Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 10.01. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ГИМНАЗИЈА „КАЛИНОВИК“

КАЛИНОВИК

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор музичке културе – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2018. године

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду – („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16), и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/ и 42/16).

Уз потписану пријаву са биографијом кандидати треба да доставе сљедећу документацију о испуњености општих и посебних услова:

– Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

– Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 19.1.2018. године, у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање  и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Гимназија „Калиновик“ Калиновик

Ул. Шумадијска бб.

71 230 Калиновик

**************

ЈУ СШЦ „ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ“

ГАЦКО

 КОНКУРС

 за пријем наставника

1. Професор психологије……….. 1 извршилац, (6 часова седмично),-

одређено, замјена привремено одсутне раднице, до њеног повратка,

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр: 74/08; 106/09; 104/11 и  33/ 14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“, бр: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  („Сл. гл. РС“, бр: 29/12 и 80/14 и 83/ 15).

Радно искуство у занимању траженом конкурсом: најмање једна (1) година.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана) на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа. Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

–  За испуњеност посебних услова:

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије требају бити нострификоване;

2. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

3. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

4. Увјерење о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи (као верификован или на другим пословима) или код другог послодавца;

5. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана, 22.1.2018. године, са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ  Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко, ул. Солунских добровољаца број 24. Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

************

 

ОШ „СВЕТИ САВА“

 ФОЧА

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

1. Наставник разредне наставе за водитеља у продуженом боравку ученика – на одређено вријеме, од дана пријема до 30.6.2018. године, 1 извршилац на пуну радну норму, са радним искуством – положен стручни испит;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил,  прописан за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.  Извода из МК рођених или личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова, који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова,  рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима а школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у скалду са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

*** Интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 23.1.2018. године, са почетком у 12 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

*** Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

 

Извор: Глас Српске