Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 2.11. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************************

 ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

 ФОЧА, 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Наставник биологије, на одређено вријеме, од дана пријема до повратка радника са породиљског одсуства, 1 извршилац на 12 часова у ЦШ и у ПО Миљевина, са радним искуством;

2. Наставник географије, на неодређено вријеме, од  дана пријема, 1 извршилац на 12 часова у ЦШ и у ПО Миљевина, са радним искуством;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б)  имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил и звање, прописано за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно  достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

          1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.  Извода из МК рођених или личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије документа којима доказују испуњеност посебних услова, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања – документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

– Тестирање кандидата, дана 14.11.2016. године, са почетком у 9 часова,

– Интервју кандидата, дана 15.11.2016. године,  са почетком у  9 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***           Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу Школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

**********************************

КАЗНЕНОПОПРАВНИ ЗАВОД

 ФОЧА,

оглашава

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА

ЈАВНОГ КОНКУРСА

1. Поништава се дио јавног конкурса за постављење и попуну упражњених радних мјеста број: 01-586/16 од 19.09.2016. године, који је објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 21.9.2016. године и „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 82/16 дана 23.9.2016. године,  и то за сљедећа радна мјеста:

Редни број 3. Полицајац са радним искуством ……………………………… 1 извршилац

Редни број 6. Архивар – курир ……………………………………………………….. 1 извршилац

Редни број 7. Трговац у продавници прехрамбених производа ……… 1 извршилац

****************************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА „СВЕТИ РОМАН МЕЛОД“

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник клавира ……………………………….. 1 извршилац,  22  часа седмично, на одређено вријеме – до 30. децембра 2016. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко;

2. Наставник клавира ……………………………….. 1 извршилац,  24  часа седмично, на одређено вријеме – до 30. децембра 2016. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње;

3. Наставник клавира ……………………………….. 1 извршилац,  6  часова седмично, на одређено вријеме – до 30. децембра 2016. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  централној школи Невесиње;

4. Наставник флауте ………………………………….1 извршилац 13 часова седмично, на одређено вријеме – до 30. децембра 2016. г.)

5. Наставник гитаре ……………………………… 1 извршилац, 17 часова седмично, на одређено вријеме – до 30. децембра 2016. г.);

6. Наставник кларинета ………………………….1 извршилац, 2 часа седмично, на одређено вријеме – до 30. децембра 2016. г.).

 

 

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

 

Општи услови:

–  да је држављанин РС и БиХ

–  да је старији од 18 година;

–  да је радно способан,

–  да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем

Посебни услови:

1, 2. и 3. дипломирани музичар – пијаниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – пијаниста;

4. дипломирани музичар – флаутиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – флаутиста,

5. дипломирани музичар – гитариста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – гитариста.

6. дипломирани музичар – кларинетиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – кларинетиста.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

–  извод из матичне књиге рођених,

–  увјерење о држављанству БиХ, РС

–  љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

–  увјерење од суда да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

–  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

–  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

–  увјерење о оствареном радном стажу,

–  увјерење о положеном стручном испиту,

–  потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  уколико је кандидат незапослен,

–  рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица, уколико кандидат има тај статус (види члан 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи – „Сл. гласник РС“ број 102/14).

Уколико је кандидат запослен дужан доставити увјерење о запослености издато од послодавца са фондом и седмичним распоредом часова. Уколико кандидат има 2 држављанства и запослен је у другој држави дужан је доставити увјерење о запослењу у другој држави или потврду са евиденције незапослених лица.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад са ученицима доставља се након избора кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

Дана 14.11.2016. године са почетком у 10 часова у просторијама школе на адреси Трг Благоја Паровића бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве обавиће се тестирање и интервју. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

****************************

ЈУ ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША из ФОЧЕ,   

расписује

КОНКУРС

за попуну слободних  радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Наставник у специјалном одјељењу, на одређено вријеме до 31.8.2017. године, ½ норме, са радним искуством и положеним стручним испитом,  1 извршилац;

2. Наставник географије, 8 часова, ПО Попов Мост и Брод, на одређено вријеме, до 31.8.2017. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,  1 извршилац;

 

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б) имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 3. и 6. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да имају завршену одређену врсту стручне спреме и звање, прописано за радно мјесто  на које конкуришу.

 

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извод из МК рођених или копију личне карте;

4.  Увјерење о држављанству;

5.  Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије сљедећих докумената којима доказују испуњеност посебних услова:

1. Просјечна оцјена током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

3. Дужина радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Тестирање и интервју, за  кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

– Тестирање кандидата, дана 15.11.2016. године у 9 часова,

–  Интервју кандидата, дана 16.11.2016.  године у 9 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***  Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу Школе, Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

 

Извор: Глас Српске