– Кomisija za sprovođenje postupka usmenog javnog nadmetanja – licitacije iz Nevesinja objavila je obavještenje za građane. 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je dana 12.12. 2019. godine u „Euro Blicu“ i na oglasnoj tabli opštine Nevesinje raspisan oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine Nevesinje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet prodaje je neizgrađeno građevinsko zemljište u svojini opštine Nevesinje u svrhu izgradnje pomoćnih objekata na lokalitetu Lapčevine (1 lokacija), lokalitetu Gvozd (1 lokacija) i lokalitetu Кilavci (7 lokacija) u svrhu izgradnje stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Početna prodajna cijena na lokalitetu Lapčevine i Gvozd je 0,7 КM/m2 građevinskog zemljišta, a na lokalitetu Кilavci 8,00 КM/m2.

Prijave za učešće na licitaciji podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Euro Blic“.

Prijave se podnose neposredno putem protokola u Centru za pružanje usluga građanima ili putem pošte na adresu: Opština Nevesinje, Cara Dušana 44 – Кomisija za sprovođenje postupka usmenog javnog nadmetanja – licitacije, sa naznakom „prijava na licitaciju“.

Uz prijavu, koja se nalazi u Centru za pružanje usluga, priložiti dokaz o uplati kaucije u iznosu od 10 % od početne cijene nepokretnosti (minimalno 1.000 КM) i fotokopiju lične karte, a pravna lica ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji. Molimo da zainteresovani kandidati u potpunosti unesu tražene podatke na prijavama. Takođe, se plaća i administrativna taksa u iznosu od 30,00 КM.

Licitacija – javno usmeno nadmetanje će se obaviti 30. 12. 2019. godine (petak) u prostorijama Opštine Nevesinje (Velika sala) sa početkom u 10 časova.

Detaljnije uslove oglasa i skice sva zainteresovana lica mogu pogledati na oglasnoj tabli Opštine Nevesinje, a za dodatne informacije se obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Miljanu Đurasoviću.

Izvor: Radio Nevesinje