Komisija za koncesije RS uputila je ponovljeni javni poziv za dodjelu koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa Bileća Grad Jezero.

Predmet koncesije je korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa “Bileća Grad Jezero”.

Kako je eKapija.ba već pisala ovim projektom obuhvaćeno je šest lokacija i to Marina Bileća, Draguljica Kastel, Sportsko selo Orah, Ribarsko selo Vidikovac, Etno selo Miruše i kamp Panik.

Marina Bileća je područje koje zahvata zemljište oko muzeja i stećaka koji su preneseni prilikom stvaranja vještačke akumulacije jezera sa područja današnjeg Bilećkog jezera. Tu je predviđena izgradnja sportsko- rekreativnih terena za odbojku i košarku, koji će preko stepeništa i terasa biti povezani sa marinom. Uz obalu su predviđeni objekti za sportove na vodi.

Lokacija Draguljica Kastel predstavlja dio poluostrva na Bilećkom jezeru i predviđena je kao park i hotel Draguljica kastel, te obuhvata smještajne kapacitete sa dvokrevetnim sobama i eskluzivnim apartmanima. Tu će također biti prostori za odmor i rekreaciju, kao što su saune, fitnes, kafe klub sa vizurama na Bilećko jezero te prostori za djecu. Dok će ribarsko selo dobiti smještajne kapacitete, riblji restoran i bašte, plutajuće molove te obezbijeđen taksi prevoz i mogućnost uživanja u prirodnim ljepotama. Pored toga predviđena je izgradnja i etno i sportskog sela, kao i kampa.

Koncesiona naknada utvrđuje se kao: jednokratna naknada za korištenje Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa “Bileća Grad Jezero”, i kao koncesiona naknada za korišćenje koncesionog područja.

Kriterij za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije je ekonomski najpovoljnija ponuda prema vrijednost investicionih ulaganja u koncesiono područje – učešće 70%, rok za realizaciju projekta, učešće 20 %, iznos koncesione naknade – učešće 10%. Koncesija se dodjeljuje na period do 30 godina računajući od dana zaključivanja Ugovora o koncesiji.

Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Izvor: ekapija.ba