Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

*******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник музичке културе, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, за рад у подручном одјељењу Ластва са 3 часа седмичне норме……

1 извршилац

2. Наставник ликовне културе, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, за рад у подручном одјељењу Ластва са 2 часа седмичне норме …………….

1 извршилац

 

– На радна мјеста наставника музичке и ликовне културе примају се кандидати са положеним стручним испитом и радним искуством од годину дана на пословима радног мјеста за које подносе пријаву.

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању – чл. 104. став (6) (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18).

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи – члан (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14, 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

4. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење о радном искуству од годину дана на пословима за које подносе пријаву.

7. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тест и интервју само за кандидате који испуњавају услове конкурса, са потпуном документацијом и благовременом пријавом обавиће се у просторијама Школе дана 3.9.2018. године са почетком у 11 часова (тест) и 12 часова (интервју).

– Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај” Требиње, Октобарска бр. 1.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

***********

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

ФОЧА

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

1. Професор физике, 12 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………………………………………… 1 извршилац

2. Професор социологије, 9 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави …………………. 1 извршилац

3. Професор биологије, 8 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………… 1 извршилац

4. Професор француског језика, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………… 1 извршилац

5. Професор математике, 5 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ……………….1 извршилац

6. Професор рачунарства и информатике, 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави …. 1 извршилац

7. Дипломирани правник, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………. 1 извршилац

8. Дипломирани фармацеут, 16 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ………………… 2 извршиоца

9. Дипломирана медицинска сестра, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ……………..1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12. 80/14 и 83/15).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

– Да је држављанин РС или БиХ – увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

– Да је радно способан – љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана 3.9.2018. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати, са назнаком: “За конкурс – не отварај”, на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73, 73 300 Фоча.

**************

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено радно вријеме са радним искуством у настави

 и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

1. Наставник хемије, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 5 наставних часова недјељно, до краја школске године (31.8.2019).

2. Наставник здравствене његе, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 наставна часа недјељно, до краја школске године (31.8.2019..

3. Наставник физике, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 наставна часа недјељно, до краја школске године (31.8.2019).

4. Наставник енглеског језика, 1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 настава часа недјељно, до повратка радника са боловања.

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр. 1/16) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр. 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г).

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

 

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју издаје Завод за запошљавање, уколико се кандидат налази на тој евиденцији;

3. Овјерена фотокопија радне књижице;

4. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком “Пријава на конкурс за запошљавање”) и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр. 1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем биће обављен интервју и стручно тестирање дана 5.9.2018. за наставника хемије у 8 часова, а за наставника здравствене његе у 10 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем биће обављен интервју и стручно тестирање дана 6.9.2018. за наставника физике у 8 часова, а за наставника енглеског језика у 10 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старији од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају искуства у настави и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством у настави или најмање годину дана радног стажа у струци, разматраће се и пријаве осталих кандидата који испуњавају услове прописане законом.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

 ФОЧА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

за школску 2018/1019. годину

 

1. Наставник гитаре, до краја другог полугодишта школске 2018/19. године, завршена музичка академија и звање дипломирани музичар – гитариста 1 (један) извршилац – 24 часа;

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

– имају ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу стручну спрему;

– имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

– да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

Уз пријаву на расписани конкурс (са биографијом), кандидати достављају сљедећа документа или овјерене фотокопије:

1. Диплому о завршеном образовању;

2. Родни лист;

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење о положеном стручном испиту;

5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима – доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број:74/18), биће вршено бодовање кандидата, по утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријумима утврђеним поменутим правилником.

Кандидати, уз потписану пријаву и документацију, треба да доставе и:

– Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, у форми увјерења или потврде, издате од завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

– Доказ о просјечној оцјени током студирања, у форми увјерења издатог од стране високошколске установе или додатком на дипломи о завршеном образовању;

– Доказ о оствареном радном стажу (уколико има радног стажа), у форми увјерења издатог од стране васпитно-образовне установе или увјерење о стажу из кога се јасно види:

1)  Врста посла,

2) Степен стручне спреме и

3) Дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

– Увјерење о статусу ратног војног инвалида, уколико се ради о кандидату из те категорије;

– Увјерење о статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из те категорије;

Кандидат доставља и овјерену фотокопију радне књижице.

Увјерење о неосуђиваности, од надлежног центра јавне безбједности, затражиће школа, након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

– Достављена документација не може бити старија од 6 мјесеци;

– Уговор о раду почиње тећи од датума пријема;

– Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања;

– Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање;

– Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

– Тестирање кандидата и интервју обавиће се 30.8.2018. године у 11 часова у школи.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа  Фоча, ул. Немањина бб, 73 300 Фоча.

 

*************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ”

 ГАЦКО

 КОНКУРС

за пријем наставника

1. Наставник математике ………. 1 извршилац, (18 часова седмично) –

одређено, до 30.6.2019. год. – приправник;

2. Наставник енглеског језика…. 1 извршилац, (2 часа седмично ) –

одређено, до 30.6.2019. г. – са радним искуством и положеним стручним испитом.

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр: 1/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС”  бр: 41/2018), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. гл. РС” бр: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС” бр: 29/12 и 80/14 и 83/ 15).

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана) на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа. Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– За испуњеност посебних услова:

 

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије требају бити нострификоване;

2. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

3. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

4. Увјерење о радном стажу; за кандидата под редним бројем 2. (Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави; за кандидата под редним бројем 2.

6. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана 3.9.2018. год. са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у

заказано вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко, ул. Солунских добровољаца број 24, Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

*****************************

 

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

“ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ”

 ГАЦКО

 

 КОНКУРС

  за пријем наставника

1. Наставник математике ………. 1 извршилац, (18 часова седмично) –

одређено, до 30.6.2019. год.

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр: 1/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр: 41/2018), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. гл. РС” бр: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС” бр: 29/12 и 80/14 и 83/ 15).

Радно искуство у занимању траженом конкурсом: најмање једна (1) година.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана) на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа. Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– За испуњеност посебних услова:

 

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије треба да буду нострификоване;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

3. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

4. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

5. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца (ако се ради о васпитно-образовној установи: као верификован наставник или на другим пословима и код другог послодавца ван васпитно-образовног рада);

6. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана

27.8.2018. год. са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у

заказано вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са положеним стручним испитом, разматраће се пријаве кандидата који нису положили стручни испит уколико испуњавају остале услове конкурса.

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко, ул. Солунских добровољаца број 24, Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

*****************

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА ГВОЗНО”

СА П.О. КАЛИНОВИК

КАЛИНОВИК

расписује

ОГЛАС

за пријем радника у Пољопривредну задругу “Гвозно” са п.о. Калиновик

I – Расписује се оглас за пријем радника, и то:

1. Тракториста и радник на одржавању – 1 (један) извршилац.

2.  НК радник – чувар стада говеда – 1 (један) извршилац.

Радни однос заснива се на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци.

II – Општи услови за кандидате:

1. да је држављанин РС и БиХ,

2. да има општу здравствену способност,

3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци.

III – Посебни услови за кандидате:

– основна школа

– увјерење надлежног органа о утврђеном статусу демобилисаног борца ВРС

– положен возачки испит Б категорије (кандидати под редним бр. 1).

IV – Потребна документа

Уз пријаву на оглас која садржи број телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова огласа, и то:

– увјерење о држављанству, увјерење надлежног органа о утврђеном статусу демобилисаног борца ВРС, копију свједочанства, увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, увјерење о неосуђиваности и увјерење о здравственој способности (доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа).

Сви кандидати који буду испуњавали услове из овог огласа биће позвани на разговор, о чему ће бити благовремено обавијештени.

V – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

О резултатима огласа кандидати ће бити писмено обавијештени.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу:

Пољопривредна задруга “Гвозно” са п.о. Калиновик Павловци бб, Калиновик.

*****************

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА

ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

за школску 2018/19. годину

1. Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме, од дана пријема до краја наставног процеса, 1 извршилац на пуну радну норму, са радним искуством – положен стручни испит.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18) и Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске”, број 51/11, 19/12, 77/12 и 81/12).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области        и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992 . године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом  на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом .

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                               11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

– Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

– Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
– Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Љубиње
Улица Светосавска број 23

88 380 Љубиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***********************

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

ФОЧА

На основу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), ЈУ Средњошколски центар Фоча

ПОНИШТАВА КОНКУРС

Поништава се конкурс, број: 02-227/18 од 13.8.2018. године, објављен дана 15.8.2018. године у “Гласу Српске”

 

****************

 

 

 

 

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ТРЕБИЊЕ”

ТРЕБИЊЕ

 СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА ББ

КОНКУРС

 за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор гитаре – 1 извршилац – пуна норма – на одређено вријеме од 1.9.2018. године до 25.6.2019. године

 

I Општи услови:

– да је држављанин РС и БиХ

– да је старији од 18 година

– да има општу здравствену и психофизичку способност

– да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

II Посебни услови:

Поред општих, кандидат је дужан испунити и посебне услове:

1. дипломирани музичар – гитариста  са радним искуством)

 

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит за рад у настави. Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у настави.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњености општих и посебних услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

1. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење да је радно способан, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности;

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. овјерену копију дипломе;

7. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена, уколико просјек оцјена није наведен у дипломи;

8. увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији незапослених за незапослена лица;

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

 

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 31.8.2018. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

 

ЈУ Музичка школа “Требиње”, ул. Степе Степановића бб, Требиње – са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

******************

 

КАЗНЕНОПОПРАВНИ ЗАВОД ФОЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у 2018. години

1. Приправник – дипломирани економиста …………………………………………….           1 извршилац

2. Приправник – дипломирани инжењер пољопривреде…………………………….         1 извршилац

3. Приправник – дипломирани менаџер безбједности………………………………            2 извршиоца

I Општи услови које кандидати морају да испуњавају

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса,

6. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

II Посебни услови

1. Да има високу стручну спрему или завршен први циклус школовања дипломског студија који је вреднован са 180 или 240 ECTS бодова

2. Да нема остварен радни стаж од 1 (једне) године или више након стицања високе стручне спреме

III Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерену копију, и то:

– Пријаву са кратком биографијом (својеручно потписану, са назначеном адресом становања и контакт телефоном)

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење о држављанству,

– Доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи

– Диплому о завршеној школској спреми,

– Овјерену копију радне књижице (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о завршеној школи, стручној спреми, о запослењу, стажу)

– Овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса

– Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

Изабрани кандидат је дужан, прије потписивања уговора о приправничком раду, доставити љекарско увјерење о општој здравственој способности, а уколико исти не достави тражено увјерење, комисија ће позвати сљедећег кандидата са ранг-листе да достави тражене доказе.

Уговор о приправничком раду закључује се у трајању до 12 (дванаест) мјесеци, односно до стицања услова за полагање приправничког испита.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а исти ће се објавити и у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу и број телефона који су навели у пријави.

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Казнено-поправни завод Фоча, ул. Студентска бр. 2, са назнаком “Пријава за конкурс”.

 

Извор: Глас Српске