Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 29.11. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД ТРЕБИЊЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

I  Опис радног мјеста

1. Психолог у оквиру Службе третмана КПЗ-а Требиње…….. 1 извршилац;

2. Кувар-смјеновођа у оквиру Прив.- инструкторске службе КПЗ-а Требиње……1 извршилац;

 

II  Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

2. да има општу здравствену способност,

3. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

4. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања Јавног конкурса,

5. да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине.

III  Посебни услови:

–  Радно мјесто под редним бројем  I.1.

ВСС – дипломирани психолог, да има радног искуства у области извршења  кривичних  санкција и да испуњава опште и здравствене  способности.

–  Радно мјесто под редним бројем I.2.

ССС – кувар, да испуњава опште и здравствене способности.

 

IV  Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

–  диплому о завршеном образовању,

–  потврду о радном искуству у области извршења кривичних санкција, само за радно мјесто  под  редним бројем I.1.,

–   биографију са подацима,

–   извод из матичне књиге рођених,

–   увјерење о држављанству,

– овјерену изјаву да лица нису отпуштана из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ, три године прије објављивања конкурса,

– овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

– доказ да није осуђиван за кривично дјело од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у овој Установи,

–  доказ о општој и здравственој способности изабрани кандидати ће доставити по завршетку изборне процедуре.

 

Документација која се доставља уз пријаву на Јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Рок за подношење пријаве за конкурс је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања.

Са сваким кандидатом који буде испуњавао опште и посебне услове обавиће се интервју, с тим што ће се за радно мјесто кувар-смјеновођа вршити провјера радне обучености, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени на адресу и број телефона који су навели у пријави.

Провјеру радне обучености за радно мјесто кувар-смјеновођа вршиће посебна комисија именована од стране директора КПЗ-а Требиње.

Пријаве на Јавни конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова  достављају се лично или путем поште на адресу:

Казнено поправни завод Требиње, ул. Републике Српске бр.31. са назнаком: пријава за конкурс.

Извор: Глас Српске