Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 18.01. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********************************

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ДУЧИЋ“ ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

1. Наставник психологије – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, 8 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији („Службени гласник Републике Српске“ број 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидат треба да достави документацију о испуњености општих и посебних услова, и то:

– Да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

– Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу стажу издато од ранијег послодавца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављено у уторак, 31. јануара 2017. године, у 8 часова у просторијама ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ у Требињу.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“

Вожда Карађорђа 1

89 101 Требиње

********************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРЕБИЊЕ

На основу Одлуке бр. 01-9-1/17 од 16.1.2017. год. дио конкурса који је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ дана 4.1.2017. год. за попуну радног мјеста проф. културе религије се

ПОНИШТАВА

1. Проф. културе религије……….. 1 извршилац – пуна норма – одређено (9.6.2017) – са радним искуством (положен стручни испит за рад у настави).

Конкурс се поништава због погрешно наведене норме.

***************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Проф. културе религије……….. 1 извршилац – пет часова – одређено (9.6.2017) – са радним искуством (положен стручни испит за рад у настави).

На конкурс се могу пријавити: професор филозофије, професор социологије, дипломирани социолог, професор филозофије и социологије, дипломирани политолог.

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС“ бр. 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ бр. 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“ бр. 29/12,80/14,83/15).

Увјерење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем послодавац ће прибавити службеним путем од надлежног органа, за изабраног кандидата.

Љекарско увјерење кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да, као доказ о испуњавању услова конкурса, доставе сљедећа документа (овјерене копије не старије од шест мјесеци):

– Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТС бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (за дипломе стечене послије 6.4.1992. год. ван БиХ и Републике Србије потребно приложити рјешење о признавању – нострификацији);

– Извод из матичне књиге рођених;

– Увјерење о држављанству;

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

– Краћу биографију – пријава.

Поред ових докумената, потребно је доставити и увјерења тражена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14, 42/16). Увјерења која кандидат прилаже су:

– Увјерење о просјечној оцјени током студирања коју издаје високошколска установа или је додатак дипломи ( уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса),

– Увјерење о оствареном радном стажу издато од стране ранијег послодавца,

– Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју, као и стручно тестирање 30.1.2017. год. у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

У пријави навести контакт телефон.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у ЈУ „Техничка школа“ Требиње, Вожда Карађорђа бр. 1, 89101 Требиње, са назнаком „ЗА КОНКУРС (проф. културе религије)“.

*****************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну радног мјеста на одређено вријеме у

 Окружном јавном тужилаштву у Требињу

I – Назив и позиција радног мјеста

1) Тужилачки асистент – дактилограф ………………………………………………. 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове креирања тужилачких писмена по наредби тужиоца, регистровање пратећих прилога уз документ, те извршава друге задатке додијељене од стране тужиоца у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима. Такође врши друге послове по налогу главног тужиоца и секретара тужилаштва.

Посебни услови: ССС друштвени смјер или дактилограф I-а или I-б класе, са најмање шест мјесеци радног искуства и познавање рада на рачунару.

II – Општи услови које сви кандидати морају испуњавати

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да се против њега не води кривични поступак и

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

III – Потребни документи и рок за пријаву на оглас

За испуњавање општих и посебних услова, кандидат сљедеће документе мора приложити у оригиналу или овјереној копији:

– увјерење о држављанству;

– извод из матичне књиге рођених;

– увјерење да се не води кривични поступак;

– за испуњавање општег услова из тачке II – 5) доставља се овјерена писмена изјава кандидата;

– диплому о завршеној школи (овјерена копија дипломе или увјерење о завршеном школовању);

– доказ о познавању рада на рачунару;

– потврду о радном искуству;

– доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

Радни однос на одређено вријеме ће се засновати након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата, а трајање радног односа ће зависити о буџету донатора.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим огласом Комисија за избор ће обавити претходну провјеру радних способности – писмено тестирање и интервју, а све у складу са интерним актима Тужилаштва, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у дневним новинама „Глас Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

 

IV – Адреса за подношење пријаве

 

Пријаву на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити Окружном јавном тужилаштву у Требињу на протокол или поштом, препоручено на адресу: Требиње, улица Вука Караџића број 13 са назнаком:

ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ У ОДСЈЕК ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ „НЕ ОТВАРАТИ“.

 

********************

 

ЈУ ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

 ФОЧА

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Наставник руског језика, на неодређено вријеме, 1 извршилац на 12 часова у ПО Попов Мост и Брод, без искуства – приправник;

2. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, 1 извршилац, са искуством – положен стручни испит

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б) имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу (за радно мјесто под редним бројем 2.);

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;                     г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да имају завршену одређену врсту стручне спреме и звање, прописано за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радно мјесто под редним бројем 2.);

3. Извод из МК рођених или копију личне карте;

4. Увјерење о држављанству;

5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест (6) мјесеци (доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије сљедећих докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања – документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица – документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

3. За дужину радног стажа – за радно мјесто под редним бројем 2. – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла

*** Тестирање и интервју, за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

– Тестирање кандидата, дана 30.1.2017. године, са почетком у 9 часова,

– Интервју кандидата, дана 30.1.2017. године, са почетком у 12 часова.

 

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

*** Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

***************

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

 ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор водитеља у продуженом боравку

  1. Наставник разредне наставе  – 1 извршилац – на одређено вријеме,

до 30.6.2017. године.

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
–  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у сриједу, 1.2.2017. у 14 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***********************

 

 

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ТРЕБИЊЕ

 

 

 

 

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник разредне наставе  – 1 извршилац – на одређено вријеме,

до 30.6.2017. године.

2. Наставник физичког васпитања – 6 часова – на одређено вријеме,

до 30.6.2017. године.

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).
–  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 31.1.2017. у 14 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

 

**************************

 

 

 

 

 

 

 

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено радно вријеме

 до краја школске 2016/2017. године

 

1. Наставник медицинске група предмета (вјежбе) – 5 часова седмичне норме

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 29/12 и 83/15).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 29/12 и 83/15).

Уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. године.

 

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. важећег Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју издаје Завод за запошљавање,  уколико се кандидат налази на тој евиденцији;

3. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

4. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком „Пријава на конкурс за запошљавање“) и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр .1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће обављен интервју и стручно тестирање дана 30.1.2017. у 9 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове Конкурса неће се разматрати.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***********************

      ЈУ  ОШ „ЊЕГОШ“ 

       БЕРКОВИЋИ

 ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе „Његош“ Берковићи

I

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе „Његош“  Берковићи.

II

Мандат

Директор ЈУ Основне школе „Његош“ Берковићи се именује на период од 4 (четири) године и може бити још једном поново изабран у истој школи.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што добије сагласност од  ресорног министра или након што протекне рок од тридесет дана у којем року је министар дужан одлучити о предложеном кандидату.

III

Услови

Услови које кандидати који се пријављују на конкурс за избор директора треба да испуњавају:

Општи услови:

– да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине,

– да је старији од 18 година,

– да има општу здравствену способност  за обављање наведених послова.

Посебни услови:

– да има  завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу или

вишу стручну спрему,

– да има најмање пет година радног искуства у струци у просвјети након стицања више или високе стручне

спреме,

– да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води

кривични поступак,

– да има предложен програм рада  и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног

процеса у школи.

IV

Потребна документација

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати  су  дужни приложити  доказе о испуњености општих и посебних услова:

– увјерење о држављанству Републике Српске  или  Босне и Херцеговине,

– извод из матичне књиге рођених,

– љекарско увјерење  о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

– овјерену диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

– увјерење о положеном стручном испиту за рад  у  васпитно-образовном процесу,

– потврду  којом доказује да има најмање пет година радног искуства у струци у просвјети,

– увјерење  да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

– увјерење  да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

– приједлог програм рада директора у наредном четворогодишњем  мандату;

– препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

– кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

 

Докази (документи) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

V

Рок за  учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са доказима (документима) се могу доставити лично или поштом  на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа „Његош“ Берковићи, Берковићи  бб, 88363  Берковићи, са назнаком:  Јавни конкурс за избор и именовање директора школе  (НЕ ОТВАРАТИ)

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  узимати у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

VI

Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса:

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о избору и именовању директора у року од 8 дана од  дана доношења одлуке.

Извор: Глас Српске