Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 08.11. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

 ФОЧА

КОНКУРС

За попуну слободног радног мјеста

1. Рачуновођа –  1 извршилац на неодређено вријеме, на пуну радну норму од дана пријема, са радним искуством и одговарајућом лиценцом за рад;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са Законом о основном васпитању и образовању, имају:

а) завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и

б)  одговарајућу лиценцу за рад у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

2.  Лиценце за рад;

3.  Извода из МК рођених или личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о радној способности које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

 

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова, који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица – документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова,  рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима а школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

*** Интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 23.11.2017. године, са почетком у 12 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

***Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

***Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

**************

ОСНОВНИ СУД У ФОЧИ

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем на радно мјесто на неодређено вријеме  уз обавезан  пробни рад од три мјесеца

  1. Радница на одржавању чистоће-спремачица ……………….извршилац 1

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине и да имају пребивалиште у Републици  Српској

2. да су старији од 18 година

3. да имају општу здравствену способност

4. да се против њих не води кривични поступак односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у суду

6. да испуњавају услове утврђене Законом, другим прописима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Фочи.

Посебни услови:

– завршена основна школа

 

Потребна документа:

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. увјерење о држављанству

2. извод из матичне књиге рођених

3. овјерену копију свједочанства о завршеној основној школи

4. увјерење да се не води кривични поступак

5. за испуњавање општих услова из  из тачке 6. сви кандидати достављају овјерену писмену изјаву

Радни однос ће се засновати након проведеног поступка по овом огласу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата а изабрани кандидат је обавезан доставити доказ о здравственој способности.

Са свим кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом комисија за избор ће обавити разговор о чему ће кандидати бити обавијештени преко огласне табле суда или телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање кандидата је 8. дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или поштом  на адресу Основни суд Фоча, улица Његошева 25. 73300 Фоча.

Извор: Глас Српске