Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 19.04. 2017. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „SVETI SAVA“

GACKO

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Gacko

 

I –  Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Gacko

II – Opis poslova

Direktor Škole obavlja poslove utvrđene Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, drugim zakonski i podzakonskim aktima, Statutom i normativnim aktima Škole.

III – Mandat

Direktor Škole bira se na period od četiri godine.

IV – Opšti uslovi za izbor direktora su:

–  da je državljanin  Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

–   da ima opštu zdravstvenu sposobnost

 

V – Posebni uslovi

–  Da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

–  Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

–  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

–  Da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi,

VI – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Diplomu o završenoj stručnoj spremi

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

3. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

5. Izvod iz matične knjige rođenih

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

7. Uvjerenje  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, (ne starije od tri mjeseca)

9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu

Sva navedena dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Za diplome koje su stečene van Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije poslije 6. aprila 1992. godine potrebno je priložiti i rješenje o priznavanju diplome.

VII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokazima  se podnose na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko, Vidovdanska 29

O rezultatima izbora svi kandidati će biti obaviješteni pismenim  putem  najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

**************

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ SVETI VASILIJE OSTROŠKI“

TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 14 časova u nastavi, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine; sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
–  Kandidati su dužni da dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju obaviće se u srijedu, 3. maja 2017. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“, Gorička br. 19, Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

 

***************

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ SVETI VASILIJE OSTROŠKI“

TREBINjE

 

PONIŠTAVA KONKURS

objavljen 5.4.2017. godine

 

1. Poništava se konkurs za prijem nastavnika fizičkog vaspitanja – 20 časova u nastavi na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

 

***************

 

JU OŠ „VESELIN MASLEŠA

 FOČA

KONKURS

za popunu slobodnih  radnih mjesta

u školskoj 2016/2017. godini

 

1. Nastavnik fizike, na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac na punu radnu  normu, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje od nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da imaju završenu određenu vrstu stručne spreme i zvanje, propisano  za radno mjesto  na koje konkurišu.

 

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa

učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi

uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

3. Za dužina radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

*** Testiranje i intervju, za  kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

– Testiranje kandidata dana, 28.4.2017. godine, sa početkom u 13 časova,

– Intervju kandidata dana,  28.4.2017.  godine, sa početkom  u 15 časova.

 

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***  Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Facebook komentari

komentar