Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 13.01. 2016. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

 

JU OŠ „SVETI SAVA“

Vidovdanska 29

GACKO

tel. 059/472-363
KONKURS

za slobodna radna mjesta

  1. Nastavnik ili prof. srpskog jezika (14 časova)

sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

na određeno vrijeme od 28.1.2016. do 30.6.2016. god.

 

  1. Nastavnik ili profesor razredne nastave (1 izvršilac) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

na određeno vrijeme od 28.1.2016. do 30.6.2016. god.

 

Uz potpisanu Prijavu, od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidata, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

Kandidat mora da ispuni sljedeće opšte uslove konkursa:

1. da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz MK rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim Uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa kandidata.

 

Posebni uslovi:

Kandidati su dužni da dostave sljedeće dokumente,

–  Ovjerenu kopiju diplome (za diplome stečene nakon 6.4.1992. god. van granica Republike BiH i Republike Srbije priložiti Rješenje o priznavanju – nostrifikaciji diplome);

–  Kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

–  Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

–  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

* na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

* na radnom mjestu u školi na drugim poslovima a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

* na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

–  Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja (zaokružena na dvije decimale) ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata R S, ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca;

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz te kategorije;

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz te kategorije;

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće testirani i intervjuisani, 26.1.2016. godine (utorak ) u 14 časova. Napominjemo da kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervjuisanje, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Prijave slati na adresu škole ,uz naznaku za konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

     JU OŠ SVETI SAVA“

     FOČA

     Nemanjina bb ;

tel.058/220-260; 058/220-261;                             

email [email protected]

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

u školskoj 2015/2016. godini

1. Pedagog, za voditelja u produženom boravku učenika, na određeno vrijeme, od  dana prijema do 30.6.2016. godine, 1 izvršilac sa punom radnom normom u CŠ, sa radnim iskustvom,

2. Nastavnik hemije, na određeno vrijeme, 1 izvršilac na 16 časova u CŠ i PO Miljevina, bez radnog iskustva – pripravnik, od dana prijema do isteka pripravničkog staža,

3. Nastavnik osnova informatike, na određeno vrijeme 1 izvršilac na 12 časova u CŠ i PO Miljevina, bez radnog iskustva – pripravnik, od dana prijema do isteka pripravničkog staža,

4. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac na 4 časa u CŠ i PO Miljevina, sa radnim iskustvom,

5. Nastavnik matematike, na određeno vrijeme, 1 izvršilac na 4 časa u PO Miljevina, bez radnog iskustva – pripravnik, od dana prijema do isteka pripravničkog staža,

6. Nastavnik fizike, na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.8.2016. godine, 1 izvršilac na 2 časa u PO Miljevina, sa radnim iskustvom,

7. Nastavnik ruskog jezika, na određeno vrijeme, od  dana prijema do 31.8.2016. godine, 1 izvršilac na 6 časova u PO Miljevina, sa radnim iskustvom.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b)  imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 3. ili člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. gl. RS“,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da imaju završenu određenu vrstu stručne spreme i zvanje za radno mjesto za koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo kandidati za radna mjesta sa radnim iskustvom);

3.  Izvoda iz MK rođenih ili kopije lične karte;

4.  Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. gl. RS“ br. 102/14) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

         Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:

1. Prosječnu ocjenu tokom studiranja – u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Socijalni status:

a) ako kandidat ima status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS –  dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca;

b) ako je kandidat ratni vojni invalid Odbrambeno-otadžbinskog rata RS – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida;

v) ako je kandidat borac Odbrambeno-otadžbinskog rata RS – dostavlja uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, o utvrđenom statusu borca;

Dokumentaciju, iz tačke b) i v), kandidati dostavljaju naknadno, ukoliko dva ili više kandidata budu imali jednak broj bodova, a po zahtjevu Škole.

4. Dužinu radnog staža – u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca (samo kandidati za radna mjesta sa radnim iskustvom), koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

– Testiranje kandidata, dana 26.1.2016. godine, sa početkom u 10 časova,

– Intervju kandidata, dana 26.1.2016. godine,  sa početkom u  14 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole.

 

 

Izvor: Glas Srpske