Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 14.09. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник разредне наставе – водитељ у продуженом боравку

………………………………………………………………………………………………………..  1 извршилац,

на одређено вријеме до 30.6.2017. године

 

■ На  радно мјесто наставника разредне наставе-водитеља у продуженом боравку прима се кандидат са положеним стручним испитом  и радним искуством на пословима наставника.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14, 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и

Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

– Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
–  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање кандидата и интервју обавиће се у просторијама Школе у

уторак, 27.9.2016. године, са почетком у 10.30 часова.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Требиње, Октобарска бр.1
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.
Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

**********

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„БУДУЋНОСТ“ БИЛЕЋА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

– Кувар……………………  1 извршилац……на неодређено вријеме

II

 

Опис послова је регулисан Правилником о систематизацији послова и радних задатака у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање „Будућност“ Билећа  („Службени гласник општине Билећа“, број:8/15).

III – Општи услови за кандидата

1.  да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2.  да је старији од 18  година,

3.  да има општу здравствену, као и психичку и физичку способност,

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

IV – Посебни услови

Средња стручна спрема  III   или  IV степен сљедећих занимања:

а) кувар или

б) угоститељско-кулинарски техничар

 

V – Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

– лична карта или пасош

– увјерење о држављанству

– извод из матичне књиге рођених

– увјерење о неосуђиваности (доставиће изабрани кандидат а прије заснивања радног односа)

– љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидат а прије заснивања радног односа) и не може бити старије од 6 мјесеци

– свједочанство о завршеној стручној спреми III  или  IV степен са занимањем кувар или угоститељско – кулинарски техничар

– Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод  за запошљавање  РС.

 

VI

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање, а документа приложена уз конкурс  неће се враћати кандидатима.

VIII

Изабрани кандидат је дужан да у року од осам дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли достави оригинале или овјерене фотокопије докумената.

IX

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Будућност“ Билећа, улица Николе Пашића бб., са назнаком: Комисија за спровођење поступка за пријем радника.

Извор: Глас Српске

конкурси,херцеговина,посао