Izvor: Srna

Vlada Republike Srpske će u 2014. godini nastaviti sa mjerama restriktivne javne potrošnje, što će dovesti do smanjenja ukupnog deficita sistema i ukupnog javnog duga Republike.

“Novi model razvoja podrazumijeva dodatno smanjenje neproduktivne budžetske potrošnje, uz istovremeno povećanje investicione potrošnje, uz socijalnu zaštitu najugroženijih kategorija društva”, navodi se u Ekonomskoj politici za 2014. godinu, koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 8. decembra.

Ujedno, jačanje poreske discipline podrazumijeva poboljšanje sistema naplate poreza i smanjenje sive ekonomije, te jačanje dugoročne fiskalne stabilnosti i održivosti kroz provođenje strukturnih reformi, posebno reformi javnog sektora.

U dokumentu se navodi da će stabilnost javnih finansija i stvaranje uslova za smanjenje nelikvidnosti privrede biti postignuto: pojačanom aktivnošću na dodatnoj stabilnosti ukupnih javnih finansija, ostvarivanjem dodatnih ušteda na neproduktivnoj budžetskoj potrošnji, kontinuiranim radom na stabilizaciji učešća ukupnog duga u BDP-u, uvođenjem trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sektor, stvaranjem profesionalne javne uprave i smanjenjem nelikvidnosti privrede.

Primjenom Zakona o poreskom postupku i Zakona o posebnim načinima izmirenja poreskog duga u 2014. godini očekuje se poboljšanje naplate javnih prihoda, a u oblasti bolje naplate prihoda posebnu pažnju Vlada Srpske posvetiće obračunu i naplati koncesione naknade.

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti u 2014. godini će omogućiti bolji nadzor i kontrolu nad ukupnim budžetskim sistemom, kroz kažnjavanje onih koji ne poštuju fiskalna pravila i fiskalne mjere.

Upravljanje javnim dugom ostaje jedan od prioritetnih zadataka i u 2014. godini, a posebna pažnja u narednom periodu biće posvećena reformi zdravstvenog sektora.

“Aktivnost koju će Vlada realizovati u 2014. godini odnosi se na uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sektor, da bi se omogućila bolja kontrola trošenja sredstava. Na taj način, bolnički sektor će biti uveden u trezorski sistem preko resornog ministarstva, dok će domovi zdravlja biti uvezani preko trezora jedinica lokalne samouprave kako bi svaki nivo vlasti preuzeo punu odgovornost za fiskalnu održivost sistema kojim upravlja”, ističe se u Ekonomskoj politici.

Vlada Srpske će u 2014. godini posebnu pažnju posvetiti mjerama za unapređenje rada i poslovanja javnih preduzeća, s ciljem stvaranja sistema koji će biti efikasni i u prvom redu samoodrživi.

Stabilnošću javnih finansija, prvenstveno javnih preduzeća, vanbudžetskih fondova i jedinica lokalne samouprave, smanjiće se nelikvidnost privrede.

Zakonom o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije biće omogućeno provođenje multilateralne kompenzacije već u prvom kvartalu 2014. godine, koja će direktno poboljšati likvidnost privrede.

U narednoj godini Vlada Srpske staviće akcenat na povećanje zaposlenosti u realnom sektoru, na socijalnu zaštitu kategorija sa najnižim primanjima, odnosno na socijalnu zaštitu, ne smanjujući dostignuti nivo obima prava, te na penzionersku populaciju i populaciju boraca, porodica poginulih i invalida, kojima će biti uvećana primanja, u skladu sa zakonskom regulativom.

Poboljšanje položaja svih kategorija društva biće izvršeno kroz: stabilizaciju zdravstvenog sektora, unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga usmjerenih na individualne potrebe korisnika, nastavak realizacije kapitalnih projekata u zdravstvu, unapređenje sistema socijalne, porodične i dječije zaštite, povećanje penzija, te povećanje osnovice za obračun primanja u oblasti boračko-invalidske zaštite i poboljšanje položaja mladih.