Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 20.01. 2016. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BILEĆA

Kralja Aleksandra br.28

BILEĆA

1

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje

1. Sekretara Skupštine opštine Bileća………..(1) jedan izvršilac

2. Načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštine Bileća….(1) jedan izvršilac

3. Načelnika Odjeljenja  za prostorno uređenje,  stambeno-komunalne poslove opštine  Bileća…….(1) jedan izvršilac

Opis poslova

1. Sekretar Skupštine organizuje i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu i njena radna tijela, rukovodi stručnom službom skupštine i obavlja druge poslove utvrđenje Zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

2. Načelnici Odjeljenja, rukovode odjeljenjem i odgovaraju za rad, te obavljaju druge poslove utvrđenje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Bileća.

Sekretara i načelnika Odjeljenja imenuje Skupština na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

Radno-pravni status sekretara Skupštine opštine i načelnika Odjeljenja biće regulisan nakon donošenja akta o imenovanju u skladu sa odredbama Zakona  o  lokalnoj samoupravi, koji se odnosi na zaposlene u Opštinskoj upravi.

Sekretar i načelnici odjeljenja imaju status službenika jedinice lokalne

samouprave.

Opšti uslovi za sve kandidate

–  da su državljani RS, odnosno BiH,

–  da su stariji od 18 godina,

–  da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

– da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi

– da se protiv njih ne vodi krivični postupak

–  da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u RS, odnosno BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,

–    da se na njih ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi

1. Sekretara

– visoka stručna sprema – pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

–  najmanje tri  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

–  položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi.

2.  Načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštine Bileća

–  visoka stručna sprema – pravni ili ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

–  najmanje tri  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

–  položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi.

3. Načelnika Odjeljenja  za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove opštine  Bileća

–  visoka stručna sprema – društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

–  najmanje tri  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

–  položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi.

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Sl.  gl. RS“, broj: 41/03).

Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

–  kratku biografiju o kretanju u službi;

–  izvod iz matične knjige rođenih,

–  uvjerenje o državljanstvu,

–  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidati)

– uvjerenje o nekažnjavanju, da nije starije od šest mjeseci (izdaje policijska stanica po mjestu rođenja kandidata),

–  uvjerenje da se ne vodi  krivični postupak, da nije starije od šest mjeseci  (izdaje nadležni sud po mjestu prebivališta kandidata),

– potpisane i ovjerene izjave o nepostojanju smetnji iz podtačke 6. i 7. tačke IV opštih uslova konkursa,

–  diploma o visokoj stručnoj spremi,

–  uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

–  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u Opštinskoj upravi  ili (izjava kandidata da će u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit).

– potpisane i ovjerene izjave o nepostojanju sukoba interesa.

Sva potrebna  dokumenta  dostavljaju se u originalu ili  ovjerenoj kopiji.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Konkurs će biti objavljen  u „Službenom glasniku RS“ i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično (šalter-sala) ili  putem  pošte na naznačenu adresu, (sa naznakom ne otvarati).

Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmana, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te se iz tog razloga dokumenti priloženi uz prijave na konkurs neće vraćati kandidatima.

 

JU OŠ VESELIN MASLEŠA

Karađorđeva 68 a

FOČA

tel./faks: 058/220-270

E-mail: os178@teol.net

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Nastavnik fizike,  1 izvršilac – bez radnog iskustva – pripravnik  na određeno vrijeme (12 mjeseci);

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac – sa radnim iskustvom 12 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2016. godine;

3. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom – puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2016. godine

4. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac sa radnim iskustvom – 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2016. godine;

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. gl. RS“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da imaju završenu određenu vrstu stručne spreme i zvanja za neko od raspisanih radnih mjesta.

 

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radna mjesta  pod rednim brojem 2, 3 i 4;

3.  Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;

4.  Uvjerenje o državljanstvu;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. gl. RS“, broj 102/14) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim sljedećim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:

1. Prosječna ocjena tokom studiranja –  u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

3. Socijalni status:

a) ako kandidat ima status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca;

b) ako je kandidat ratni vojni invalid Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida;

v) ako je kandidat borac  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu borca;

Dokumentaciju, iz tačke b) i v), kandidati dostavljaju naknadno, ukoliko dva ili više kandidata budu imali jednak broj bodova, a po zahtjevu Škole.

4. Dužina radnog staža – u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Testiranje i intervju, za  kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole dana 2.2.2016. godine u 12 časova

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole preporučeno ili direktno u školu.

 

Izvor: Glas Srpske