Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 27.01. 2016. godine.

 

 

 

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

 

JU OŠ  „SVETI SAVA“

Nemanjina bb

FOČA,

Tel/faks: 058/221-391; tel: 058/221-390                        

email os177@teol.net

ISPRAVKA KONKURSA

za popunu slobodnih radnih mjesta

u školskoj 2015/2016. godini

Ispravlja se konkurs za popunu slobodnih  radnih mjesta u školskoj 2015/2016. godini, objavljen u „Glasu Srpske“ dana 13.1.2016. godine u dijelu, i to:

– Tačka 1. briše se – radno mjesto pedagoga za voditelja u produženom boravku učenika i

– Tačka 2. briše se – radno mjesto nastavnika hemije.

Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

 

 

JU OŠ  SVETI SAVA

Svetosavska br.23

LjUBINjE

Tel/faks 059-621-139

 

KONKURS 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku 2015/16. godinu

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2016. godine – 7 časova

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj:55/07) ispunjavaju i uslove propisane članom 105. (za nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača) i članom 123. (za radno mjesto sekretara) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), te uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj:102/14) od 18.11.2014. godine.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je  navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                     – Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci ) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 8.2.2016. godine u 10 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                       U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva

Prijave slati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja