Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 13.12. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ СШЦ „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме до 31.8.2017.

1. Професор математике 6 часова седмично ………………..1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом;

2. Професор физике 5 часова седмично …………………………………………….. 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр 01/16) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени  гласник Републике Српске“, бр.74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 29/12, 80/14, и 83/15) под 1. и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/15) под 2.

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата) са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање наведених  услова и то:

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије послије  6. априла 1992. године треба да буду нострификоване),

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

– Потврду о радном стажу.

Љекарско увјерење од надлежне здравствене установе о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће службеним путем прибавити увјерење о неосуђиваности за  кандидата који буде изабран на конкурс, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14 и 42/16)  те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса обавиће се тестирање и интервју 25.12. 2017. године  у  просторијама школе у  године у 10  сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  са одговарајућом документацијом доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“, Светосавска 22, Љубиње са назнаком „Пријава на конкурс……….“/навести за које  упражњено радно мјесто се  кандидат пријављује/.

 

****** *****************

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем наставника – приправника

у радни однос на одређено вријеме (1 година) од 22.1.2018. до 21.1.2019.

1. Дипломирани фармацеут, без радног искуства – приправник

(1 извршилац –  6 наставних часова недјељно)

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 29/12 и 83/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може биту старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Документација из претходног става подразумијева:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено тражено  стручно звање. Уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г;

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом које издаје Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком „Пријава на конкурс за запошљавање“) и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и стручно тестирање дана, 27.12.2017. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, односно пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса Комисија неће разматрати.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*************** **************

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА „КАЛИНОВИК“

КАЛИНОВИК

 КОНКУРС

  за пријем у радни однос

1. Психолог школе ½ радног времена – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме (до повратка радника са породиљског одсуства).

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број:1/16) и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву са биографијом кандидати треба да доставе сљедећу документацију о испуњености општих и посебних услова:

– Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

– Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 27.12.2017. године, у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање  и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком „Пријава на конкурс“ слати на адресу:

ЈУ Гимназија „Калиновик“ Калиновик

Ул. Шумадијска бб.

71 230 Калиновик

Тел. 057/623-044

*************** **************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

ФОЧА

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

1. Доктор медицине, 20 часова, на одређено вријеме до 31.12.2018. године, без радног искуства, приправник………………………………………………………1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број:74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/2015) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске“, број 91/09, 29/12 и 80/14).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

– Да је држављанин РС или БиХ – увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

– Да је радно способан – љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 25.12.2017. године, у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати, са назнаком: „ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу: ЈУ Средњошколски центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

*********************** ************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ БИЛЕЋА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом  на одређено вријеме  од 22.1. до  30.6.2018. године,

2. Наставник разредне наставе – за водитеља у продуженом боравку – 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна године) и положеним стручним испитом на одређено вријеме од 22.1. до 30.6.2018. године.

Поред  општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 45/16), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104.  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију  на основу које доказују испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:

1) увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

2) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за  незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица),

7) увјерење о радном стажу  издато од васпитно-образовне установе/послодавца, код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту који  одговара стручној спреми и профилу, а који се тражи овим конкурсом на који се кандидат пријављује,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми  која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми  и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види  врста посла, степен стручне спреме и дужини оствареног радног стажа  по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци од  надлежне  здравствене установе  о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) – затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона  о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број: 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 26.12.2017. године у 9.30 часова.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на  интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа „Свети Сава“, Билећа, Херцеговачких устаника бб.

****** ****************

 

ОШ „СВЕТИ САВА“

 ФОЧА     

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

1. Наставник разредне наставе  – на неодређено вријеме, од  22.1.2018. године, 1 извршилац у ПО Миљевина, са радним искуством – положен стручни испит;

2. Наставник разредне наставе за водитеља у продуженом боравку ученика  – на одређено вријеме, од  22.1.2018. године до повратка радника са породиљског одсуства а најдуже до 30.6.2018. године, 1 извршилац на пуну радну норму, са радним искуством – положен стручни испит;

3. Наставник демократије и људских права – на одређено вријеме, од  22.1.2018. године до повратка радника са породиљског одсуства, 1 извршилац на 4 часа непосредног рада са ученицима у ЦШ и ПО Миљевина,  са радним искуством – положен стручни испит;

4. Наставник физике  – на одређено вријеме, од  22.1.2018. године до 31.8.2018. године, 1 извршилац на 2 часа непосредног рада са ученицима у ПО Миљевина,  са радним искуством – положен стручни испит;

5. Наставник руског језика – на одређено вријеме, од  22.1.2018. године до 31.8.2018. године, 1 извршилац на 2 часа непосредног рада са ученицима у ПО Миљевина, са радним искуством – положен стручни испит;

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и  услове из члана 2. или 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.  Извода из МК рођених или  личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова, који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања – документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе, дана 26.12.2017. године, са почетком у 12 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

*************** ***************

ЈУ СШЦ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

КОНКУРС

за пријем наставника у радни однос

– Професор математике ….      1 извршилац (4 часа недељно)

на одређено вријеме до 31.8.2018. год.

(потребан положен стручни испит и радно

искуство)

–    Професор физике ……              1 извршилац (6 часова недјељно)

на  одређено вријеме до 31.8.2018. год.

(потребан положен стручни испит и радно

искуство)

– Професор француског језика …1 извршилац (6 часова недјељно)

на одређено вријеме до 31.8.2018. год.

(потребан положен стручни испит и радно

искуство)

–  Професор хемије       ……….. 1 извршилац (10 часова недјељно)- приправник

на одређено вријеме до 31.8.2018. год.

Уколико се за радна мјеста професор математике, професор физике и професор француског језика не јаве кандидати који испуњавају горе наведене услове, у обзир ће се узети и приправници који се јаве на конкурс.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, број 1/16) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања над дјететом или малољетним лицем, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75.  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске“, број 29/12) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Службени гласник РС“ број 34/15).

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– Диплому или овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење о држављанству,

– Увјерење надлежног суда о невођењу кривичног поступка,

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за проф. математике, проф. физике и проф. француског језика),

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за проф. математике, проф. физике и проф. француског језика),

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 27.12.2017. године у 13 часова у просторијама школе (нова зграда).

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар „Алекса Шантић“ – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

************* ***************

ЈУ ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

ФОЧА

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних мјеста

у школској 2017/2018. години

 

1. Наставник разредне наставе  – на одређено вријеме, од дана пријема до повратка радника са породиљског одсуства,  1 извршилац на пуну радну  норму, са радним искуством – положен стручни испит;

2. Наставник физике – на одређено вријеме, од дана пријема до повратка радника са породиљског одсуства, 1 извршилац на непуну радну  норму од 8 часова непосредног рада са ученицима,  са радним искуством – положен стручни испит;

3. Наставник музичке културе  – на одређено вријеме, од дана пријема до повратка радника са боловања,  1 извршилац на пуну радну  норму,  са радним искуством – положен стручни испит;

4. Наставник географије – на одређено вријеме, од дана пријема до 31.8.2018. године, 1 извршилац на непуну радну  норму од 2 часа непосредног рада са ученицима,  са радним искуством – положен стручни испит;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од  три године или еквивалент;

б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 2, 5. и 6.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан  за радно мјесто  на које конкуришу.

 

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извода из МК рођених или личне карте;

4. Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми затраженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

3. За дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла

Интервју са  кандидатима,  који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 26.12.2017. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

 

Извор: Глас Српске