Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 13.12. 2017. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU SŠC „SVETOZAR ĆOROVIĆ“

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.8.2017.

1. Profesor matematike 6 časova sedmično ………………..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Profesor fizike 5 časova sedmično …………………………………………….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 01/16) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni  glasnik Republike Srpske“, br.74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 29/12, 80/14, i 83/15) pod 1. i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 34/15) pod 2.

Uz prijavu  (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih  uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije poslije  6. aprila 1992. godine treba da budu nostrifikovane),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

– Potvrdu o radnom stažu.

Ljekarsko uvjerenje od nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za  kandidata koji bude izabran na konkurs, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14 i 42/16)  te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 25.12. 2017. godine  u  prostorijama škole u  godine u 10  sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar „Svetozar Ćorović“, Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „Prijava na konkurs……….“/navesti za koje  upražnjeno radno mjesto se  kandidat prijavljuje/.

 

****** *****************

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

 

KONKURS

za prijem nastavnika – pripravnika

u radni odnos na određeno vrijeme (1 godina) od 22.1.2018. do 21.1.2019.

1. Diplomirani farmaceut, bez radnog iskustva – pripravnik

(1 izvršilac –  6 nastavnih časova nedjeljno)

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 29/12 i 83/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može bitu starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Dokumentacija iz prethodnog stava podrazumijeva:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno traženo  stručno zvanje. Uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992. g;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom koje izdaje Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom „Prijava na konkurs za zapošljavanje“) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i stručno testiranje dana, 27.12.2017. godine, u 9 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa Komisija neće razmatrati.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*************** **************

 

JU GIMNAZIJA „KALINOVIK“

KALINOVIK

 KONKURS

  za prijem u radni odnos

1. Psiholog škole ½ radnog vremena – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa porodiljskog odsustva).

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:1/16) i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 27.12.2017. godine, u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje  i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs“ slati na adresu:

JU Gimnazija „Kalinovik“ Kalinovik

Ul. Šumadijska bb.

71 230 Kalinovik

Tel. 057/623-044

*************** **************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

FOČA

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

1. Doktor medicine, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine, bez radnog iskustva, pripravnik………………………………………………………1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/2015) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 91/09, 29/12 i 80/14).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

– Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

– Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

– Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana, 25.12.2017. godine, u 13 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ“, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

*********************** ************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „SVETI SAVA“ BILEĆA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme  od 22.1. do  30.6.2018. godine,

2. Nastavnik razredne nastave – za voditelja u produženom boravku – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godine) i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme od 22.1. do 30.6.2018. godine.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju  na osnovu koje dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za  nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica),

7) uvjerenje o radnom stažu  izdato od vaspitno-obrazovne ustanove/poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji  odgovara stručnoj spremi i profilu, a koji se traži ovim konkursom na koji se kandidat prijavljuje,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi  koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi  i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci od  nadležne  zdravstvene ustanove  o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 26.12.2017. godine u 9.30 časova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na  intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“, Bileća, Hercegovačkih ustanika bb.

****** ****************

 

OŠ „SVETI SAVA“

 FOČA     

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave  – na neodređeno vrijeme, od  22.1.2018. godine, 1 izvršilac u PO Miljevina, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

2. Nastavnik razredne nastave za voditelja u produženom boravku učenika  – na određeno vrijeme, od  22.1.2018. godine do povratka radnika sa porodiljskog odsustva a najduže do 30.6.2018. godine, 1 izvršilac na punu radnu normu, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – na određeno vrijeme, od  22.1.2018. godine do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

4. Nastavnik fizike  – na određeno vrijeme, od  22.1.2018. godine do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac na 2 časa neposrednog rada sa učenicima u PO Miljevina,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

5. Nastavnik ruskog jezika – na određeno vrijeme, od  22.1.2018. godine do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac na 2 časa neposrednog rada sa učenicima u PO Miljevina, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove iz člana 2. ili 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

2.  Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3.  Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;

4.  Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova, koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja – dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, dana 26.12.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

*************** ***************

JU SŠC „ALEKSA ŠANTIĆ“

KONKURS

za prijem nastavnika u radni odnos

– Profesor matematike ….      1 izvršilac (4 časa nedeljno)

na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

(potreban položen stručni ispit i radno

iskustvo)

–    Profesor fizike ……              1 izvršilac (6 časova nedjeljno)

na  određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

(potreban položen stručni ispit i radno

iskustvo)

– Profesor francuskog jezika …1 izvršilac (6 časova nedjeljno)

na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

(potreban položen stručni ispit i radno

iskustvo)

–  Profesor hemije       ……….. 1 izvršilac (10 časova nedjeljno)- pripravnik

na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

Ukoliko se za radna mjesta profesor matematike, profesor fizike i profesor francuskog jezika ne jave kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove, u obzir će se uzeti i pripravnici koji se jave na konkurs.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 1/16) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj 34/15).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prof. matematike, prof. fizike i prof. francuskog jezika),

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za prof. matematike, prof. fizike i prof. francuskog jezika),

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 27.12.2017. godine u 13 časova u prostorijama škole (nova zgrada).

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „Aleksa Šantić“ – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

************* ***************

JU OŠ „VESELIN MASLEŠA“

FOČA

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

u školskoj 2017/2018. godini

 

1. Nastavnik razredne nastave  – na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,  1 izvršilac na punu radnu  normu, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

2. Nastavnik fizike – na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac na nepunu radnu  normu od 8 časova neposrednog rada sa učenicima,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

3. Nastavnik muzičke kulture  – na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja,  1 izvršilac na punu radnu  normu,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

4. Nastavnik geografije – na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac na nepunu radnu  normu od 2 časa neposrednog rada sa učenicima,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 2, 5. i 6.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan  za radno mjesto  na koje konkurišu.

 

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

4. Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

Intervju sa  kandidatima,  koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 26.12.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

 

Izvor: Glas Srpske