Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 27.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

****************

ЈУ СШЦ „ГОЛУБ КУРЕШ“

БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

Опис радног мјеста:

– Наставник музичке културе (4 часа редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави –  на одређено вријеме до повратка привремено одсутног радника, а најкасније до 31.8.2018. године;

– Наставник руског језика (пуна норма рада) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – на одређено вријеме до повратка привремено одсутног радника, а најкасније до 31.8.2018. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду („Службени гласник РС“, број: 1/16) и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС“, број: 34/15 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС“, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

– Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем),

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992. год.),

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор кандидата. Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити у сриједу, 10.01.2018. године, у 10 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар „Голуб Куреш“ у Билећи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита, предност имају кандидати са искуством.

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о процедури и критеријима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник РС“, број: 102/14 и 42/16).

**********

 ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА ТРЕБИЊЕ“

 ТРЕБИЊЕ

 КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор гитаре – 1 извршилац – пуна норма – на одређено вријеме;

2. Професор хармонике – 1 извршилац – 12 часова – на одређено вријеме;

3. Професор виолине – 1 извршилац – 11 часова – на одређено вријеме;

4. Професор енглеског језика – 1 извршилац – 6 часова – на одређено вријеме (до повратка раднице са боловања);

I   Општи услови:

– да је држављанин РС и  БиХ

– да је старији од 18 година

– да има општу здравствену и психофизичку способност

– да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II  Посебни услови:

Поред општих, кандидати су дужни испунити и посебне услове, и то кандидат под редним бројем:

1. дипломирани музичар – гитариста (приправник)

2. дипломирани музичар – акордеониста (са радним искуством)

3. дипломирани музичар – виолиниста (са радним искуством)

5. дипломирани професор енглеског језика – (са радним искуством)

 

Уз  пријаву  на конкурс, кандидати су дужни доставити  доказе о испуњености општих и посебни услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

1. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење да је радно способан, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем прибавити Увјерење о неосуђиваности за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. овјерену копију дипломе;

7. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена, уколико просјек оцјена није наведен у дипломи;

8. увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији незапослених за незапослена лица;

9.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

12. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

Кандидат под редним бројем 1. (професор гитаре-приправник) доставља сву наведену документацију, осим документације која је наведена под тачком 5. – Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 10.1.2018. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

ЈУ Музичка школа „Требиње“, ул. Степе Степановића  бб, Требиње – са назнаком „Пријава на конкурс“.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

**

ЈУ ОШ „РИСТО ПРОРОКОВИЋ“

НЕВЕСИЊЕ

   КОНКУРС 

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник разредне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до повратка раднице са породиљског  боловања, а најдуже до 31.8.2018. године ………….1 извршилац;

2. Наставник разредне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до повратка раднице са боловања, а најдуже до 30.6.2018. године………….1 извршилац.

3. Наставник енглеског језика  – 10 часова редовне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 30.6.2018. године…. 1 извршилац;

4. Водитељ продуженог боравка (професор разредне наставе) 50% радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом, до краја наставног процеса у 2017/2018. школској години, а најдуже до 30.6.2018. године………….1 извршилац.

Напомена: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“, број: 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број  44/17) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

–  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

– Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 10.1.2018. године, у 9 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „Ристо Пророковић“ Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком „ЗА КОНКУРС“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

***********

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

СВЕТИ РОМАН МЕЛОД“

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник клавира и корепетиције ……………………………….. 1 извршилац,  24  часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

2. Наставник клавира и корепетиције ……………………………….. 1 извршилац,  12  часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

3. Наставник клавира и корепетиције……………………………….. 1 извршилац,  24  часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

4. Наставник виолине ………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

5. Наставник флауте ………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко,

6. Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 13 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко

7. Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 24 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

8. Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 6 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

9. Наставник хармонике ……………………………….. 1 извршилац,  12  часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2017/2018 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  Подручном одјељењу Гацко.

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

Општи услови:

– да је држављанин РС и БиХ

– да је старији од 18 година;

– да је радно способан,

– да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем.

Посебни услови:

1, 2. и 3. дипломирани музичар – пијаниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – пијаниста.

4. дипломирани музичар – виолиниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – виолиниста,

5. дипломирани музичар – флаутиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – флаутиста,

6, 7. и 8. дипломирани музичар – гитариста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – гитариста,

9. дипломирани музичар – акордеониста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – хармоникаш.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– извод из матичне књиге рођених,

– увјерење о држављанству БиХ, РС

– љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

– увјерење од суда да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и оствареним најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– увјерење о оствареном радном стажу,

– увјерење о положеном стручном испиту,

– потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  уколико је кандидат незапослен,

– рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица, уколико кандидат има тај статус (види члан 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи – „Сл. гласник РС“ број 102/14).

Уколико је кандидат запослен дужан доставити увјерење о запослености издато од послодавца са фондом и седмичним распоредом часова. Уколико кандидат има 2 држављанства и запослен је у другој држави дужан је доставити увјерење о запослењу у другој држави или потврду са евиденције незапослених лица.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање од годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом о основном образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад са ученицима доставља се након избора кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

Дана 18.1.2018. године са почетком у 11 часова у просторијама школе на адреси Трг Благоја Паровића бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве  обавиће се интервју. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

******************

ЈУ СШЦ „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“

ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме до почетка другог полугодишта школске 2018/2019. године

1. Професор математике  6 часова  седмично ………………..1 извршилац без искуства – приправник

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр 01/16) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени  гласник Републике Српске“, бр.74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 29/12, 80/14, и 83/15).

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата) са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  ( дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије  послије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће службеним путем  прибавити увјерење о неосуђиваности  за  кандидата који буде изабран на конкурс, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14 и 42/16) те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

– Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената  (не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 15.1.2018. године у  просторијама школе у  године у 10  сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  са одговарајућом документацијом доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар  „Светозар Ћоровић“,   Светосавска 22, Љубиње са назнаком „Пријава на конкурс“

Извор: Глас Српске