Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 24.01. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ЈУ ОШ „РИСТО ПРОРОКОВИЋ“

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС 

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме   – до повратка раднице са породиљског  боловања, а најдуже до 31.8.2018. године ………….1 извршилац.

Напомена: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача(„Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број: 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске“, број  44/17) –лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

–  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

– Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак 05.02.2018. године у 09:00 часова, у просторијама Школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „Ристо Пророковић“ Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком „ЗА КОНКУРС“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

*******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“

 

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник физичког васпитања – 6 часова у настави на одређено вријеме до 30.6.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

– Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

–  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

–  Интервју ће се обавити у понедјељак, 5. фебруара 2018. године, у 9 часова у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“, Горичка бр. 19, Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

БИЛЕЋА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Конкурс за рачуновођу, објављен дана 17.1.2018. године поништава се  због грешке у тексту конкурса.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

БИЛЕЋА

КОНКУРС

1. Рачуновођа на неодређено вријеме – 1 извршилац са завршеним првим циклусом студијског програма економије, у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан – извод из матичне књиге рођених.

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака у складу са законом.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Послове рачуновође у школи може да изводи лице које има завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави навести тачну адресу становања),

2. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од шест мјесеци (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији  СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији),

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

8. одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којих је кандидат био запослен.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 7.2.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидат не приступи законском интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидату.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа „Петар II Петровић Његош“, Билећа Ул. Краља Александра, бр.32. Билећа.

**********

 

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну радних мјеста на одређено вријеме у

Окружном јавном тужилаштву у Требињу

I – Назив и позиција радних мјеста

1) Истражилац …………………………………………………….. 1 извршилац на одређено вријеме

Опис послова: Учествује у активностима Тужилаштва у сегменту откривања и процесуирања кривичних дјела ратних злочина, припрема документа, извјештаје и смјернице за рад Тужилаштва, планира, организује и пружа другу стручну помоћ у истрагама предмета ратних злочина; анализира чињенице и прикупља доказе; предузима и друге потребне радње у току вођења истраге.

Посебни услови: ВСС – дипломирани правник, факултет криминалистике (дипл. криминалиста), факултет безбједности или висока полицијска школа – смјер криминалистика, 2 (двије) године радног искуства након стицања тражене стручне спреме, познавање рада на рачунару, пожељно познавање енглеског језика.

2) Стручни сарадник …………………………………………… 1 извршилац на одређено вријеме

Опис послова: Поступа по упутствима руководиоца и тужиоца, те предузима потребне радње из оквира своје надлежности. Пружа стручну помоћ и савјетује тужиоца у свакој фази кривичног поступка гдје је то потребно. По потреби своја стручна мишљења и налазе даје у писменој форми. Самоиницијативно савјетује и даје своја стручна мишљења гдје нађе да је то потребно. Проучава и прати прописе из области за коју савјетује и води рачуна о примјени истих у тужилачком раду. Активно и под надзором тужиоца учествује у истрази и присуствује главном претресу. Такође, врши друге послове по налогу главног тужиоца и секретара тужилаштва.

Посебни услови: ВСС – VII степен, Правни факултет или високо образовање стечено по Болоњском систему студирања са најмање 240 ECTS бодова – правне струке, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару, двије године радног искуства у струци и познавање кривичних закона у области процесуирања ратних злочина.

II – Општи услови које сви кандидати морају испуњавати

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да се против њега не води кривични поступак и

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

III – Потребни документи и рок за пријаву на оглас

За испуњавање општих и посебних услова, кандидат сљедеће документе мора приложити у оригиналу или овјереној копији:

– увјерење о држављанству;                                                          (све позиције)

– извод из матичне књиге рођених;                                              (све позиције)

– увјерење да се не води кривични поступак;                     (све позиције)

– за испуњавање општег услова из тачке II – 5) доставља се овјерена писмена изјава кандидата;                                                                   (све позиције)

– диплому о завршеној школи (овјерена копија дипломе или увјерење о завршеном школовању);                                                      (све позиције)

–   потврда о положеном правосудном испиту                                     (тачка 2)

–   доказ о познавању рада на рачунару;                                     (све позиције)

–    потврду о радном искуству;                                          (све позиције)

–    а доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.         (све позиције)

Радни однос на одређено вријеме ће се засновати након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата, а трајање радног односа ће овисити о буџету донатора.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим огласом Комисија за избор ће обавити претходну провјеру радних способности – писмено тестирање и интервју, а све у складу са интерним актима тужилаштва, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у дневним новинама „Глас Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

IV – Адреса за подношење пријаве

Пријаву на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити Окружном јавном тужилаштву у Требињу на протокол или поштом, препоручено на адресу Требиње, улица Вука Караџића број 13 са назнаком:

Пријава на оглас за пријем запослених у одсјек за ратне злочине „Не отварати“.

Извор: Глас Српске