Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 27.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

****************

JU SŠC „GOLUB KUREŠ“

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Opis radnog mjesta:

– Nastavnik muzičke kulture (4 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi –  na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.8.2018. godine;

– Nastavnik ruskog jezika (puna norma rada) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.8.2018. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

– Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem),

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. god.),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor kandidata. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u srijedu, 10.01.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš“ u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita, prednost imaju kandidati sa iskustvom.

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14 i 42/16).

**********

 JU  MUZIČKA ŠKOLA TREBINjE“

 TREBINjE

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor gitare – 1 izvršilac – puna norma – na određeno vrijeme;

2. Profesor harmonike – 1 izvršilac – 12 časova – na određeno vrijeme;

3. Profesor violine – 1 izvršilac – 11 časova – na određeno vrijeme;

4. Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac – 6 časova – na određeno vrijeme (do povratka radnice sa bolovanja);

I   Opšti uslovi:

– da je državljanin RS i  BiH

– da je stariji od 18 godina

– da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II  Posebni uslovi:

Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove, i to kandidat pod rednim brojem:

1. diplomirani muzičar – gitarista (pripravnik)

2. diplomirani muzičar – akordeonista (sa radnim iskustvom)

3. diplomirani muzičar – violinista (sa radnim iskustvom)

5. diplomirani profesor engleskog jezika – (sa radnim iskustvom)

 

Uz  prijavu  na konkurs, kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebni uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti Uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. ovjerenu kopiju diplome;

7. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;

8. uvjerenje  izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

9.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidat pod rednim brojem 1. (profesor gitare-pripravnik) dostavlja svu navedenu dokumentaciju, osim dokumentacije koja je navedena pod tačkom 5. – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 10.1.2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje“, ul. Stepe Stepanovića  bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

**

JU OŠ „RISTO PROROKOVIĆ“

NEVESINjE

   KONKURS 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa porodiljskog  bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine ………….1 izvršilac;

2. Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine………….1 izvršilac.

3. Nastavnik engleskog jezika  – 10 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 30.6.2018. godine…. 1 izvršilac;

4. Voditelj produženog boravka (profesor razredne nastave) 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do kraja nastavnog procesa u 2017/2018. školskoj godini, a najduže do 30.6.2018. godine………….1 izvršilac.

Napomena: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  44/17) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 10.1.2018. godine, u 9 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Risto Proroković“ Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

***********

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

SVETI ROMAN MELOD“

NEVESINjE

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

2. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  12  časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

3. Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

4. Nastavnik violine ………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

5. Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko,

6. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 13 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko

7. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

8. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

9. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac,  12  časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2017/2018 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  Područnom odjeljenju Gacko.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS i BiH

– da je stariji od 18 godina;

– da je radno sposoban,

– da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

1, 2. i 3. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

4. diplomirani muzičar – violinista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – violinista,

5. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

6, 7. i 8. diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

9. diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu BiH, RS

– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

– uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o ostvarenom radnom stažu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,

– rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi – „Sl. glasnik RS“ broj 102/14).

Ukoliko je kandidat zaposlen dužan dostaviti uvjerenje o zaposlenosti izdato od poslodavca sa fondom i sedmičnim rasporedom časova. Ukoliko kandidat ima 2 državljanstva i zaposlen je u drugoj državi dužan je dostaviti uvjerenje o zaposlenju u drugoj državi ili potvrdu sa evidencije nezaposlenih lica.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana 18.1.2018. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama škole na adresi Trg Blagoja Parovića bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se intervju. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

******************

JU SŠC „SVETOZAR ĆOROVIĆ“

LjUBINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do početka drugog polugodišta školske 2018/2019. godine

1. Profesor matematike  6 časova  sedmično ………………..1 izvršilac bez iskustva – pripravnik

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 01/16) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni  glasnik Republike Srpske“, br.74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 29/12, 80/14, i 83/15).

Uz prijavu  (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom  kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  ( diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije  poslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem  pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti  za  kandidata koji bude izabran na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14 i 42/16) te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 15.1.2018. godine u  prostorijama škole u  godine u 10  sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović“,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „Prijava na konkurs“

Izvor: Glas Srpske