Program “Stručno osposobljavanje, usavršavanje i zapošljavanje operatera na CNC mašinama za obradu metala u istočnoj Hercegovini“, organizuje se u okviru projekta „Moja budućnost“, koji u BiH, Republici Srpskoj realizuje Fondacija Helvetas Moja Budućnost“.

Program realizuje Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja u partnerstvu sa Gradom Trebinjem, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Trebinje, Fakultetom za proizvodnju i menadžment Trebinje, Fondacijom Helvetas Moja Budućnost, Edukativnim centrom Privredne komore Republike Srpske, i preduzećem Swisslion IAT a.d. Trebinje.

Pozivaju se nezaposlena lica sa područja istočne Hercegovine, da podnesu prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja operatera na CNC mašinama za obradu metala.

Program osposobljavanja izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 88/17. Program osposobljavanja traje ukupno 240 časova, od čega 90 časova teoretske nastave i 150 časova praktične nastave.

Cilj programa osposobljavanja je da polaznici usvoje znanja i radne vještine za obavljanje poslova operatera na CNC mašinama za obradu metala, omogućavanje osposobljavanja zbog zapošljavanja ili samozapošljavanja, ali i jačanje kapaciteta ustanova obrazovanja i preduzeća, za kontinuirano provođenje projekata osposobljavanja, te ostalih partnera koji će biti uključeni u program.

Vremenski okvir trajanja programa osposobljavanja i dokaz obuke

Program osposobljavanja, će se realizovati u okviru kapaciteta partnerskog preduzeća i Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje. Proces sticanja novih znanja i vještina prema nastavnom planu i programu će trajati najmanje tri mjeseca, odnosno ukupno 240 časova. Planirano je da program osposobljavanja počne u martu 2020. godine.

Kandidatima koji uspješno završe obuku biće dodijeljeno uvjerenje koje će omogućiti potvrdu stečenog zvanja i vještina upisom u radnu knijžicu, te ponuđeno radno mjesto u preduzeću u kojem se provodi osposobljavanje, u svrhu sticanja dodatnih praktičnih kompetencija i iskustva.

Prava i obaveze između organizatora obuke i odabranih učesnika obuke biće definisana
pojedinačnim ugovorima, koji će biti zaključeni prije početka obuke.

Ciljna grupa

Poziv je otvoren prvenstveno za lica zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za
zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu metala, sa završenom najmanje srednjom školom, a koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Trebinje.

Opšti uslovi za prijavu

Uslovi koje podnosioci prijava moraju ispunjavati za prijavu na Javni poziv:
 Da su državljani BiH, RS
 Da imaju završenu srednju školu, kao minimum potrebnih kvalifikacija
 Da se vode na evidenciji zavoda za zapošljavanje RS, kao aktivni tražioci posla
 Da imaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad
 Da pripadaju starosnoj dobi od 18 do 55 godina
Podnošenje prijava
Uz prijavni obrazac, potrebno je priložiti sljedeće:
 Uvjerenje iz evidencije nezaposlenih aktivnih tražilaca posla Zavoda za zapošljavanje RS,
filijala Trebinje
 Potvrdu o prebivalištu
 Diploma o završenoj srednjoj školi
 Ljekarsko uvjerenje (potvrda da kandidat posjeduje opštu zdravstvenu i psihofizičku
sposobnost za rad – dostavlja se nakon što se izvrši konačan odabir kandidata)
 Identifikacioni dokument (potrebno je dostaviti na uvid, ako kandidat ispunjava sve
propisane uslove).
Prijave po ovom Javnom pozivu, sa priloženim prijavnim obrascem i pratećom dokumentacijom
te naznakom „Za Javni poziv nezaposlenim licima za prijavu za pohađanje programa
osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala“, mogu se dostaviti na email adresu msptb@teol.net, poštom ili lično na adresu Agencije za razvoj malih i srednjih
preduzeća Grada Trebinja (ul. Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje – zgrada Poslovnog inkubatora). Kandidati koji svoje prijave dostave putem e-maila, trebaju iste dokumente dostaviti i u štampanoj verziji prilikom intervjua, koji će biti organizovani za sve potencijalne učesnike obuke.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Grada Trebinja, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja i Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Trebinje, te na internet stranicama Grada Trebinja, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja i Zavoda za zapošljavanje RS .
Javni poziv ostaje otvoren od 14.02.2020. do 28.02.2020. godine.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva, možete se obratiti zaposlenima u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja, na brojeve telefona 059/245-470 i 059/245- 471, putem e-mail adrese msptb@teol.net ili lično u prostorije „Agencije“, svakom radnim danom od 08:00 do 14:00 časova, za vrijeme trajanja poziva.

HP, februar 2020.