Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 07.09. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************************

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

I – Радно мјесто

1. Административно-управни референт на пословима социјалне заштите – 1 извршилац,

2.  Дипломирани психолог у области социјалне заштите – 1 извршилац,

3.  Дипломирани правник у области социјалне заштите –  1 извршилац,

4.  Дипломирани педагог у области социјалне заштите – 1 извршилац.

II – Опис послова

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Требиње.

III – Општи услови

–  да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

–  да је старији од 18 година,

–  да има општу здравствену способност,

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

–  да се против кандидата не води кривични поступак,

–  да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ.

IV – Посебни услови

Кандидат под редним бројем 1:

– Висока стручна спрема (VII степен или 240 ECTS бодова), са звањем дипл. социјални радник, дипл. правник, дипл. психолог, занимања друштвених наука,

– 1 година радног искуства у социјалној заштити,

– положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Кандидат под редним бројем 2:

– Висока стручна спрема (VII степен или 240 ECTS бодова), са звањем дипломирани психолог,

– 1 година радног искуства у социјалној заштити,

– положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Кандидат под редним бројем 3:

– Висока стручна спрема (VII степен или 240 ECTS бодова), са звањем дипломирани правник,

– 1 година рада у социјалној заштити,

– положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Кандидат под редним бројем 4:

Висока стручна спрема (VII степен или 240 ECTS бодова), са звањем дипломирани педагог,

– 1 година радног искуства у социјалној заштити,

– положен стручни испит за рад у органима државне управе.

V – Потребна документа

Уз пријаву (са адресом пребивалишта и бројем телефона) кандидат је дужан доставити у оригиналу или овјереној фотокопији доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. извод из матичне књиге рођених;

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. доказ о завршеном образовању;

4. доказ о траженом радном искуству (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

5. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

6. увјерење о некажњавању/неосуђивању (не старије од шест мјесеци),

7. изјаву да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

8. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

9. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

VI – Комисија

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за спровођење поступка за пријем радника обавиће разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус борца, ратног војног инвалида и чланови породица погинулих бораца, како је прописано чл. 3., 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11 и 40/12).

Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из члана 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

VII – Рок за подношење пријава

Пријаве на конкурс са потребним документима достављају се лично у пријемну канцеларију ЈУ Центар за социјални рад Требиње или путем поште, на адресу Центра, ул. Вука Караџића бр. 5, са назнаком „Пријава на конкурс“, у року од петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну позиција на одређено вријеме у

Окружном јавном тужилаштву у Требињу

I – Назив и позиција радног мјеста

1) Сарадник – 1 извршилац

Опис послова: Обављаће послове везано за пружање административне помоћи и подршке тужиоцима у рјешавању старих предмета као и за обављање свих других задатака у циљу смањења броја старих неријешених предмета

Посебни услови: ВСС – VII степен, Правни факултет или високо образовање стечено по Болоњском систему студирања са најмање 240 ECTS бодова – дипломирани правник

II – Општи услови које сви кандидати морају испуњавати

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)  да је старији од 18 година,

3)  да има општу здравствену способност,

4)  да се против њега не води кривични поступак

 

III – Потребни документи и рок за пријаву на оглас

За испуњавање општих и посебних услова, кандидат сљедеће документе мора приложити у оригиналу или овјереној копији:

–    увјерење о држављанству;

–    извод из матичне књиге рођених;

–    увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 (шест) мјесеци;

–    диплому о завршеном факултету

–    доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 

На основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата под тачком 1. закључиће се Уговор о дјелу на одређено вријеме на период од 6 (шест) мјесеци, а најдуже до 1 (једну) годину дана, на који период је и потписан Меморандум о сарадњи.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим огласом Комисија за избор ће обавити претходну провјеру радних способности и интервју, а све у складу са интерним актима тужилаштва, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у дневним новинама „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

IV – Адреса за подношење пријаве

Пријаву на оглас, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се лично или поштом на адресу: Окружно тужилаштво у Требињу, ул. Вука Караџића бр. 13, 89101 Требиње, са назнаком: „Комисији за пријем“.

Извор: Глас Српске