Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 17.01. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU SŠC „PERO SLIJEPČEVIĆ“

 GACKO

KONKURS

za prijem nastavnika

1. Profesor psihologije……….. 1 izvršilac, (6 časova sedmično), –

određeno, zamjena privremeno odsutne radnice, do njenog povratka,

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“, br: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“, br: 74/08; 106/09; 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. gl. RS“, br: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  („Sl. gl. RS“, br: 29/12 i 80/14 i 83/15).

Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom: najmanje jedna (1) godina.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;

2. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

3. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

4. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi (kao verifikovan ili na drugim poslovima) ili kod drugog poslodavca;

5. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i

testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana,

29.1.2018. godine, sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati

nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar „Pero Slijepčević“ Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24. Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**********

 

JU SŠC „PERO SLIJEPČEVIĆ“

 GACKO

 

ODLUKA

o poništenju javnog konkursa

Poništava se javni konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana.

10.1.2018. godine, za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutne radnice, do njenog povratka; Profesor psihologije ….1 izvršilac, (6 časova sedmično)

**************

JU OŠ „SVETI SAVA“ LjUBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

za školsku 2017/18 godinu

1. Nastavnik  matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine –  8 časova

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  44/17).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti       i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio

zaposlen

– na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 29.1.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

– U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Ljubinje

Ulica Svetosavska broj 23

88 380 Ljubinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

****************

JU OŠ „SVETI SAVA“ LjUBINjE

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

objavljenog dana 20.12.2017. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“

Zbog utvrđenih propusta, poništava se  konkurs u djelu koji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta, nastavnik matematike – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine – 8 časova, objavljen u dnevnom lisu „Glas Srpske“ dana 20.12.2017. godine i cijela procedura za izbor kandidata po istom.

************

 

JU OŠ „PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ“

BILEĆA

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Računovođa na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240  ECTS bodova ili ekvivalent, koji ima odgovarajući sertifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan – izvod iz matične knjige rođenih .

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Poslove računovođe u školi može da izvodi lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajući sertifikat  u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi navesti tačnu adresu stanovanja),

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od šest mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji  SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici  Srbiji),

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

8. odgovarajući sertifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojih je kandidat bio zaposlen.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 30.1.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Petar II Petrović Njegoš“ Bileća Ul. Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

*****************

OPŠTINA KALINOVIK

 NAČELNIK OPŠTINE KALINOVIK,

raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u

Opštinsku upravu opštine Kalinovik

I – Raspisuje se javni konkurs  za  prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u  Opštinsku upravu opštine Kalinovik, i to:

– Samostalni stručni saradnik za informacione tehnologije i  administrator baza podataka 1 izvršilac.

Status: Samostalni stručni saradnik za informacione tehnologije i administrator baza podataka ima status službenika V kategorije 3. zvanja

II – Opis poslova i zadataka

Opis poslova, kategorija i zvanje za upražnjeno radno mjesto utvrđeno je u članu 8. tačka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Kalinovik („Službeni glasnik opštine Kalinovik“, br.  9/17)

III – Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne  zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom član IX  stav 1. Ustava BiH,

7. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

8. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost  koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi

1. VSS –  240 ECTS bodova, inženjer elektrotehnike, smjer računarstvo i informatika,

2. položen stručni ispit za rad u upravi,

3. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

4. aktivno znanje engleskog jezika.

V – Potrebna dokumenta

Prijava na Javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu (Prijava na javni konkurs), koji je dostupan na internet stranici  opštine Kalinovik, a može se preuzeti i u šalter-sali  opštine Kalinovik.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti broj kontakt telefona i fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH, izvod iz matične knjige rođenih  i izjave  kandidata:

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne  zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom član IX stav 1. Ustava BiH,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

– da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivo vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

– da se na njega ne odnose odredbe  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koje regulišu nespojivost i sukob interesa.

2. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

a) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koje je visoku spremu stekao po bolonjskom  sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja,

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita u skladu sa  Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni  glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15),

c) dokaze o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima je, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je je stečeno radno iskustvo).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VI – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije, dužan je u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Prvorangirani kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio  originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nije obavezan po prijemu obavještenja dostavljati ponovo  istu dokumentaciju.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisnom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava tražene uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja  konkursa, ako konkurs ne bude objavljen istovremeno.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati  u razmatranje.

Prijave na konkurs  podnose se na adresu: Opština Kalinovik, Karađorđeva br. 37. sa naznakom Komisiji za sprovođenje javnog konkursa.

 

*************

JU GIMNAZIJA „JOVAN DUČIĆ“ U TREBINjU

raspisuje

KONKURS

za izbor nastavnika

 

1. Profesor za predmet kultura religija – 4 časa – na određeno vrijeme, najduže do 30.6.2018. godine.

– Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:

– Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane);

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

• na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

• na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

• na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljeno u utorak, 30. januara 2018. godine, u 12.15 časova u prostorijama JU Gimnazije „Jovan Dučić“ u Trebinju.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave slati na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić“

Vožda Karađorđa 1

89 101 Trebinje