Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 19. 08. 2015. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

Javna ustanova Zavod za Zapošljavanje RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.08.2015.

 

 

JU SŠC ALEKSA ŠANTIĆ

Petra Samardžića b.b.

NEVESINjE

 

KONKURS

za prijem nastavnika u radni odnos

 

–  Profesor ruskog jezika …. 1. izvršilac – na određeno vrijeme ( 6 časova nedjeljno)

 

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“, broj 55/07) i posebnih uslova propisanih članom 75.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14)  kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. gl. RS“, broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Sl. gl. RS“ broj 11/95).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl. gl. RS“, broj 102/14).

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

 

– Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Izvod iz MK rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka,

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja , ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (u skladu sa članom 9. stav 2. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

 

Te ostalu dokumentaciju predviđenu članom 8. stav  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Sl. gl. RS“ broj 102/14)

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 28.08.2015. godine u 11.00 časova  u prostorijama škole (nova zgrada).

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu škole. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

 

 

 

JU SREDNjOŠKOLSKI  CENTAR  FOČA

Cara Dušana br. 73.
FOČA  
Telefon: 058/210-114

IZMJENE I DOPUNE KONKURSA

objavljenog 12.8.2015. god. koje glase:

 

 

Na  određeno radno vrijeme :

1. Prof. francuskog jezika  …..1 izvršilaca  4 časa      – Pripravnik

 

2. Prof.  fizike  …1  izvršilaca, sa iskustvom, puna norma  –   Položen stručni ispit

od dana prijema do 31.08.2016. godine

 

Osim posebnih uslova propisanim članom 75.  Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl. gl. RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), ispunjava i sljedeće uslove:
Završen odgovarajući fakultet prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Sl. gl. RS“ broj: 11/95.) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. gl. RS“ 91/09 i 29/12.) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl. gl. RS“, broj: 102/14.).
Opšti uslovi :
a) da je  državljanin RS i BH-a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
b)da je punoljetan što  se dokazuje izvodom iz MK rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

v) da  je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,
a prije zasnivanja radnog odnosa.
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.
Posebni uslovi i potrebni dokumenti:
– potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na ovaj konkurs uz  kratku biografiju
– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ,ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti dokument  o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa
– uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu na evidenciji nezaposlenih lica;
– uvjerenje o radnom stažu ( u obrazovanju, van obrazovanja u struci i van struke sa izračunatim radnim stažom) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice,

– ukoliko je kandidat radio s nepotpunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu u vaspitno-obrazovnom procesu ako je tražen položen stručni ispit

– uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulih boraca;
– uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog  invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz  kategorije ratnog vojnog  invalida;
Testiranje kandidata koji su dostavili potpunjene i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se   31.8.2015. u 10 časova, a nakon toga intervju.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na Konkurs.
Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  koje  se  ne vraćaju.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  Izmjena i dopuna konkursa.
Prijave slati na  naznačenu adresu

 

 

JU OŠ „LjUTICA BOGDAN“

Srpskih dobrovoljaca 5

KALINOVIK

Tel.  057/623-449

Imejl: os[email protected]

 

 

ISPRAVKA KONKURSA

Ispravka konkursa objavljenog 12.8.2015. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ vrši se u tački 1:

Umjesto „1. Nastavnik informatike…. 2 časa – pripravnik na određeno vrijeme do 31 8. 2016. godine“  treba da stoji: „1. Nastavnik informatike…. 2 časa – na određeno vrijeme do 31 8. 2016. godine, lice  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom“.

Uslovi konkursa ostaju kao u konkursu objavljenom 12.8.2015. godine uz obaveznu dostavu ovjerene kopije  potvrde o položenom stručnom ispitu i potvrde o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca.

Test i intervju za nastavnika informatike  biće obavljeni 31.8.2015. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

 

 

 

 

 

JU OŠ „Risto Proroković

Obrena Ivkovića b.b.

NEVESINjE

Tel/faks: 059/610-060;

e-mail: [email protected]

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 4 časa redovne nastave – pripravnik –

(na određeno vrijeme – do 31.8.2016. godine)…….. 1 izvršilac

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br. 55/07) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“ broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14.), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača(„Sl. gl. RS“ broj: 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. gl. RS“ broj: 102/14) od 18.11.2014. godine.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

1. Uvjerenje da je državljanin RS i BiH;

2. Izvod iz MK rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan;

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane);

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

 

 

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedeljak 31. 8. 2015. u 10,00 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

 

 

 

JU OŠ SVETI SAVA“

Vidovdanska 29

GACKO

Tel. 059 472 363.                                                                                                         

 

KONKURS

za slobodna radna mjesta

 

  1. Nastavnik ili prof.  demokratije i ljudskih prava (5 časova)

sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

na određeno vrijeme  od 1.09.2015. do 31.08.2016. god.

 

Uz potpisanu Prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidata.

Kandidat mora ispuniti sljedeće opšte uslove konkursa:

 

1. da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz MK rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim Uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa kandidata.

Posebni uslovi:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente,

 

– Ovjerenu kopiju diplome (za diplome stečene nakon 06.04.1992. god. van granica RBiH i Republike Srbije priložiti Rješenje o priznavanju – nostrifikaciji diplome);

– Kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

* na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

* na radnom mjestu u školi na drugim poslovima a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

* na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. U kolik je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 

– Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja (zaokružena na dvije decimale) u koliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz te kategorije;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz te kategorije;

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće testirani i intervjuisani, 28. 8.2015. godine (petak ) u 11 sati. Napominjemo da kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervjuisanje, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Prijave slati na adresu škole, uz naznaku za konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
JU SŠC PERO SLIJEPČEVIĆ“

Solunskih dobrovoljaca 24

GACKO

 

KONKURS

za prijem nastavnika (na određeno vrijeme)

 

  1. Profesor likovne kulture ……   1 izvršilac, ( 5 časova sedmično),   do 31.08.2016

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“ br: 74/08;106/09 ; 104/11 i 33/ 2014 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. gl. RS“ br: 34/15) .

Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom: najmanje  jedna  (1) godina.

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. (“ Sl. gl. RS“ br: 102/14).

Uz prijavu  (sa kratkom biografijom , adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana )  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

 

Opštih uslovi:

1. Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje,

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati će dostaviti nakon što budu izabrani  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidate koji budu izabrani po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine ( 240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

3. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom – ), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

4. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

5. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi ( kao verifikovan ili  na  drugim poslovima ) ili kod drugog poslodavca;

6. Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Otadžbinsko-odbrambenog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca ;

8. Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana 31.8.2015. god sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u

zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati  prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom  lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

JU MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD“

NEVESINjE

Trg Blagoja Parovića b.b.

Tel. 059/602 941

E-mail: [email protected]

 

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

1. Nastavnik klavira……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko

2. Nastavnik klavira……………………………….. 1 izvršilac,  13 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko

 

3. Nastavnik klavira……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje,

4. Nastavnik klavira……………………………….. 1 izvršilac,  3  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje,

5. Nastavnik korepeticije……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje i područnom odjeljenju Gacko,

6. Nastavnik harmonike …………………………1 izvršilac, 12 časova sedmično,  na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom  polugodištu školske 2015/2016. g.),  rad u centralnoj školi Nevesinje,

7. Nastavnik violine ………………….. 1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje,

8. Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 11 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016. g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko,

9. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 17 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2015/2016. g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

 

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:

– da je državljanin RS I BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da je radno sposoban,

– da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

 

Posebni uslovi:

1, 2, 3, 4. i 5. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

  1. diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonika,

7. diplomirani muzičar – violinista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – violinista,

8. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

9. diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih I posebnih uslova I to:

– izvod iz MK rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu BiH, RS,

– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

– uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o ostvarenom radnom stažu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,

– rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi – „Sl. glasnik RS“ broj 102/14).

Ukoliko je kandidat zaposlen dužan dostaviti uvjerenje o zaposlenosti izdato od poslodavca sa fondom i sedmičnim rasporedom časova. Ukoliko kandidat ima 2 državljanstva i zaposlen je u drugoj državi dužan je dostaviti uvjerenje o zaposlenju u drugoj državi ili potvrdu sa evidencije nazaposlenih lica.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana 28.8.2015. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

 

JU GIMNAZIJA „KALINOVIK“
Ul. Šumadijska b.b.

Kalinovik                                                                                 
Tel. 057/623-044

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

– Profesor muzičke kulture – jedan izvršilac sa radnim iskustvom, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2016. godine.
Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu – Prečišćeni tekst („Sl. gl. RS“, broj: 55/07), i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14). Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u Gimnaziji („Sl. gl. RS“, broj: 34/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl. gl. RS“, broj: 102/14).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sledeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz MK rođenih ili kopijom lične karte;
– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj škole („Sl. gl.  RS“ broj: 102/14).

Dana, 31.8.2015. godine u 10 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu škole.

 

(KONKURSI OBJAVLJENI 19.8. U ŠTAMPANOM IZDANJU „GLASA SRPSKE“)