Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 31.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******************

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

СВЕТИ РОМАН МЕЛОД

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

1. Наставник соло пјевања ……………………………….. 1 извршилац,  24  часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње  и Подручном одјељењу Гацко.

2. Наставник соло пјевања ……………………………….. 1 извршилац,  4  часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње и Подручном одјељењу Гацко.

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

Општи услови:

– да је држављанин РС и БиХ

– да је старији од 18 година;

– да је радно способан,

– да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем.

Посебни услови:

1. и 2. – дипломирани музичар – соло пјевач, професор црквене музике и појања, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – соло пјевач.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– извод из матичне књиге рођених,

– увјерење о држављанству БиХ, РС

– љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

– увјерење од суда да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и оствареним најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– увјерење о оствареном радном стажу,

– увјерење о положеном стручном испиту,

– потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  уколико је кандидат незапослен,

– рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица, уколико кандидат има тај статус (види члан 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи – „Сл. гласник РС“, број 102/14).

Уколико је кандидат запослен дужан доставити увјерење о запослености издато од послодавца са фондом и седмичним распоредом часова. Уколико кандидат има 2 држављанства и запослен је у другој држави дужан је доставити увјерење о запослењу у другој држави или потврду са евиденције незапослених лица.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање од годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом о основном образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад са ученицима доставља се након избора кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

Дана 19.2.2018. године са почетком у 11 часова у просторијама школе на адреси Трг Благоја Паровића бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве  обавиће се интервју. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

*****************

ЈУ ГИМНАЗИЈА ЈОВАН ДУЧИЋ У ТРЕБИЊУ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Професор италијанског језика  – 12 часова – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, најдуже до 31.8.2019. године.

2. Професор руског језика  – 2 часа – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, најдуже до 31.8.2019. године.

3. Професор психологије  – 2 часа – на одређено вријеме, најдуже до 30.6.2018. године.

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидат треба да достави документацију о испуњености општих и посебних услова, и то:

– Да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

– Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване);

–  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

• на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

• на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

• на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављено у уторак, 13. фебруара 2018. године, у 12.15 часова у просторијама ЈУ Гимназије „Јован Дучић“ у Требињу.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“

Вожда Карађорђа 1

89 101 Требиње

 

Извор: Глас Српске