Na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje većinom glasova usvojen je Nacrt budžeta za 2018. godinu u iznosu od 8,3 miliona maraka.  Maratonsko zasjedanje proteklo je u žučnim raspravama odbornika vlasti i opozicije.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Zorka Umićević detaljno je prezentovala strukturu planiranih prihoda i rashoda, naglašavajući da će najvažniji opštinski dokument biti upućen na javnu raspravu. Prema njenim riječima, poreski prihodi planirani su u iznosu od 5,2 miliona, neporeski 910.00, a primici od zaduženja 3,5 miliona KM. U strukturi rashoda  najveće stavke su tekući troškovi – 3,8 miliona KM, kapitalne investicije -1,6 miliona i grantovi – 576.600 KM.

U širokoj skupštinskoj raspravi odbornici su iznosili različite ocjene predloženog Nacrta budžeta, mada je bilo i stavki koje su zajednički pozdravili, kao što su izdvajanja za Udruženje penzionera i „Moju nadu“.

Iz SNSD-a su ukazivali na vrijedne kapitalne investicije, pomoći HET-a i najavljenu podršku Vlade RS, uz naglašavanje da je budžet razvojni i pravedan. Odbornici SDS su ocijenili da će planirani prihodi biti teško ostvareni. Smatraju da se investicije finansiraju najviše zahvaljujući kreditu, a imali su i primjedbe vezane za subvencije proizvođačima mlijeka i raspodjelu sredstava za sport. Iz Socijalističke partije su kao pozitivno ocijenili što postoji jasan plan  utroška kreditnih sredstava i što su povećani poreski prihodi. Ponovili su i raniji stav o potrebi održavanja posebne sjednice o radu i finansiranju sportskih kolektiva.

Rasprava o Nacrtu budžeta nije mogla proteći bez diskusije o platama opštinskih funkcionera.

SNSD je predložio Zaključak da se prije usvajanja konačne verzije budžeta za 2018. godine preispitaju visine naknada funkcionera  i dovedu u balans sa opštinama iz okruženja, a da se ta sredstva usmjere za finansiranje pripravnika. Iz Socijalističke partije smatraju da funkcioneri sami treba da odluče da li su za smanjenje plata i da bi eventualne uštede po tom osnovu trebalo namijeniti porodicama sa četvoro i više djece. DNS je ponudio i konkretan prijedlog  za smanjenje primanja funkcionera pozivajući se na Zakon o lokalnoj samoupravi. Plate zaposlenih u opštinskoj administraciji kritikovali su odbornik SRS Darko Marić  i nezavisni odbornik Suzana Kešelj.

Nakon usaglašavanja  odbornika političkih partija  koje čine većinu u Opštinskom parlamentu  prihvaćen je Prijedlog zaključka SNSD-a, s tim da se razmotri i prijedlog DNS-a. Amandman nezavisnog odbornika Suzane Kešelj kojim je zatraženo da se polovina granta za političke partije  preusmjeri za zapošljavanje pripravnika nije dobio potreban broj glasova.

Nacrt budžeta usvojen je glasovima skupštinske većine, dok su opozicioni odbornici bili uzdržani. Opštinsko odjeljenje za finansije zaduženo je da do narednog zasjedanja o ovom dokumentu provede javnu raspravu.

SO 12 2

Široka skupštinska rasprava vođena je i tokom Izvještaja o realizaciji budžeta  za devet mjeseci 2017. godine.

V.d. načelnika Odjeljenja za finansije Zorka Umićević  naglasila je da je u izvještajnom periodu punjenje budžeta teklo prema planu i da je na većini stavki došlo do smanjenja troškova. Dodala je da su isplaćeni i dugovi iz ranijeg perioda. Opozicija je kritikovala  kreditno zaduženje i izrazila sumnju u obećane grantove Vlade RS, a vlast se pohvalila započetim projektima i spremnošću da rješava probleme građana.

Izražavajući zadovoljstvo izvršenjem budžeta načelnik opštine Milenko Avdalović podsjetio je da su isplaćene stipendije,  podsticaji i druge obaveze, da je urađeno dosta na uređenju grada i da su u pokrenuti značajni infrastrukturni projekti.

Današnjim raspravama o budžetu opštine Nevesinje  prethodilo je poništenje Odluke o rebalansu budžeta za 2017. godinu. Kako je obrazloženo, na prethodnoj sjednici Opštinskog parlamenta ponovljenim glasanjem po istoj tački dnevnog reda prekršen je Poslovnik o radu Skupštine Opštine. Bio je ovo povod za nove skupštinske razmirice.

Odbornici PDP-a i SDS-a su tražili da im se predsjednik Opštinskog parlamenta  Momčilo Vukotić izvini zbog izjava u medijima nakon 11. sjednice, a Darko Marić je tražio čak i da podnese ostavku. Iz većine su odgovorili da je poništenje sporne odluke akt odgovornih ljudi.

Većinom glasova prihvaćen je  prijedlog načelnika za skraćenje roka za ponovno razmatranje Prijedloga odluke o rebalansu budžeta za 2017. godinu, tako da je ovaj dokument usvojen već u narednoj tački dnevnog reda.

SO 12 3

Preostali tok zasjedanja protekao je uz kratke diskusije i mahom jednoglasne odluke. Usvojen je zaključak o uključivanju javnih ustanova Turistička organizacija i Centar za informisanje i kulturu u Trezor opštine Nevesinje. Prilikom usvajanja Programa rada zimske službe odbornici su  iskazali potrebu za nabavkom mašine koja bi čistila trotoare, što je načelnik opštine  i prihvatio.

Na današnjem zasjedanju bez rasprave je usvojen Program zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu, te Odluka o određivanju matičnih područja opštine Nevesinje.

Programom utroška namjenskih sredstava od posebnih vodnih naknada za 2018. godinu predviđeno je da se planiranim prihodom od 35.000 KM finansira izgradnja sistema za odvođenje oborinskih voda u Ulici Miloša Oblića. Ovaj Program biće dostavljen na saglasnost JU „Vode Srpske“.

Odbornici su usvojili Plan korištenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica  za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2018. godinu. Kako je obrazloženo, ova sredstva će se koristiti za rekonstrukciju Vatrogasnog doma i nabavku vatrogasne opreme

Na današnjem zasjedanju Opštinskog parlamenta  donesena je Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Nevesinje. Utvđeni su i kriterijumi za izbor, te imenovana Komisija za sprovođenje postupka po javnom konkursu.

SO 12 4