Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 25.01. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БИЛЕЋА

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста у Општинској управи Билећа

I

1. Самостални стручни сарадник за буyет, планско-аналитичке послове – Шеф

рачуноводства у Одјељењу за финансије општинске управе Билећа……………..1 извршилац на неодређено вријеме,

 

II – Опис послова

Описи послова су регулисани Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Билећа („Службени гласник општине Билећа“, број: 8 /14, 2/15, 5/15 и 4/16).

III – Општи услови за кандидате

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

Општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на

подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред

Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са

дужношћу службеника у општинској управи.

IC – Посебни услови  за кандидате

–  ВСС – Економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS  бодова,

–  једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања,

–   положен стручни испит за рад у општинској управи,

–   сертификат о звању овлашћеног рачуновође и важећа лиценца,

–   познавање рада на рачунару.

 

V –  Потребна документа

Уз пријаву на  конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању

општих и посебних услова и то:

1. фотокопије личне карте или пасоша,

2. изјаве у писменој форми:

 

а) да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

б) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на

подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује

пред Трибуналом – члан IX став 1 . Устава БиХ,

 
в) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично  дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
г) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било коме нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

 

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Српске“ број:97/16),

 

3. Фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми
4. Фотокопију доказа о радном искуству  у струци,
5. Фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи,

6. Сертификат о звању  овлашћеног рачуновође и важећа лиценца  и
7. Фотокопију доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда или други доказ о информатичкој оспособљености).

 

 

VI

 

Кандидати   који испуњавају услове  конкурса биће позвани на интервју.

О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено

обавијештени.
Прворангирани  кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих  и посебних услова  у оригиналу или овјерене фотокопије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак, овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља В тачке 2. подт. б), г) и д) и посебних услова  у оригиналу и овјереној фотокопији (диплому о стручној спреми, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту, сертификат  о звању овлашћеног  рачуновође и важећа лиценца и доказ о познавању рада на рачунару).

Ако прворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VII

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а документа приложена уз конкурс неће  се враћати кандидатима.

VIII

Пријаве се   могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Ул. Краља Александра бр. 28.  са назнаком „Комисији за спровођење поступка  за пријем службеника“.

Контакт телефон: 059/371-459 е-mail: opbil.personalno@teol.net.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник физичког васпитања – 4 часа у настави, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2017. године; са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
–  Кандидати су дужни да доставе овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 7. фебруара 2017. године, у 10 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“, Горичка бр. 19, Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***********************************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА „СВЕТИ РОМАН МЕЛОД“

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник клавира и корепетиције ……………………………….. 1 извршилац,  24  часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

 

2. Наставник клавира и корепетиције……………………………….. 1 извршилац,  18  часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње;

 

3. Наставник клавира и корепетиције……………………………….. 1 извршилац,  24  часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко;

 

4.  Наставник клавира и корепетиције……………………………….. 1 извршилац,  10  часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко;

 

5. Наставник флауте ………………….. 1 извршилац, 12 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко,

 

6.  Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 18 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко;

 

7.  Наставник кларинета ………………………….1 извршилац, 2 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко;

 

8.  Наставник хармонике ……………………………….. 2 извршиоца, 24 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. год.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  централној школи Невесиње

9.  Наставник хармонике ……………………………….. 1 извршилаца,  8 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. год.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  централној школи Невесиње

 

10. Наставник хармонике ……………………………….. 1 извршилац,  16  часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. год.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  Подручном одјељењу Гацко

 

11. Наставник солфеђа ………………….. 1 извршилац, 24 часа седмично, (на неодређено вријеме),  радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

 

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

 

Општи услови:

–  да је држављанин РС и БиХ

–  да је старији од 18 година;

–  да је радно способан,

–  да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем

Посебни услови:

1, 2, 3. и 4. дипломирани музичар – пијаниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – пијаниста.

5. дипломирани музичар – флаутиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – флаутиста,

6. дипломирани музичар – гитариста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – гитариста,

7.  дипломирани музичар – кларинетиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – кларинетиста

8, 9. и 10.  дипломирани музичар – акордеониста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – хармоникаш;

11. професор музике са завршеним теоретским одсјеком, дипломирани музички педагог, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора) или професор црквене музике и појања, дипломирани теоретичар умјетности: смјер музичка теорија и педагогија.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

–  извод из матичне књиге рођених,

–  увјерење о држављанству БиХ, РС

–  љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

–  увјерење од суда да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

–  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

–  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

–  увјерење о оствареном радном стажу,

–  увјерење о положеном стручном испиту,

–  потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених уколико је кандидат незапослен,

–  рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица, уколико кандидат има тај статус (види члан 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи – „Сл. гласник РС“ број 102/14).

Уколико је кандидат запослен дужан доставити увјерење о запослености издато од послодавца са фондом и седмичним распоредом часова. Уколико кандидат има 2 држављанства и запослен је у другој држави дужан је доставити увјерење о запослењу у другој држави или потврду са евиденције незапослених лица.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад са ученицима доставља се након избора кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

Дана 7.2.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама школе на адреси Трг Благоја Паровића бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве  обавиће се тестирање и интервју. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

 

*********************

 

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

 

КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос

 

На  одређено радно вријеме:

Ред број Назив радног мјеста Број часова Врста радног односа
1 Дипломирани инжењер

машинства

21 Одређено
2 Наставник практичне наставе у занимању машински техничар за компјутерско конструисање 3 Одређено

За оба радна мјеста потребно је радно искуству у образовању  и положен стручни испит у васпитно-образовном раду. Уколико се на конкурс не јави лице са положеним стручним испитом у васпитно-образовном раду узеће се у разматрање пријаве кандидата који испуњавају остале услове конкурса.

Осим  услова утврђених Законом о раду („Сл. гл. РС“, број: 01/16.), и посебних услова прописаним чланом 75. Закона о средњем образовању и  васпитању („Сл. гл. РС“, број:74/08, 106/09, 104/11 и 33/14 ), испуњава и сљедеће услове:

Завршен одговарајући факултет према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“, број:34/2015) и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“, 91/09 и 29/12, 80/14) и  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Сл. гл. РС“, број:102/14 и 42/16).

Општи услови:
а) да је  држављанин РС и БХ, то се доказује увјерењем о држављанству;
б) да је пунољетан што се доказује изводом из МК рођених или овјереном копијом личне карте;

в) да  је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

Посебни услови:

– потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на конкурс уз кратку биографију
– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити документ  о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса
– увјерење издато од Завода за запошљавање о времену на евиденцији незапослених лица;
– увјерење о радном стажу (у образовању, ван образовања у струци и ван струке са израчунатим радним стажом) и овјерену фотокопију радне књижице,

– доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању за радна мјеста за која се тражи

– увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата РС ако се ради о кандидату из  категорије породице погинулих бораца;
– увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног  инвалида Одбрамбено-отаyбинског рата РС ако се ради о кандидату из  категорије ратног војног  инвалида;
Тестирање  и интервју за све кандидате који су доставили потпуњене и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се  3.2.2017. у 12 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.
Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената  које  се  не враћају.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања  конкурса.
Пријаве слати  са назнаком: „НЕ  ОТВАРАЈ –КОНКУРС“ на  назначену адресу:
ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР  ФОЧА
Ул. Цара Душана бр.73.
Фоча

Извор: Глас Српске