Upravni odbor Kompenzacionog fonda RS donio je u četvrtak, 3. decembra, Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona .
Prema ovoj Uredbi za privrednog subjekta uplatiće se porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period jul-septembar 2020. godine.
Pravo na dodjelu sredstava imaju privredni subjekti koji obavljaju pretežnu/osnovnu djelatnost: hoteli i sličan smještaj, odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor, ostali smještaj, djelatnost putničkih agencija, djelatnost tur-operatora i izvođačku umjetnost.
Privredni subjekt koji podnosi zahtjev za dodjelu sredstava dužan je da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske, da nije smanjio broj radnika za više od 15%, kada se uporedi broj radnika na dan 31. avgust 2020. sa danom 29. februar 2020. godine, da ima finansijski gubitak, koji podrazumijeva prosječan pad prometa u periodu jul – septembar 2020. u procentu od najmanje 40% i više u odnosu na isti period 2019. i da je izmirio poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. junom 2020. godine.
Privredni subjekt podnosi zahtjev za dodjelu sredstava nadležnom ministarstvu najkasnije do 20. decembra 2020. godine. Ukoliko je privredni subjekt u momentu donošenja rješenja po ovoj Uredbi već uplatio poreze i doprinose za period jul – septembar 2020. godine, ta će se uplata smatrati kao pretplata za naredni poreski period.
Postupak dodjele sredstava po osnovu Uredbe sprovodiće Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo prosvjete i kulture.
Izvor: Ekapija