Na sajtu Grada Trebinja objavljen je javni poziv za kupovinu  stanu u zgradi za mlade bračne paravo, koji vam prenosimo u cjelosti.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 58. Statuta Grada Trebinja („Sl.glasnik Grada Trebinja“, broj: 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 i 6/17), Gradonačelnik Grada Trebinja, objavljuje

JAVNI  POZIV

Za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana u stambenom objektu „zgrada za mlade bračne parove“ u Trebinju

(ponovljeni)

I

Grad Trebinje objavljuje  ponovljeni javni poziv mladim bračnim parovima za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana u stambenom objektu „zgrada za mlade bračne parove“ u Trebinju za preostale slobodne stanove.

Cilj ovog javnog poziva je rješavanje stambenog pitanja mladih bračnih parova pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

II

Opšti uslovi koje podnosilac zahtjeva (mladi bračni par) mora ispunjavati za kupovinu stana iz tačke I javnog poziva za rješavanje stambenog pitanja su:

Potvrda o bračnoj zajednici – dokazuje se izvodom iz matične knjige vjenčanih;
Da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine – dokazuje izvodom iz knjige državljana;
Da je jedan bračni drug u toku poslјednjih 5 (pet) godina ima prebivalište na području Grada Trebinja – dokazuje obrascom PB-4A izdatim od strane CIPS-a;
Da je jedan bračni drug starosne dobi od punoljetstva do navršenih 38 godine starosti – dokazuje kopijom lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta;
Da podnosilac zahtjeva nema u svom vlasništvu/suvlasništvu stambenu jedinicu – dokazuje uvjerenjem izdatim od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske;
Uvjerenje o zaposlenju izdato od strane poslodavca kao dokaz postojanja radnog odnosa (koje će biti neophodno banci za odobrenje kredita); Pravo na apliciranje po ovom Javnom pozivu imaju mladi bračni parovi sa ukupnim neto ličnim primanjima i to najmanje u iznosu do 800,00 KM, a najviše u iznosu do 1.500,00KM mjesečno;
Potvrda o uplati doprinosa od strane poslodavca;
Izvod iz Centralnog registra kredita koju izdaje Banka;

III

Posebni uslovi i kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva – rang liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana su:

-Starosna dob;

-Broj članova porodičnog domaćinstva;

-Pripadnost boračkoj populaciji;

-Ukupna neto lična primanja

IV

Starosna dob:

a) do navršenih 24 godine…………………….10 bodova;

b) do navršenih 28 godina……………………7,5 bodova;

v) do navršene 32 godine……………………..5 bodova;

g) do navršenih 38 godina…………………….2,5 boda

Starosna dob se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i računa se do momenta isteka roka za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana.

V

Broj članova porodičnog domaćinstva

Dokazuje se ovjerenom kućnom listom, kao i izvodom iz matične knjige rođenih za sve članove porodičnog domaćinstva. Članovi porodičnog domaćinstva obuhvataju bračni par i njihovu djecu.

Za svakog člana porodičnog domaćinstva dodjeljuje se 5 bodova.

VI

Pripadnost boračkoj populaciji

a) djeca poginulih i nestalih boraca – pet bodova;

b) djeca umrlih boraca-četiri  boda

v) djeca RVI prve kategorije – četiri boda;

g) djeca RVI druge kategorije – tri boda;

d) djeca RVI treće kategorije – dva boda;

đ) djeca RVI četvrte kategorije – jedan bod;

Pripadnost boračkoj populaciji dokazuje se rješenjem nadležnog organa o priznatom statusu.

VII

Ukupna neto lična primanja:

a) ukupna neto lična primanja od 800,00KM do 900,00KM…………………..5 bodova

b) ukupna neto lična primanja od 901,00KM do 1.000,00KM………………..4 boda

v) ukupna neto lična primanja od 1001,00KM do 1.200,00KM………………3 boda

g) ukupna neto lična primanja od 1201,0KM do 1.400,00KM…………………2 boda

d) ukupna neto lična primanja od 1401,00KM do 1.500,00KM………………1 bod

VIII

U slučaju jednakog broja bodova prednost na rang listi se daje podnosiocu zahtjeva koji je dobio više bodova prema redoslijedu kriterija iz tačke V javnog poziva, a ako i u tom slučaju podnosioci zahtjeva imaju isti broj bodova, prednost ima podnosilac koji je dobio više bodova prema redoslijedu kriterija iz tačke VI javnog poziva.

IX

Zahtjevi za učešće na ovom Javnom pozivu podnose se u pisanoj formi, na adresu Grad Trebinje – Gradska uprava Trebinje – Vuka Karadžića broj 2, Komisiji, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana u stambenom objektu „zgrada za mlade bračne parove“ u Trebinju“.

Komisija iz prethodnog stava provjerava ispunjenost uslova na osnovu priložene dokumentacije i isprava priloženih uz zahtjev.

Zahtjevi za koje se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva odbacuju se kao neuredni.

Podnosioci zahtjeva koji ispunjavaju uslove komisija vrednuje u skladu sa ovim javnom pozivom, te na osnovu tog bodovanja utvrđuje preliminarnu rang listu. Preliminarna rang lista objavljuje se na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Trebinja, na koju podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe. O podnesenoj žalbi rješenjem odlučuje Gradonačelnik.

Ukoliko podnosilac zahtjeva sa konačne rang liste, na osnovu ovjerene izjave odustane od kupovine stambene jedinice, ili ne bude u mogućnosti osigurati finansijska sredstva za kupovinu istog posredstvom banke izabrane po javnom pozivu, komisija donosi zaključak o brisanju kandidata sa konačne rang liste i donosi rješenje za narednog kandidata.

X

Pravo na izbor stambene jedinice i etaže na kojoj se ona nalazi ima bolje rangirani podnosilac zahtjeva sa konačne rang liste.

Podnosilac zahtjeva koji po okončanju postupka izvrši kupovinu stana, nema pravo poklona, prodaje ili otuđenja istog u roku od 10 godina od dana uknjižbe prava vlasništva, što će se urediti odredbama kupoprodajnog ugovora. Pravno lice koje će steći pravo na izgradnju stambenih jedinica iz ovog javnog poziva dužno je svakom kupcu koje u potpunosti isplati kupoprodajnu cijenu izdati potvrdu koja će služiti kao jedan od uslova za uknjužbu prava vlasništva.

XI

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Grada Trebinja.

Izvor: Grad Trebinje