DCIM101MEDIADJI_0011.JPG

Ukupna prosječna ocjena Herceg Novog kao destinacije za ovu godinu je 4,27, što je znatno popravljeno u odnosu na prethodnu anketu 2019. godine, kada je ocjena iznosila 4,06, pokazala je ovogodišnja 56. anketa turista, koju je sprovela Turistička organizacija Herceg Novi. Najniže ocjene i dalje bilježi “čistoća grada, uređenost i opremljenost plaža, bogatstvo sadržaja za zabavu, kvalitet lokalnog prevoza i mogućnosti za šoping”, ali, kako saopštavaju iz TOHN, važno je istaći da su svi navedeni elementi ocijenjeni visočijim ocjenama nego 2019. godine.

Uprkos činjenici da je ovogodišnja turistička sezona okarakterisana kao uspješna, iz istraživačkog ugla ona se smatra vanrednom turističkom godinom. Uzrok toj činjenici je znatno izmijenjena demografska struktura gostiju u odnosu na tustičke sezone prije pandemije, te izrazito dominantan broj gostiju iz regiona. To se odrazilo i na anketni uzorak, od kojeg se čak 72,3% odnosi na region (Srbija i Bosna i Hercegovina). Pretpostavka je da manji broj anketiranog uzorka sa zapadanih tržišta rezultirao nešto blažim kritičkim osvrtom na destinaciju, jer poznato je da je percepcija turista koji dolaze sa kulturološki i ekonomski srodnih tržišta znatno drugačija od onih koji dolaze iz razvijenih zapadnih zemalja.

Takođe, ukupni ovogodišnji uzorak je znatno umanjen u odnosu na uzorak iz 2019 (ukupno 980 anketiranih naspram 2.013 anketiranih gostiju 2019. godine), a razlog tome je pandemija i globalno distanciranje gostiju koji nijesu željeli anketiranje.

Za razliku od ranijih godina, anketiranje je trajalo do 30. septembra, a jedan od razloga za to su bile najave većeg broja turista iz Rusije za mjesec septembar.

Kad je riječ o anketnom uzorku, najveći broj anketiranih gostiju pripadaju populaciji od 18 do 55 godina, od kojih 26% 36-45 godina, 22,9% 18-25 godina i 21% 26-35 godina, što je direktno uslovljeno karakterom Herceg Novog kao porodične destinacije.

Kao i ranijih godina najveći broj anketiranih odlučio se za privatni smještaj: 62,9%, od čega se 22% smjestilo kod prijatelja i porodice. Ta činjenica je u direktnoj povezanosti sa vrlo visokim stepenom repetecije turističke posjete anketiranih: čak 75,6% anktetiranih se izjasnilo da je ranije boravilo u Herceg Novom.

Kako dalje navode u TOHN, 81,4% gostiju su na pitanje “da li biste ponovo posjetili Herceg Novi” odgovorilo sa “Da”, međutim 18,6% se izlasnilo sa “Možda”, što iz istraživačkog ugla ukazuje na određeni stepen nezadovoljstva destinacijom. Takvi odgovori su zabilježeni u svim mjesnim zajednicama, sa visokom zastupljenisti regionalnog uzorka, a ono što je zajedničko za sve je srednja i visoka dnevna potrošnja.

Kao i prethodnih godina, dominantno najveći faktor motivisanosti za dolazak u destinaciju su “sunce i more”, dok 20% anketiranog uzorka čija motivisanost za dolazak se tiče elemenata poput “istorija i arhitektura”, geografski položaj”, “izleti i aktivnosti”, karakterišu kraći boravak od 7 dana veća dnevna potrošnja od 30 eura dnevno.

Ukupno 37,8% anketiranih gostiju doputovalo je sa svojom porodicom, dok je 22,5% doputovalo sa prijatelima.

Visok procenat regionalnog anketnog uzorka rezultirao je i visokim brojem noćenja u destinaciji. Oko 48% ispitanika boravilo je 4-7 noćenja, dok čak 40% je boravilo duže od 8 noćenja. Dnevna potrošnja anketiranih gostiju takođe je uslovljena istim faktorom, tako da čak 43,9% odgovora se odnosi na potrošnju do 30eura, dok 46% anketiranih troši 30-100 eura dnevno. Samo 1% anketiranog uzorka se izasnilo da troši više od 300 eura dnevno.

Kao i 2019. godine, 60% anketiranih gostiju se o destinaciji informisalo putem interneta, dok je značajno uvećan uzorak onih koji su destinaciju posjetili na osnovu preporuke prijatelja i rodbine, čak 48,3%.

Herceg Novi se i dalje smatra izuzetno bezbjednom destinacijom, što je i najbolji ocijenjeni element destinacije (4,6), dok je ocjenu 4,5 zaslužilo čak 6 elemenata turističke ponude: “porodični karakter destinacije, kvalitet usluga u smještajnim objektima, ljubaznost osoblja u smještajnim objektima, kvalitet hrane u smještajnim objektima, vrijednost za novac smještaja i gostoljubivost lokalnog stanovništva”.

Uprkos vrlo visokim ocjenama, nijesu izostale i brojne primjedbe koje se uglavnom odnose na elemente iz oblasti čistoće i kvaliteta saobraćaja. Naime, određeni broj anketnog uzorka sa područja Kumbora i Meljina bilježi primjedbe na račun neprijatnih mirisa, dok se jedan dio uzorka osvrće na lokalnu politiku odlaganja otpada kao i uređenost i čistoću plaža.

Kad je riječ o primjedbama koje se tiču saobraćaja, za razliku od prošle ankete primjedbe su više usmjerene na probleme sa taxi prvozom nego na javni prevoz. Najčešće se pominje kašnjenje i nedostupnost taxi prevoza.

 

 

 

 

 

Izvor: Radio Jadran