Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 21.09. 2016. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

JU TEHNIČKA ŠKOLA TREBINjE

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.  Prof. elektro grupe predmeta………..1 izvršilac – 8 časova – određeno (31.8.2017) – sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u nastavi)

2. Prof. fizike………1 izvršilac – 12 časova – određeno (31.8.2017), sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u nastavi)

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“, br.74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. gl. RS“, br. 29/12, 80/14, 83/15).

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave sljedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

– Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (za diplome stečene poslije 6.4.1992. god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju – nostrifikaciji);

–  Izvod iz matične knjige rođenih;

–  Uvjerenje o državljanstvu;

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

– Kraću biografiju – prijavu.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi                  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

–  Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi

–  Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca

–  Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje

– 4.10.2016. god.  u 10 časova u prostorijama škole za prof. elektro grupe predmeta;

– 4.10.2016. god. u 12 časova u prostorijama škole za prof. fizike.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU „Tehnička škola“ Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS- (prof. fizike; prof. elektro grupe predmeta)“.

***************

 KAZNENO-POPRAVNI ZAVODA FOČA,

JAVNI KONKURS

za postavljenje i popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove …………… 1 izvršilac

2. Policajac – pripravnik     ……………………………………………………………….      1 izvršilac

3. Policajac sa radnim iskustvom ……………………………………………………..        1 izvršilac

4. Vaspitač ……………………………………………………………………………………..         1 izvršilac

5. Viši stručni saradnik za materijalno knjigovodstvo ………………………       1 izvršilac

6. Arhivar – kurir ……………………………………………………………………………..      1 izvršilac

7. Trgovac u prodavnici prehrambenih proizvoda ………………………………..      1 izvršilac

 

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,

6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

II Posebni uslovi

1) Za radno mjesto pod rednim brojem 1. – visoka stručna sprema (diplomirani pravnik), najmanje tri godine radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent, položen stručni ispit

Postavlja se na period od 5 (pet) godina.

2) Za radno mjesto pod rednim brojem 2.da nije stariji od 27 godina, da ima srednju stručnu spremu – IV stepen obrazovanja, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti;

3) Za radno mjesto pod rednim brojem 3. – srednja stručna sprema – IV stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva kao pripadnik službe obezbjeđenja u drugim kazneno-popravnim ustanovama, policiji, sudskoj policiji ili vojsci, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti;

4) Za radno mjesto pod rednim brojem 4. – visoka stručna sprema društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, pravosuđa ili uprave, položen stručni ispit u oblasti izvršenja krivičnih sankcija za radnike u službi tretmana;

5) Za radno mjesto pod rednim brojem 5. – visoka stručna sprema društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položen stručni ispit u organima uprave;

6) Za radno mjesto pod rednim brojem 6. – srednja stručna sprema – IV stepen društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme, položen stručni ispit u organima uprave;

7) Za radno mjesto pod rednim brojem 7. – srednja stručna sprema – IV/III stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit u organima uprave.

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjeren prepis, i to:

–  Izvod iz matične knjige rođenih,

–  Uvjerenje o državljanstvu,

–  Dokaz da nije osuđivan na za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi

–  Diplomu o završenoj školskoj spremi,

–  Dokaz o radnom iskustvu,

–  Dokaz o položenom stručnom ispitu,

– Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa

–  Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

–  Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure.

 

Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. ocjenjuje Komisija koju imenuje ministar pravde, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u Službu obezbjeđenja, broj 08.030/020-820/10 od 18.10.2010. godine.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu i broj telefona koji su naveli u prijavi.

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br.2, sa naznakom „Prijava za konkurs“.

Izvor: Glas Srpske