Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 28.09. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********************************

ОСНОВНИ СУД У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијских приправника – волонтера

 

I

– Судијски приправник – волонтер у сједишту Основног суда у Требињу…..

………1 извршилац

– Судијски приправник – волонтер у Одјељењу Основног суда у Невесињу…. ………1 извршилац

 

II

 

Општи услови:

 

–  да је држављанин РС,

–  да има општу здравствену способност,

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање од 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима.

Посебни услови:

–  завршен правни факултет

III

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе:

–  диплому о завршеном правном факултету,

–  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

–  увјерење да против кандидата није потврђена оптужница за кривично дјело (не старије од 3 мјесеца).

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 од дана објављивања у дневном листу     „Глас Српске“.

Пријаве се могу доставити непосредно Основном суду у Требињу или путем поште    на адресу: Ул. Вука Караџића бр.6, 89101 Требиње.

********************

 ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“  ГАЦКО

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставника руског језика – 1 извршилац на 16 часова на одређено вријеме – од 15.10.2016. до 31.8.2017. године;

2. Наставника техничког образовања – 1 извршилац на 12 часова на одређено вријеме од 15.10.2016. до 31.8.2017. год.

3. Наставника физике – 1 извршилац на 6 часова,  на одређено вријеме од 15.10.2016. до 31.8.2017. год.

4. Наставника математике – 1 извршилац на 12 часова, на одређено вријеме, од 15.10.2016. до 31.8.2017. год.

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 01/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).
–  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 11.10.2016. у 14 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Сава“, Видовданска бр. 29 Гацко.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

 

***********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ „ГОЛУБ КУРЕШ“

БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник српског језика и књижевности – са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац, 9 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице с боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду („Службени гласник РС“, број: 1/16) и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС“, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз потписану пријаву  од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

–  Увјерење о држављанству,

–  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

–  Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

–  Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем),

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992. год.),

–  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

–  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

–  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

–  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор кандидата. Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити у уторак,  11.10.2016. године, у 13.30 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар „Голуб Куреш“ у Билећи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

 

***********************

ЈУ ОШ „ЉУТИЦА БОГДАН“

КАЛИНОVIК

КОНКУРС

1.  Професор разредне наставе, 2 извршиоца, на неодређено вријеме

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 105. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник  Републике Српске“ бр.74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ бр.77/09, 86/10 и 25/14). За радна мјеста потребан је одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно висока или виша стручна спрема.

 

1. Потребна документација:

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

–  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

–  Увјерење о држављанству;

–  Овјерена фотокопија дипломе о стеченом звању;

–  Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе);

–  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица;

–  Потврда  о положеном стручном испиту;

–  Потврда о радном искуству код ранијег послодавца;

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци;

–  Увјерење о неосуђиваности  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и тест који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16)

Тестирање ће бити  обављено 11.10.2016. године са почетком у 14.30  часова у просторијама школе, а интервју 14.10.2016. са почетком у 13.30 исто у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом слати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа „Љутица Богдан“, Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.

*********************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЛИНОVIК

КАЛИНОVIК

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме

са непуним радним временом (четири сата дневно) и то:

 

1. Дипломирани педагог………………………. ………………..један  (1) извршилац, неодређено вријеме.

II – Услови:

1.  Да  је држављанин РС или БиХ,

2.  Да је старији од 18 година,

3.  Да се против њега не води кривични поступак,

4.  Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора,

5.  Да има општу здравствену способност,

6. Да има високу стручну спрему /VII степен/ дипломирани педагог – 240 ECTS бодова,

7.  Да има најмање једну годину радног искуства у струци и

8.  Да има положен стручни испит.

III – Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених,

3.  Доказ о општој здравственој способности, (по завршетку конкурсне процедуре)

4.  Увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци),

5.  Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора,

6.  Овјерена копија дипломе,

7.  Увјерење о радном искуству,

8.  Увјерење о положеном стручном испиту.

IV – Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор-интервју.
О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

В – Начин и рок за подношење пријава
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ .
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије Центра за социјални рад  или на адресу: Центар за социјални рад Калиновик, са назнаком „Пријава на конкурс“, Карађорђева бр.37. Калиновик.

 

Извор: Глас Српске