Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 24.01. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

************

REPUBLIKA SRPSKA   

JU OŠ „RISTO PROROKOVIĆ“

NEVESINjE

KONKURS 

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme   – do povratka radnice sa porodiljskog  bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine ………….1 izvršilac.

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača(„Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  44/17) –lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak 05.02.2018. godine u 09:00 časova, u prostorijama Škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

*******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ SVETI VASILIJE OSTROŠKI“

 

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 6 časova u nastavi na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-

otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

–  Intervju će se obaviti u ponedjeljak, 5. februara 2018. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“, Gorička br. 19, Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ“

BILEĆA

PONIŠTENjE KONKURSA

Konkurs za računovođu, objavljen dana 17.1.2018. godine poništava se  zbog greške u tekstu konkursa.

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ“

BILEĆA

KONKURS

1. Računovođa na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan – izvod iz matične knjige rođenih.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Poslove računovođe u školi može da izvodi lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi navesti tačnu adresu stanovanja),

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od šest mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji  SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji),

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

8. odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojih je kandidat bio zaposlen.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 7.2.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Petar II Petrović Njegoš“, Bileća Ul. Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

**********

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

TREBINjE

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

I – Naziv i pozicija radnih mjesta

1) Istražilac …………………………………………………….. 1 izvršilac na određeno vrijeme

Opis poslova: Učestvuje u aktivnostima Tužilaštva u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina, priprema dokumenta, izvještaje i smjernice za rad Tužilaštva, planira, organizuje i pruža drugu stručnu pomoć u istragama predmeta ratnih zločina; analizira činjenice i prikuplja dokaze; preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage.

Posebni uslovi: VSS – diplomirani pravnik, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet bezbjednosti ili visoka policijska škola – smjer kriminalistika, 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, poznavanje rada na računaru, poželjno poznavanje engleskog jezika.

2) Stručni saradnik …………………………………………… 1 izvršilac na određeno vrijeme

Opis poslova: Postupa po uputstvima rukovodioca i tužioca, te preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti. Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno. Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi. Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja gdje nađe da je to potrebno. Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu. Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu. Takođe, vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, dvije godine radnog iskustva u struci i poznavanje krivičnih zakona u oblasti procesuiranja ratnih zločina.

II – Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – Potrebni dokumenti i rok za prijavu na oglas

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

– uvjerenje o državljanstvu;                                                          (sve pozicije)

– izvod iz matične knjige rođenih;                                              (sve pozicije)

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                     (sve pozicije)

– za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II – 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                                   (sve pozicije)

– diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                      (sve pozicije)

–   potvrda o položenom pravosudnom ispitu                                     (tačka 2)

–   dokaz o poznavanju rada na računaru;                                     (sve pozicije)

–    potvrdu o radnom iskustvu;                                          (sve pozicije)

–    a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.         (sve pozicije)

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će ovisiti o budžetu donatora.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – Adresa za podnošenje prijave

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 13 sa naznakom:

Prijava na oglas za prijem zaposlenih u odsjek za ratne zločine „Ne otvarati“.

Izvor: Glas Srpske