitala kompletno poslovanje Bobar banke.

Zaključak broj 3

Skupština Grada podržava dosad sve preduzete aktivnosti Gradonačelnika i Gradske uprave po predmetnom pitanju i ujedno zahtijeva da u narednom periodu, zajedno sa Pravobranilaštvom Republike Srpske – Sjedište zamjenika Trebinje, iskoristi sve zakonske mogućnosti, u cilju zaštite finansijskih sredstava Grada Trebinja koji su se u momentu uvođenja prinudne uprave u „Bobar banku“ nalazile na transakcionim računima Grada Trebinja.

Zaključak broj 4

Skupština Grada Trebinja zahtijeva od narodnih poslanika sa područja Istočne Hercegovine da u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokrenu inicijativu da Skupština raspravlja o predmetnom pitanju i da donese odgovarajuće odluke i zaključke, sve u cilju zaštite budžetskih sredstava Grada Trebinja. Narodni poslanici će u roku od 30 dana obavjestiti Skupštinu Grada Trebinja o tome šta su preduzeli.

Zaključak broj 5

Skupština Grada Trebinja zahtijeva od Vlade Republike Srpske da se iz sredstava budžetske rezerve izdvoji dio sredstava i stavi ih na raspolaganje Gradu Trebinju, na ime saniranja posljedica likvidacije Bobar banke.

Zaključak broj 6

Ove zaključke dostaviti Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Vladi Republike Srpske, likvidacionom upravniku „Bobar banke“ ad Bijeljina, Agenciji za bankarstvo, narodnim poslanicima sa područja Istočne Hercegovine, Visokom predstavniku u BiH, Centralnom uredu centralne banke BiH, Ombudsmanu za bankarski sistem Republike Srpske, Direkciji za evropske integracije, Agenciji za osiguranje depozita BiH.

Izvor: Grad Trebinje