Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 22.02. 2017. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“

TREBINjE

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje

 

I –  Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje

II – Opis poslova

Direktor Škole obavlja poslove utvrđene Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, drugim zakonski i podzakonskim aktima, Statutom i normativnim aktima Škole.

III – Mandat

Direktor Škole bira se na period od četiri godine.

IV – Opšti uslovi za izbor direktora su:

–  da je državljanin  Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

 

V – Posebni uslovi

–  Da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

–  Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

–  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

–  Da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi,

VI – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Diplomu o završenoj stručnoj spremi

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

3. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

5. Izvod iz matične knjige rođenih

6.  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

7. Uvjerenje nadležnog okružnog suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, (ne starije od tri mjeseca)

9.  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu

Sva navedena dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Za diplome koje su stečene van Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije poslije 6. aprila 1992. godine potrebno je priložiti i rješenje o priznavanju diplome.

VII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokazima  se podnose na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje, Oktobarska br. 1

O rezultatima izbora svi kandidati će biti obaviješteni pismenim  putem  najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Glas Srpske

Facebook komentari

komentar