На основу члана 5. Правилника о додјели студентских стипендија („Службени гласник Општине Невесиње“, брoj  10/16 и измјена и допуна број 02-012.1-7/17 од 24.11.2017. године) и члана 3. Одлуке о стипендирању и висини стипендија за редовне студенте јавних  (државних) високошколских установа за школску 2017/2018 годину (број 02/012.10-414/17 од 27.11.2017 године) Начелник Општине расписује

К О Н К У Р С

За додјелу студентских стипендија редовним студентима јавних (државних) високошколских установа за школску 2017/2018 годину

 I

Расписује се Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима јавних (државних) високошколских установа за 2017/18. годину првог циклуса студија, који су први пут уписали одговарајућу годину студија, почев од друге године студија, и који се школују на јавним  државним високошколским установама у Републици Српској, БиХ, Србији, Црној Гори и другим земљама, а чије је пребивалиште на подручју Општине Невесиње.

II

(1)За додјелу стипендија могу конкурисати кандидати који испуњавају сљедеће опште услове :

а) да су држављани Републике Српске и БиХ;

б) да су студенти јавних (државних) високошколских установа ;

в) да имају пребивалиште на подручју општине Невесиње;

г) да су студенти друге године или виших година студија ;

д) да не обнављају више од једне године студија ;

ђ) да студенти завршне године на првом циклусу студија нису старији од 25 година живота, осим за студента студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 27 година живота ;

е) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања ;

(2) испуњавање општих услова из става 1. тачка г) овог члана не односи се на студентедјеца погинулих бораца Отаџбинског рата, дјеца без родитељског старања, студенти са посебним потребама и ученик генерације.

III

Студентска стипендија се одобрава за једну школску годину и то за 10 (десет) мјесеци у години на основу расписаног конкурса, почев од октобра мјесеца. Висину студентске стипендије одређује Начелник општине Одлуком о стипендирању и висини стипендија за редовне студенте јавних (државних) високошколских установа за школску 2017/2018 године.

IV

Кандидат за додјелу стипендије подноси захтјев писмено. Уз захтјев за додјелу студентске стипендије студенти су дужни приложити сљедећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији:

извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству,

потврда о пребивалиштву,

доказ да је кандидат редован студент одређене године студија на државној високошколској установи,

овјерену изјаву да не прима стипендију или другу материјалну помоћ за стипендирање, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,

доказ о упису на факултет и упису свих појединачних година (копирати из индекса),

за чланове породица погинулих бораца, дјецу без родитељског старања, студента са посебним потребама и ученика генерације потврду од надлежног органа,

фотокопију жиро рачуна,

фотокопија личне карте.

V

(1)Студенти који су претходне године примали стипендију, а испуњавају услове конкурса, дужни су да уз пријаву доставе:

потврду о редовном школовању потписану и овјерену од стране високошколске установе коју похађају,

потврду о пребивалишту.

(2)Студенти који су чланови породица погинулих бораца Отаџбинског рата, студенти без родитељског старања, студенти са посебним потребама, ученик генерације са подручја општине Невесиње, наредних година добијају стипендију до завршетка студија под условом да сваке године достављају потврде о упису године у парни семестар.

VI

Комисија ће у складу са Правилником о додјели студентских стипендија утврдити редослед кандидата за додјелу студентске стипендије, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 VII

Пријаве са потребном документацијом доставити  у Општину НевесињеЦентар за услуге грађанимашалтер пријема поднесака, или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Ул. Цара Душана 44, 88 280 Невесиње, са назнакомза стипендију“.

VIII

Kонкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања на огласној табли и на сајту Општине Невесиње.

IX

Резултати конкурса биће објављени у року од 30 дана, након затварања конкурса на огласној табли oпштине Невесиње. Сваки кандидат на конкурсу може уложити приговор Начелнику Општине у року од 8 дана од дана објаве Одлуке о додјели студентске стипендије.

Извор: Радио Невесиње