Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 9.11. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************

ЈУ СШЦ „ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ“

ГАЦКО

КОНКУРС

за пријем наставника

1. Професор биологије ………. 1 извршилац,  18 часова, (до повратка раднице са породиљског одсуства);

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр: 74/08; 106/09; 104/11 и  33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“, бр: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“, бр: 29/12 и 80/14 и 83/15).

Радно искуство у занимању траженом конкурсом: најмање једна (1) година.

Процедура пријема наставника биће обављена у складу са Правилником о  критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи. („Сл. гл. РС“, бр: 102/14 и 42/16).

Уз пријаву  (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана)  на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1.  Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2.  Увјерење о држављанству;

3.  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4.  Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.  Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

–  За испуњеност посебних услова:

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије треба да буду нострификоване;

2.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

3.  Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

4.  Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико  просјек није уписан у дипломи);

5.  Увјерење о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи (као верификован или на другим пословима) или код другог послодавца;

6.  Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.  Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.  Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и

тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана

22.11.2016. год. са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и  исте им се неће враћати

након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко, ул. Солунских добровољаца 24. Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ  ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Спремачица радног простора …………………..1 извршилац, на неодређено вријеме.

Општи услови за радно мјесто:

– Да је држављанин БиХ,

– Да је пунољетан,

– Да има општу здравствену способност,

– Да није осуђиван(а) за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном  органу,

– Да се не води кривични поступак.

Посебни услови за радно мјесто:

–  ОШ – осмогодишња школа.

Као доказе за испуњавање општих и посебног услова, кандидати уз пријаву треба да приложе: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење, увјерење да кандидат није осуђиван(а), односно да се против ње(га) не води кривични поступак (увјерење не старије од 6 мјесеци), диплому о завршеној школи.

Пријаву на оглас са доказима о испуњавању општих и посебног услова доставити Окружном јавном тужилаштву у Требињу на протокол или поштом, препоручено на адресу Требиње, улица Вука Караџића број 13 са назнаком: ПРИЈАВА НА ОГЛАС „НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у дневним новинама „Глас Српске“.

Са кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за избор кандидата ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени путем контакт телефона који су дужни навести у пријави.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

О резултатима огласа кандидати ће бити обавијештени писмено, најкасније у року од 15 дана од дана затварања огласа.

*********************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОШ „РИСТО ПРОРОКОВИЋ“

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС 

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник географије – пуна норма – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме (најдуже до 31.8.2017. године)……

…1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14.), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача(„Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број: 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
–  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

– Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 22.11.2016. године, у 10 часова, у просторијама Школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ОШ „Ристо Пророковић“ Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком „ЗА КОНКУРС“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Извор: Глас Српске