Policijska uprava Trebinje apeluje na sve privredne subjekte i fizička lica da u skladu sa opremom kojom raspolažu bilo da je riječ o sredstvima za grijanje stanova ili poslovnih prostora pregledaju i servisiraju ako je potrebno kako bi se otklonile neispravnosti koje mogu uzrokovati požar.


Neke od preventivnih mjera zaštite od požara podrazumjevaju:
– Pravovremeno održavanje opreme za zaštitu od požara kao što su protivpožarni aparati, hidranti, instalacije za dojavu požara, instalacije za gašenje požara itd.;-Aparate koji su predviđeni za namjensko gašenje požara neophodno je namjenski koristiti i čuvati na predviđenim mjestima u skladu sa rasporedom opreme, npr. aparati se ne smiju koristiti za blokadu vrata, ne smiju se skidati sa postolja na koja su postavljeni, sklanjati iza vrata, smještati na nepregledna mjesta gdje nisu na dohvat ruke itd.;
– Instalacije na objektima: električna, gromobranska, ventilaciona, toplovodna i dimovodna moraju se izvoditi, koristiti i održavati u skladu sa upustvom proizvođača;
– U prostorijama u kojima se drže ili koriste lako zapaljive tečnosti, gasovi ili drugi lako zapaljivi materijali ili ambalaže (magacini, radionice, kotlovnice, skladišta čvrstog goriva i lož ulja, garaže, kuhinje i druge prostorije) moraju se preduzeti mjere obezbjeđenja ćuvanja i skladištenja onako kako pojedinačne materije zahtjevaju, u skladu sa propisima;
– Svakodnevni otpad i istoršeni materijal (masti, ulja, masne krpe, papirna, plastična ambalaža itd.) po završetku radnog vremena odložiti van objekta, na način koji neće prouzrokovati požar;
– Prilazni putevi objektima, ulazi, izlazi, hodnici, požarne stepenice, stepenice moraju uvijek biti prohodni za nesmetanu evakuaciju radnika i materijalnih dobara u slučaju požara;
– Radove na održavanju objekata ili instalacija obavljati u skladu sa pravilima struke, propisima zaštite na radu i propisima o zaštiti od požara;
– Objekti koji koriste grijanje na čvrsto gorivo, moraju dimnjake da očiste prije početka grejne sezone;
– Otpad koji se dobija iz grejnih tijela na čvrsto gorivo se ne smije odalagati u kontejnere za smeće, nego na način koji će spriječiti požare;
– Grejna tijela moraju se ugasiti prije izlaska iz poslovnih i stambenih jedinica itd.

 

 

HP, oktobar 2020