Uz bla­go­slov Epi­sko­pa za­hum­sko-her­ce­go­vač­kog i pri­mor­skog, go­spo­di­na Dimitrija, a pod pokro­vi­telj­stvom Op­šti­ne Bi­le­ća, Srp­sko pro­svjet­no i kultur­no dru­štvo ”Pro­svje­ta” u Bi­le­ći, na Trojičin dan, 16. juna 2019. godine, or­ga­ni­zu­je Tro­ji­čin­dan­ski sa­bor kod manasti­ra Do­bri­će­vo.

Su­bo­ta, 15. jun:
18.00 ča­so­va: Ve­čer­nja slu­žba
19.30 ča­so­va: Sve­ča­no otva­ra­nje Sa­bo­ra
– Bla­go­slov­na be­sje­da
– Po­zdrav­na ri­ječ na­čel­ni­ka op­šti­ne Bi­le­ća
– Кul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram

Ne­dje­lja, 16. jun 2019. go­di­ne (Tro­ji­čin dan)

08.30 ča­so­va: Li­tur­gi­ja
11.00 ča­so­va: Кul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram i na­stup ta­kmičara u
pje­va­nju iz­vor­ne mu­ške i žen­ske pje­sme i svi­ra­nju na narodnim
in­stru­men­ti­ma.

12.30 – Tak­mi­če­nje u ba­ca­nju ka­me­na s ra­me­na.

Po­bjed­ni­ci­ma u svim ka­te­go­ri­ja­ma tak­mi­če­nja bi­će do­di­je­lje­ne
pri­god­ne nov­ča­ne na­gra­de a za pr­vo mje­sto u pje­va­nju mu­ške izvor­ne pje­sme do­di­je­li­će se tra­di­ci­o­nal­na na­gra­da – jag­nje pe­če­no na ra­žnju.

Za­in­te­re­so­va­ni uče­sni­ci mo­gu se ja­vi­ti or­ga­ni­za­to­ru na mail [email protected] ili na broj te­le­fona 059/370-133, kao i po­la sa­ta pri­je po­čet­ka pro­gra­ma kod manastira.

„Dobro došli Manastiru, svetinji i neugasloj luči koja je štitila i krijepila generacije Hercegovaca, naših predaka, kroz protekle vijekove i koja nam je i danas duhovno ognjište.
Dobro došli na tradicionalno saborovanje narodne pjesme, igre i muzike, narodnog umovanja i pamćenja. Dobro došli na susret sa kulturom i duhovnošću svog naroda.“, navodi se u pozivu Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva ”Prosvjeta” Bileća.

 

Izvor: Radio Bileća