Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 07.02. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*****************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

ФОЧА

КОНКУРС

за пријем радника на радно мјесто

1. Психолог, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са искуством и положеним стручним испитом……………………………………………………….. 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број:74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/2015) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске“, број 91/09, 29/12 и 80/14).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

– Да је држављанин РС или БиХ – увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

– Да је радно способан – љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

– Увјерење о положеном стручном испиту;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 16.2.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати, са назнаком: „ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

 

****************

ЈУ ГИМНАЗИЈА „КАЛИНОВИК“

КАЛИНОВИК

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор психологије – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 30.6.2018. године

2. Професор математике – један извршилац – приправник, 16 часова седмично, на одређено вријеме до 30.6.2018. године

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16), и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву са биографијом кандидати треба да доставе сљедећу документацију о испуњености општих и посебних услова:

– Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

– Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за проф. психологије)

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за проф. психологије). Увјерење треба да садржи податке о – врсти посла, степену стручне спреме, дужини оствареног радног стажа по врстама послова. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 20.2.2018. године у 13 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање  и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком „Пријава на конкурс“ слати на адресу:

ЈУ Гимназија „Калиновик“ Калиновик

Ул. Шумадијска бб.

71 230 Калиновик

Тел. 057/623-044

*****************

ЈУ СШЦ „ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ“

 ГАЦКО

КОНКУРС

  за пријем наставника

 

1. Наставник демократије и људских права………. 1 извршилац, (10 часова седмично), – одређено, замјена привремено одсутне раднице, до њеног повратка,

2. Наставник филозофије и социологије…………….1 извршилац (2 часа  седмично), – одређено, замјена привремено одсутне раднице, до њеног повратка,

3. Наставник историје ……………………………………….1 извршилац (2 часа седмично), – одређено, до 31.8.2018.

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр: 74/08;106/09; 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“, бр: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  („Сл. гл. РС“, бр: 29/12 и 80/14 и 83/ 15).

Радно искуство у занимању траженом конкурсом: најмање једна (1) година.

Уз пријаву  (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана)  на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа. Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

–  За испуњеност посебних услова:

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије требају бити нострификоване;

2. Увјерење о положеном стручном испиту,

3. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

4. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

5. Увјерење о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи (као верификован или на другим пословима) или код другог послодавца;

6. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и

тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана

19.2.2018. год. са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и  исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са положеним стручним испитом разматраће се пријаве кандидата који нису положили стручни испит уколико испуњавају остале услове конкурса.

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ  Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко, ул. Солунских добровољаца број 24.  Гацко.

Извор: Глас Српске