Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 03.01. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****************

KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD

TREBINjE

JAVNI KONKURS

I  Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje pomoćnika direktora za  Privredno-instruktorsku službu Kazneno-popravnog zavoda Trebinje.

II Opis posla

Djelokrug poslova pomoćnika direktora za Privredno-instruktorsku službu KPZ-a Trebinje je da: organizuje i koordinira radom privredno-instruktorske službe, rukovodi Privrednom jedinicom „Pudarica“ KPZ Trebinje i odgovoran je za njen rad, predlaže proizvodni plan privredne jedinice i stara se o njegovom izvršenju, preduzima mjere i daje prijedloge o angažovanju adekvatnih kadrova za pojedine poslove, stara se o optimalnoj primjeni normativa o utrošku rada i materijala i obavlja i druge poslove za potrebe Privredno-instruktorske službe i Privredne jedinice „Pudarica“  KPZ Trebinje.

III Mandat pomoćnika direktora za Privredno-instruktorsku službu KPZ-a Trebinje traje 5 godina uz mogućnost ponovnog postavljenja.

IV Opšti uslovi

– da je državljanin RS ili BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,

– da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanje javnog konkursa,

– da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

– da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

V Posebni uslovi

1. Da ima završen četvorogodišnji studij sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.

2. Da ima najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

VI Potrebna dokumentacija

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:

Izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, ovjerenu izjavu da lice nije otpuštano iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, ovjerenu izjavu da se na lice ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH, dokaz da lice nije osuđivano za krivično djelo od najmanje                     6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti do okončanja procedure izbora.

VII Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku RS“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ukoliko ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene izjave neće se uzimati u razmatranje.

Prijava na konkurs sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Kazneno-popravni zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31, sa naznakom „Za konkurs“.

Izvor: Glas Srpske