Hidroelektrane na Trebišnjici raspisale su konkurs za dodjelu do 100 stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini.


Pravo na stipendiju imaju studenti sa prebivalištm na području Republike Srpske, koji su prvi put upisali 2, 3. ili 4. godinu studija na jednom od sljedećih javnih fakulteta tehničkog i društvenog smjera: elektrotehničkom, mašinskom, građevinskom, geološkom, arhitektonskom, pravnom, ekonomskom i Fakultetu za proizvodnju i menadžment.

Uslovi za sticanje stipendije su da je podnosilac prijave državljanin Republike Srpske sa stalnim mjestom boravka, da je upisan prvi put kao redovan student druge, treće ili četvrte godine na jednom od fakulteta za koji se odobrava stipendija, da podnosilac prijave nije korisnik stipendije ili drugog vida materijalne pomoći, te da ukupna mjesečna primanja po domaćinstvu nisu veća od 1.700 KM.

Studenti moraju da dostave popunjen obrazac prijave, fotokopiju lične karte i ličnih karata roditelja i ostalih punoljetnih članova domaćinstva, izvod iz matične knjige umrlih /ako neki od roditelja nije živ/, potvrdu da je redovan student, uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom, fotokopiju indeksa, kućnu listu, dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva /ne stariju od šest mjeseci/.

Potrebno je da student dostavi i potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenim članovima domaćinstva, ovjerenu izjavu da ne prima druge stipendije, fotokopiju kartice tekućeg računa /fotokopiju rješenja o invaliditetu, fotokopiju rješenja o statusu porodice poginulog borca/.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”, te na oglasnoj tabli i internet stranici preduzeća, a otvoren je 15 dana, a detalje istog možete pogledati na službenoj stranici HET-a.

 

 

 

 

Izvor: SRNA