Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 21.09. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.  Проф. електро групе предмета………..1 извршилац – 8 часова – одређено (31.8.2017) – са радним искуством (положен стручни испит за рад у настави)

2. Проф. физике………1 извршилац – 12 часова – одређено (31.8.2017), са радним искуством (положен стручни испит за рад у настави)

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС“ бр. 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр.74/08, 106/09, 104/11, 33/14) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“, бр. 29/12, 80/14, 83/15).

Увјерење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем послодавац ће прибавити службеним путем од надлежног органа, за изабраног кандидата.

Љекарско увјерење кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да, као доказ о испуњавању услова конкурса, доставе сљедећа документа (овјерене копије не старије од шест мјесеци):

– Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (за дипломе стечене послије 6.4.1992. год. ван БиХ и Републике Србије потребно приложити рјешење о признавању – нострификацији);

–  Извод из матичне књиге рођених;

–  Увјерење о држављанству;

–  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

– Краћу биографију – пријаву.

Поред ових докумената потребно је доставити и увјерења тражена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи                  („Службени гласник Републике Српске“ бр.102/14, 42/16). Увјерења која кандидат прилаже су:

–  Увјерење о просјечној оцјени током студирања коју издаје високошколска установа или је додатак дипломи

–  Увјерење о оствареном радном стажу издато од стране ранијег послодавца

–  Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање

– 4.10.2016. год.  у 10 часова у просторијама школе за проф. електро групе предмета;

– 4.10.2016. год. у 12 часова у просторијама школе за проф. физике.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

У пријави навести контакт телефон.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у ЈУ „Техничка школа“ Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње са назнаком „ЗА КОНКУРС- (проф. физике; проф. електро групе предмета)“.

***************

 КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОДА ФОЧА,

ЈАВНИ КОНКУРС

за постављење и попуну упражњених радних мјеста

1. Помоћник директора за правне, финансијске и опште послове …………… 1 извршилац

2. Полицајац – приправник     ……………………………………………………………….      1 извршилац

3. Полицајац са радним искуством ……………………………………………………..        1 извршилац

4. Васпитач ……………………………………………………………………………………..         1 извршилац

5. Виши стручни сарадник за материјално књиговодство ………………………       1 извршилац

6. Архивар – курир ……………………………………………………………………………..      1 извршилац

7. Трговац у продавници прехрамбених производа ………………………………..      1 извршилац

 

I Општи услови које кандидати морају да испуњавају

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса,

6. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

II Посебни услови

1) За радно мјесто под редним бројем 1. – висока стручна спрема (дипломирани правник), најмање три године радног искуства у том степену образовања на пословима извршења кривичних санкција, послије завршеног првог циклуса студија у трајању од четири године са 240 ECTS бодова или еквивалент, положен стручни испит

Поставља се на период од 5 (пет) година.

2) За радно мјесто под редним бројем 2.да није старији од 27 година, да има средњу стручну спрему – IV степен образовања, да испуњава здравствене и психофизичке способности;

3) За радно мјесто под редним бројем 3. – средња стручна спрема – IV степен, најмање шест мјесеци радног искуства као припадник службе обезбјеђења у другим казнено-поправним установама, полицији, судској полицији или војсци, да испуњава здравствене и психофизичке способности;

4) За радно мјесто под редним бројем 4. – висока стручна спрема друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства након стицања високе стручне спреме у области извршења кривичних санкција, правосуђа или управе, положен стручни испит у области извршења кривичних санкција за раднике у служби третмана;

5) За радно мјесто под редним бројем 5. – висока стручна спрема друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства након стицања високе стручне спреме, положен стручни испит у органима управе;

6) За радно мјесто под редним бројем 6. – средња стручна спрема – IV степен друштвеног смјера, најмање шест мјесеци радног искуства након стицања средње стручне спреме, положен стручни испит у органима управе;

7) За радно мјесто под редним бројем 7. – средња стручна спрема – IV/III степен, најмање шест мјесеци радног искуства након стицања тражене стручне спреме, положен стручни испит у органима управе.

III Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерен препис, и то:

–  Извод из матичне књиге рођених,

–  Увјерење о држављанству,

–  Доказ да није осуђиван на за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи

–  Диплому о завршеној школској спреми,

–  Доказ о радном искуству,

–  Доказ о положеном стручном испиту,

– Овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса

–  Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

–  Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити по завршетку изборне процедуре.

 

Провјеру психофизичких способности кандидата за радна мјеста под редним бројем 2. и 3. оцјењује Комисија коју именује министар правде, а у складу са Упутством о критеријумима за провјеру психофизичких способности кандидата за пријем у Службу обезбјеђења, број 08.030/020-820/10 од 18.10.2010. године.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања.

Конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са сваким кандидатом који буде испуњавао опште и посебне услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу и број телефона који су навели у пријави.

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Казнено-поправни завод Фоча, Ул. Студентска бр.2, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Извор: Глас Српске