Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 11.01. 2017. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********************************

ЈУ СШЦ „ГОЛУБ КУРЕШ“

БИЛЕЋА

ШКОЛСКИ ОДБОР

КОНКУРС

за избор директора школе

За директора школе може бити изабрано лице које поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“ број: 1/16) испуњава и посебне услове прописане чланом 96. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилником о условима и начину избора директора школе („Службени гласник РС“ број: 108/09, 118/09), и то:

1) Да има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова;

2) Да има најмање пет година радног искуства у васпитно-образовном раду у школи;

3)  Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

4)  Да се против њега не води кривични поступак;

5) Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи;

6) Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

За директора школе не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, нити лице које обавља дужности, активности или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса. За директора школе не може бити изабрано лице које је отпуштено из службе као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе оригинале или овјерене копије докумената којима се доказује испуњеност општих и посебних услова:

–  Увјерење о држављанству;

–  Извод из матичне књиге рођених;

–  Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

–  Диплому о стеченој стручној спреми;

–  Увјерење о радном искуству;

–  Увјерење о неосуђиваности;

–  Приједлог програма рада за мандатни период;

–  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

– Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже изабрани кандидат прије ступања на функцију);

–  Кратку биографију;

– Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;

–  Овјерену изјаву да кандидат не подлијеже сукобу интереса;

–  Овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из државне службе на било ком нивоу БиХ (државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса.

Директор школе бира се на период од четири године и  по истеку мандата може бити поново изабран на још један мандат у истој школи. Мандат директора почиње од дана ступања на дужност.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Учесници конкурса ће бити писмено обавијештени о одлуци о именовању директора школе у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком  „Школском одбору – пријава на конкурс за избор директора“.

Извор: Глас Српске