Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.10. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

***********************

ОСНОВНИ СУД  ФОЧА

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем на радно мјесто на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од три мјесеца:

1. Службеник за извршење – возач,

2. Радник за одржавање чистоће – спремачица

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине и да има пребивалиште у Републици Српској,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против њега не води кривични поступак односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда,

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

6. да испуњава услове утврђене Законом, другим прописима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Фочи.

Посебни услови:

1. за радно мјесто службеник за извршење – возач:

– завршена средња школа IV степена сложености, гимназија, економска, управна или друга школа IV степена сложености са једном годином радног искуства са истим или сличним пословима;

– доказ о положеном стручном испиту за средњу школу,

– доказ о положеном испиту за возача Б категорије;

– потврда о радном искуству на пословима возача од једне године,

– познавање рада на рачунару.

2. за радно мјесто радник за одржавање чистоће – спремачица:

–  завршена основна школа.

Потребна документа:

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе документе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– за радно мјесто под  редним бројем 1.

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. овјерену копију свједочанства о завршеној средњој школи,

4. увјерење да се не води кривични поступак,

5. потврду о радном искуству на истим или сличним пословима за средњу стручну спрему,

6.  доказ о положеном стручном испиту за средњу стручну спрему,

7. доказ о положеном испиту за возача Б категорије,

8. доказ о радном искуству од једне године за возача Б категорије,

9. за испуњавање општих услова из тачке 6. сви кандидати достављају овјерену писмену изјаву.

– за радно мјесто под редним бројем 2.

10. увјерење о држављанству,

11. извод из матичне књиге рођених,

12. овјерену копију свједочанства о завршеној основној школи,

13. увјерење да се не води кривични поступак,

14. за испуњавање општих услова из тачке 6. сви кандидати достављају овјерену писмену изјаву.

Радни однос ће се засновати након проведеног поступка по овом огласу на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата, а изабрани кандидати су обавезни доставити доказ о здравственој способности.

Са свим кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом комисија за избор ће обавити разговор о чему ће кандидати бити обавијештени преко огласне табле суда или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана о дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који неиспуњавају услове неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или поштом на адресу: Основни суд Фоча, Ул. Његошева 25, 73300 Фоча.

****************

ЈУ СШЦ “СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”

ЉУБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме до 31.8.2019. године

1. Професор православне вјеронауке  2 часа седмично у  централној школи у Љубињу  ……………..1  извршилац   без  искуства на одређено вријеме  до 31.8.2019. године

2. Професор православне вјеронауке 1 час седмично у  подручној школи у Берковићима…………1  извршилац   са искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме  до 31.8.2019. године

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр 01/16 и 66/18 ) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању       (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18), и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених,

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (дипломе  стечене ван БиХ и Републике Србије послије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

– Потврду о радном стажу и

– Пријаву  (потписану од стране кандидата) са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном.

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће службеним путем  прибавити увјерење о неосуђиваности  за  кандидата који буде изабран на конкурс, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14 и 42/16), а које нису у супротности са Законом  о средњем образовању и васпитању (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18), те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом)

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 12.11.2018. године у  просторијама школе у  године у 10 сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  са одговарајућом документацијом доставити на адресу Јавна установа Средњошколски центар “Светозар Ћоровић”, Светосавска 22, Љубиње са назнаком “Пријава на конкурс”.

*************

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА “ТРЕБИЊЕ”

 ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник вјеронауке – 1 извршилац (1 час седмично) на одређено вријеме  до 31.8.2019. године

I    Општи услови:

– да је држављанин РС и  БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да има општу здравствену и психофизичку способност;

– да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа);

II    Посебни услови:

1. Завршен теолошки факултет у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент а који се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске или уколико на Заводу нема у потребном броју вјероучитеља могу се ангажовати свештена лица, сходно Закључку Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-1499/18 од 7.6.2018. године.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит за рад у настави.

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уз потписану пријаву  на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебни услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

1. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење да је радно способан, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. овјерену копију дипломе;

7. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена, уколико просјек оцјена није наведен у дипломи;

8. увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији незапослених за незапослена лица;

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

12. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 14.11.2018. године, са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

ЈУ Музичка школа “Требиње”, ул. Степе Степановића бб, Требиње – са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД ФОЧА

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА

1. Поништава се дио јавног конкурса број: 01-617/18 од 27.9.2018. године, који је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана, 28.9.2018. године, за радно мјесто:

Редни број 4. Виши стручни сарадник за књиговодствене послове ………… 1 извршилац

2. Поништење ће се објавити у дневном листу “Глас Српске”.

 

Извор: Глас Српске