Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.07. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

*********

JU OŠ “SVETI SAVA”

FOČA

КONКURS

za izbor i imenovanje direktora

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Foča te Pravilnikom o radu.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1. Opšti uslovi

– da je državljanin BiH,

– da je punoljetan i

– da je zdravstveno sposoban.

2. Posebni uslovi:

– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 177. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18),

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Кandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost),

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje kojim dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. Posebnih uslova,

– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– program rada direktora u narednom mandatu,

– preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Škola će službenim putem pribaviti samo za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

– kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci te ostvarenim rezultatima u radu.

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, ne starije od 6 mjeseci.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU Osnovna škola “Sveti Sava” Foča će, nakon razmatranja prispjelih prijava kandidata, dostaviti ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će, pisanim putem, obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora škole, a u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Foča, ul. Nemanjina, bb 73300 Foča, sa naznakom “Prijava za izbor direktora škole.”

********************

JU SŠC “PERO SLIJEPČEVIĆ”

GACКO

JAVNI КONКURS

za izbor i imenovanje direktora

I Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II Mandat

Direktor škole bira se na period od četiri (4) godine.

Mandat direktora teče od momenta stupanja na dužnost.

III Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br: 1/16 i 66/18)

– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na navedem radnom mjestu,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora , niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o

srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br: 41/2018).

– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada u školi,

– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi,

Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačke 8. 9 i 10. i člana 130. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br: 41/18).

Uz prijavu (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti,

– Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

– Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora. Uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

– Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom radu,

3. Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje pet (5) godina kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

4. Predložen program rada za naredni četvorogodišnji mandat.

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX

Stav 1. Ustava BiH.

IV Sukob interesa:

Кandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati

dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 73/08 i 52/14).

Da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH i da ne podliježe sukobu interesa kandidat treba da dostavi ovjerene izjave.

Кandidati prilažu originale ili ovjerene kopije dokumenata , a iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Кonkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević”, Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24. Gacko. Sa naznakom: “Prijava na konkurs za izbor direktora”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će pismeno obavijestiti prijavljene kandidate na konkurs o odluci u vezi imenovanja direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od nadležnog ministarstva.

 

 

Izvor: Glas Srpske