Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od15.11. 2017. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU „TEHNIČKA ŠKOLA“

 TREBINjE

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU „Tehnička škola“ Trebinje

Za direktora škole može biti izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br 01/16)  ispunjava i posebne uslove predviđene članom 96. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“, br.74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole („Sl. gl. RS“ br. 108/09, 118/09).

Posebni uslovi za kandidate:

– da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine  studija ili ekvivalent u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i

– ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za

organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole

– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa, dostave ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

–  Kratku biografiju,

–  Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

–  Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci),

–  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

–  Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa)

–  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

–  Dokaz o potrebnom radnom iskustvu,

–  Prijedlog programa rada

–  Uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem).

Direktor škole bira se na period od četiri godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran još jedan mandat u istoj školi. Mandat počinje od dana stupanja na dužnost.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja istog u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti lično u prostorije uprave škole ili putem pošte na sljedeću adresu: JU „Tehnička škola“ Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje, sa naznakom: „Konkurs za izbor direktora škole – za Školski odbor „.

Svi učesnici konkursa pismenim putem će biti obaviješteni o odluci o izboru direktora u roku od 8 dana od dana donošenja iste.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU OŠ „LjUTICA BOGDAN“

KONKURS

1. Nastavnik istorije 2 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva

U radni odnos se prima lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik  RS“ br.77/09, 86/10 i 25/14). Za radna mjesta potreban je odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema.

1.  Potrebna dokumentacija:

• Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidatima dostavljaju sljedeća dokumenta:

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove),

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

• Potvrdu  o položenom stručnom ispitu

• Potvrdu o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca.

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju 27.11.2017. godine sa početkom u 12  časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola „Ljutica Bogdan“,

Srpskih dobrovoljaca broj 5,

71230 Kalinovik.

*******************

 

 JU SŠC „GOLUB KUREŠ“

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Opis radnog mjesta:

Nastavnik psihologije (2 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi –  na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.8.2018. godine;

Nastavnik poslovne komunikacije (4 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog odsustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

– Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem),

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. god.),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor kandidata. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u četvrtak, 23.11.2017. godine, u 11 časova i 30 minuta, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš“ u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita, prednost imaju kandidati sa iskustvom.

 

Izvor: Glas Srpske