Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 28.09. 2016. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********************************

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskih pripravnika – volontera

 

I

– Sudijski pripravnik – volonter u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju…..

………1 izvršilac

– Sudijski pripravnik – volonter u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju…. ………1 izvršilac

 

II

 

Opšti uslovi:

 

–  da je državljanin RS,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

Posebni uslovi:

–  završen pravni fakultet

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:

–  diplomu o završenom pravnom fakultetu,

–  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

–  uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu     „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte    na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.

********************

 JU OŠ „SVETI SAVA“  GACKO

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnika ruskog jezika – 1 izvršilac na 16 časova na određeno vrijeme – od 15.10.2016. do 31.8.2017. godine;

2. Nastavnika tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac na 12 časova na određeno vrijeme od 15.10.2016. do 31.8.2017. god.

3. Nastavnika fizike – 1 izvršilac na 6 časova,  na određeno vrijeme od 15.10.2016. do 31.8.2017. god.

4. Nastavnika matematike – 1 izvršilac na 12 časova, na određeno vrijeme, od 15.10.2016. do 31.8.2017. god.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju obaviće se u utorak, 11.10.2016. u 14 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Sava“, Vidovdanska br. 29 Gacko.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

 

***********************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC „GOLUB KUREŠ“

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti – sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac, 9 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

–  Uvjerenje o državljanstvu,

–  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

–  Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem),

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. god.),

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

–  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

–  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

–  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor kandidata. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u utorak,  11.10.2016. godine, u 13.30 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš“ u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

***********************

JU OŠ „LjUTICA BOGDAN“

KALINOVIK

KONKURS

1.  Profesor razredne nastave, 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik  Republike Srpske“ br.74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ br.77/09, 86/10 i 25/14). Za radna mjesta potreban je odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema.

 

1. Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

–  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

–  Uvjerenje o državljanstvu;

–  Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

–  Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove);

–  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica;

–  Potvrda  o položenom stručnom ispitu;

–  Potvrda o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca;

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

–  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci;

–  Uvjerenje o neosuđivanosti  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i test koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 102/14 i 45/16)

Testiranje će biti  obavljeno 11.10.2016. godine sa početkom u 14.30  časova u prostorijama škole, a intervju 14.10.2016. sa početkom u 13.30 isto u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola „Ljutica Bogdan“, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.

*********************

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KALINOVIK

KALINOVIK

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

sa nepunim radnim vremenom (četiri sata dnevno) i to:

 

1. Diplomirani pedagog………………………. ………………..jedan  (1) izvršilac, neodređeno vrijeme.

II – Uslovi:

1.  Da  je državljanin RS ili BiH,

2.  Da je stariji od 18 godina,

3.  Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

4.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora,

5.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

6. Da ima visoku stručnu spremu /VII stepen/ diplomirani pedagog – 240 ECTS bodova,

7.  Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci i

8.  Da ima položen stručni ispit.

III – Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3.  Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, (po završetku konkursne procedure)

4.  Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),

5.  Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora,

6.  Ovjerena kopija diplome,

7.  Uvjerenje o radnom iskustvu,

8.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

IV – Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor-intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

V – Način i rok za podnošenje prijava
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ .
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u prostorije Centra za socijalni rad  ili na adresu: Centar za socijalni rad Kalinovik, sa naznakom „Prijava na konkurs“, Karađorđeva br.37. Kalinovik.

 

Izvor: Glas Srpske