Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 17.01. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ СШЦ „ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ“

 ГАЦКО

КОНКУРС

за пријем наставника

1. Професор психологије……….. 1 извршилац, (6 часова седмично), –

одређено, замјена привремено одсутне раднице, до њеног повратка,

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр: 74/08; 106/09; 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“, бр: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  („Сл. гл. РС“, бр: 29/12 и 80/14 и 83/15).

Радно искуство у занимању траженом конкурсом: најмање једна (1) година.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана)  на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.  Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

–  За испуњеност посебних услова:

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије треба да буду нострификоване;

2. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

3. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

4. Увјерење о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи (као верификован или на другим пословима) или код другог послодавца;

5. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и

тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана,

29.1.2018. године, са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и  исте им се неће враћати

након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ  Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко, ул. Солунских добровољаца број 24. Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

**********

 

ЈУ СШЦ „ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ“

 ГАЦКО

 

ОДЛУКА

о поништењу јавног конкурса

Поништава се јавни конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана.

10.1.2018. године, за пријем у радни однос на одређено вријеме, замјена привремено одсутне раднице, до њеног повратка; Професор психологије ….1 извршилац, (6 часова седмично)

**************

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

за школску 2017/18 годину

1. Наставник  математике – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године –  8 часова

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број  44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број  44/17).  Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона  о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области       и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),

5. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био

запослен

– на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

– Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

– Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

– Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 29.1.2018. године у 12 часова у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

– У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа „Свети Сава“ Љубиње

Улица Светосавска број 23

88 380 Љубиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

****************

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ЉУБИЊЕ

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

објављеног дана 20.12.2017. године у дневном листу „Глас Српске“

Због утврђених пропуста, поништава се  конкурс у дјелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста, наставник математике – 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године – 8 часова, објављен у дневном лису „Глас Српске“ дана 20.12.2017. године и цијела процедура за избор кандидата по истом.

************

 

ЈУ ОШ „ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

БИЛЕЋА

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Рачуновођа на неодређено вријеме – 1 извршилац са завршеним првим циклусом студијског програма економије, у трајању од четири године и остварених најмање 240  ECTS бодова или еквивалент, који има одговарајући сертификат у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан – извод из матичне књиге рођених .

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, који не може бити старији од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака у складу са законом.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Послове рачуновође у школи може да изводи лице које има завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајући сертификат  у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави навести тачну адресу становања),

2. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од шест мјесеци (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији  СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици  Србији),

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

8. одговарајући сертификат у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којих је кандидат био запослен.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 30.1.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидат не приступи законском интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидату.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа „Петар II Петровић Његош“ Билећа Ул. Краља Александра, бр.32. Билећа.

*****************

ОПШТИНА КАЛИНОВИК

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ КАЛИНОВИК,

расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у

Општинску управу општине Калиновик

I – Расписује се јавни конкурс  за  пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у  Општинску управу општине Калиновик, и то:

– Самостални стручни сарадник за информационе технологије и  администратор база података 1 извршилац.

Статус: Самостални стручни сарадник за информационе технологије и администратор база података има статус службеника В категорије 3. звања

II – Опис послова и задатака

Опис послова, категорија и звање за упражњено радно мјесто утврђено је у члану 8. тачка 2. Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Калиновик („Службени гласник општине Калиновик“, бр.  9/17)

III – Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да се против њега не води кривични поступак,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне  злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом члан IX  став 1. Устава БиХ,

7. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

8. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

IV – Посебни услови

1. ВСС –  240 ECTS бодова, инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика,

2. положен стручни испит за рад у управи,

3. најмање једна година радног искуства у струци,

4. активно знање енглеског језика.

V – Потребна документа

Пријава на Јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу (Пријава на јавни конкурс), који је доступан на интернет страници  општине Калиновик, а може се преузети и у шалтер-сали  општине Калиновик.

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан доставити број контакт телефона и фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Као доказе о испуњавању општих услова кандидат прилаже увјерење о држављанству РС, односно БиХ, извод из матичне књиге рођених  и изјаве  кандидата:

– да није под оптужницом Међународног суда за ратне  злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом члан IX став 1. Устава БиХ,

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

– да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем ниво власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

– да се на њега не односе одредбе  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, које регулишу неспојивост и сукоб интереса.

2. Као доказе о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

а) дипломе о завршеној стручној спреми (кандидат које је високу спрему стекао по болоњском  систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита у складу са  Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени  гласник Републике Српске“, бр. 68/11, 85/11 и 7/15),

ц) доказе о радном искуству у струци (потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима је, са којом стручном спремом и у ком периоду је је стечено радно искуство).

Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса, Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VI – Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије, дужан је у року од 7 дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве и  увјерење о општој здравственој способности.

Прворангирани кандидат који је у изборној процедури доставио  оригиналну документацију или овјерене фотокопије није обавезан по пријему обавјештења достављати поново  исту документацију.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава тражене услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VII – Рок за подношење пријава и објављивање конкурса.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања  конкурса, ако конкурс не буде објављен истовремено.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати  у разматрање.

Пријаве на конкурс  подносе се на адресу: Општина Калиновик, Карађорђева бр. 37. са назнаком Комисији за спровођење јавног конкурса.

 

*************

ЈУ ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ТРЕБИЊУ

расписује

КОНКУРС

за избор наставника

 

1. Професор за предмет култура религија – 4 часа – на одређено вријеме, најдуже до 30.6.2018. године.

– Потребно је да кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидат треба да достави документацију о испуњености општих и посебних услова, и то:

– Да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

– Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване);

–  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

• на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

• на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

• на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављено у уторак, 30. јануара 2018. године, у 12.15 часова у просторијама ЈУ Гимназије „Јован Дучић“ у Требињу.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“

Вожда Карађорђа 1

89 101 Требиње