Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 14.09. 2016. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik razredne nastave – voditelj u produženom boravku

………………………………………………………………………………………………………..  1 izvršilac,

na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine

 

■ Na  radno mjesto nastavnika razredne nastave-voditelja u produženom boravku prima se kandidat sa položenim stručnim ispitom  i radnim iskustvom na poslovima nastavnika.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i

Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje kandidata i intervju obaviće se u prostorijama Škole u

utorak, 27.9.2016. godine, sa početkom u 10.30 časova.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

**********

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

„BUDUĆNOST“ BILEĆA

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

– Kuvar……………………  1 izvršilac……na neodređeno vrijeme

II

 

Opis poslova je regulisan Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileća  („Službeni glasnik opštine Bileća“, broj:8/15).

III – Opšti uslovi za kandidata

1.  da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2.  da je stariji od 18  godina,

3.  da ima opštu zdravstvenu, kao i psihičku i fizičku sposobnost,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

IV – Posebni uslovi

Srednja stručna sprema  III   ili  IV stepen sljedećih zanimanja:

a) kuvar ili

b) ugostiteljsko-kulinarski tehničar

 

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

– lična karta ili pasoš

– uvjerenje o državljanstvu

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o neosuđivanosti (dostaviće izabrani kandidat a prije zasnivanja radnog odnosa)

– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidat a prije zasnivanja radnog odnosa) i ne može biti starije od 6 mjeseci

– svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi III  ili  IV stepen sa zanimanjem kuvar ili ugostiteljsko – kulinarski tehničar

– Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod  za zapošljavanje  RS.

 

VI

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs  neće se vraćati kandidatima.

VIII

Izabrani kandidat je dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli dostavi originale ili ovjerene fotokopije dokumenata.

IX

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileća, ulica Nikole Pašića bb., sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za prijem radnika.

Izvor: Glas Srpske

konkursi,hercegovina,posao