Министарство финансија Републике Српске упутило је обавјештење послодавцима и радницима у Републици Српској о измјенама радног и пореског законодавства чији је циљ повећање плате свим запосленим у приватном и јавном сектору што је остварено промјеном начина уговарања плата између послодавца и запосленог и повећањем основног личног одбитка.

Резултат тога је повећање плата свим запосленим, износ бруто плате остаје на истом нивоу, послодавац има исти трошак, а радник прима већу плату. Трошкове повећања плата свих запослених у Српској сноси буџет Републике Српске и буџети локалних заједница, који се одричу дијела пореза на доходак у корист радника.

Сви документи којима се појашњава и прописује нови обрачун плата доступни су на интернет страници Министарства финансија на линку http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Poslovanje/nop/Pages/default.aspx, као и на интернет страници Пореске управе, саопштено је из Министарства финансија Српске.

Послодавцима и радницима на увид је дата измјена законодавства с циљем повећања плата у Републици Српској, модел за прерачун плате и коефицијената, промјене у подношењу мјесечне пријаве 1002 и ПД 3100, примјери обрачуна плата, као и закони и правилници који регулишу ову област.

У документима се наводи да је у Закону о раду измијењен појам плате, при чему плата подразумијева плату прије опорезивања, а бруто плата је плата увећана за доприносе.

Измијењена је одредба члана 123 на начин да је прописано да је у свим елементима плате садржан порез, те да послодавац са радником мора уговорити или плату или бруто плату, али да неће бити могуће уговорити плату у нето износу.

Измјенама Закона о раду утврђена је прелазна одредба за измјену свих подзаконских аката који садрже утврђене износе плате, дефинисан појам плате, те утврђене коефицијенте и основицу за одређивање плате.

Мјере пореске политике у домену пореза на доходак морају дјеловати на физичка лица као обвезнике тог пореза, а не на исплатиоце дохотка као што је то био случај до сада у Републици Српској, истиче се у документима.

Највећи проблем у провођењу ових мјера могу бити неодговорни послодавци који могу покушати да злоупотријебе ову мјеру и да средства задрже за себе умјесто за повећање плата запослених, што се, како је наведено, може спријечити строгом законском регулативом, а која предвиђа санкције за покушај злоупотребе и инспекцијским надзором.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 4. јула сет закона, а резултат њихових измјена и допуна биће повећање плата свим запосленим у Републици Српској.

Усвојени су закони о измјенама и допунама закона о раду и о порезу на доходак, закони о платама запослених у органима управе Републике Српске, у Министарству унутрашњих послова Српске, у области просвјете и културе, у јавним службама Српске, у институцијама правосуђа, у јавним установама у области здравства Српске, те Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Српској.

 

Извор: Глас Српске