Na osnovu člana 5. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik Opštine Nevesinje“, broj  10/16 i izmjena i dopuna broj 02-012.1-7/17 od 24.11.2017. godine) i člana 3. Odluke o stipendiranju i visini stipendija za redovne studente javnih  (državnih) visokoškolskih ustanova za školsku 2017/2018 godinu (broj 02/012.10-414/17 od 27.11.2017 godine) Načelnik Opštine raspisuje

K O N K U R S

Za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima javnih (državnih) visokoškolskih ustanova za školsku 2017/2018 godinu

 I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima javnih (državnih) visokoškolskih ustanova za 2017/18. godinu prvog ciklusa studija, koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija, počev od druge godine studija, i koji se školuju na javnim  državnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama, a čije je prebivalište na području Opštine Nevesinje.

II

(1)Za dodjelu stipendija mogu konkurisati kandidati koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove :

a) da su državljani Republike Srpske i BiH;

b) da su studenti javnih (državnih) visokoškolskih ustanova ;

v) da imaju prebivalište na području opštine Nevesinje;

g) da su studenti druge godine ili viših godina studija ;

d) da ne obnavljaju više od jedne godine studija ;

đ) da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 25 godina života, osim za studenta studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 27 godina života ;

e) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja ;

(2) ispunjavanje opštih uslova iz stava 1. tačka g) ovog člana ne odnosi se na studentedjeca poginulih boraca Otadžbinskog rata, djeca bez roditeljskog staranja, studenti sa posebnim potrebama i učenik generacije.

III

Studentska stipendija se odobrava za jednu školsku godinu i to za 10 (deset) mjeseci u godini na osnovu raspisanog konkursa, počev od oktobra mjeseca. Visinu studentske stipendije određuje Načelnik opštine Odlukom o stipendiranju i visini stipendija za redovne studente javnih (državnih) visokoškolskih ustanova za školsku 2017/2018 godine.

IV

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi zahtjev pismeno. Uz zahtjev za dodjelu studentske stipendije studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

potvrda o prebivalištvu,

dokaz da je kandidat redovan student određene godine studija na državnoj visokoškolskoj ustanovi,

ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomoć za stipendiranje, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću,

dokaz o upisu na fakultet i upisu svih pojedinačnih godina (kopirati iz indeksa),

za članove porodica poginulih boraca, djecu bez roditeljskog staranja, studenta sa posebnim potrebama i učenika generacije potvrdu od nadležnog organa,

fotokopiju žiro računa,

fotokopija lične karte.

V

(1)Studenti koji su prethodne godine primali stipendiju, a ispunjavaju uslove konkursa, dužni su da uz prijavu dostave:

potvrdu o redovnom školovanju potpisanu i ovjerenu od strane visokoškolske ustanove koju pohađaju,

potvrdu o prebivalištu.

(2)Studenti koji su članovi porodica poginulih boraca Otadžbinskog rata, studenti bez roditeljskog staranja, studenti sa posebnim potrebama, učenik generacije sa područja opštine Nevesinje, narednih godina dobijaju stipendiju do završetka studija pod uslovom da svake godine dostavljaju potvrde o upisu godine u parni semestar.

VI

Komisija će u skladu sa Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija utvrditi redosled kandidata za dodjelu studentske stipendije, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 VII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u Opštinu NevesinjeCentar za usluge građanimašalter prijema podnesaka, ili putem pošte na adresu: Opština Nevesinje, Ul. Cara Dušana 44, 88 280 Nevesinje, sa naznakomza stipendiju“.

VIII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine Nevesinje.

IX

Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od 30 dana, nakon zatvaranja konkursa na oglasnoj tabli opštine Nevesinje. Svaki kandidat na konkursu može uložiti prigovor Načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana objave Odluke o dodjeli studentske stipendije.

Izvor: Radio Nevesinje