Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje nalazi se u procesu akreditacije trećeg ciklusa studija (doktorskih studija) oba studijska programa. Eleborat za treći ciklus studija sačinila je Кomisija imenovana od strane Naučno-nastavnog Vijeća FPM Trebinje.

Članovi komisije su renomirani profesori sa našeg fakulteta, Univerziteta u Beogradu,
Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Crne Gore.

Treći ciklus studija u potunosti je kompatibilan sa srodnim studijskim programima
industrijskog menadžmenta i industrijskog inženjerstva za energetiku na prestižnim
Univerzitetima u regionu.

Nastavu bi izvodili nastavnici sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad i Univerziteta Crne Gore, kao i nastavnici sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banjoj Luci.

Eleborat je izuzetno ocijenjen od strane stručnih tijela Univerziteta i senata
Univerziteta. Naredne instance za odlučivanje su Savjet za visoko obrazovanje Republike
Srpske i Agencija za akreditaciju Republike Srpske. Opšti ciljevi koji se žele postići
pokretanjem trećeg ciklusa studija na Studijskom programu Industrijski menadžment i
Industrijsko inženjerstvo za energetiku su vezani za:
 postizanje naučnih kompetencija i akademskih vještina u oblasti industrijskog
inženjerstva,
 primjena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno aplikativnih
znanja i metoda na rješavanju konkretnih problema u oblasti industrijskog
inženjerstva,
 djelotvorno obrazovanje kroz provođenje originalnog naučno-istraživačkog rada,
 dugoročno rješenje problema nedostatka univerzitetskih nastavnika iz polja
industrijskog inženjerstva.

Ovo je važan proces u snaženju naučno-israživačkog kapaciteta FPM Trebinje.

Кroz treći ciklus studija će se ukazati šansa ne samo za napredovanje naučnog kadra sa Fakulteta nego i školovanje kvalitetnih kadrova iz privrednog okruženja, snažeći naučno-israživačkog kapaciteta FPM Trebinje.

Кroz treći ciklus studija će se ukazati šansa ne samo za napredovanje naučnog kadra sa Fakulteta nego i školovanje kvalitetnih kadrova iz privrednog okruženja, snažeći vezu nauke i privrede.

 

HP, maj 2021.