Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 07.09. 2016. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************************

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I – Radno mjesto

1. Administrativno-upravni referent na poslovima socijalne zaštite – 1 izvršilac,

2.  Diplomirani psiholog u oblasti socijalne zaštite – 1 izvršilac,

3.  Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite –  1 izvršilac,

4.  Diplomirani pedagog u oblasti socijalne zaštite – 1 izvršilac.

II – Opis poslova

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Trebinje.

III – Opšti uslovi

–  da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

–  da je stariji od 18 godina,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,

–  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

–  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

Kandidat pod rednim brojem 1:

– Visoka stručna sprema (VII stepen ili 240 ECTS bodova), sa zvanjem dipl. socijalni radnik, dipl. pravnik, dipl. psiholog, zanimanja društvenih nauka,

– 1 godina radnog iskustva u socijalnoj zaštiti,

– položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Kandidat pod rednim brojem 2:

– Visoka stručna sprema (VII stepen ili 240 ECTS bodova), sa zvanjem diplomirani psiholog,

– 1 godina radnog iskustva u socijalnoj zaštiti,

– položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Kandidat pod rednim brojem 3:

– Visoka stručna sprema (VII stepen ili 240 ECTS bodova), sa zvanjem diplomirani pravnik,

– 1 godina rada u socijalnoj zaštiti,

– položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Kandidat pod rednim brojem 4:

Visoka stručna sprema (VII stepen ili 240 ECTS bodova), sa zvanjem diplomirani pedagog,

– 1 godina radnog iskustva u socijalnoj zaštiti,

– položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona) kandidat je dužan dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih;

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. dokaz o završenom obrazovanju;

4. dokaz o traženom radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

6. uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od šest mjeseci),

7. izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,

9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Komisija

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem radnika obaviće razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodica poginulih boraca, kako je propisano čl. 3., 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11 i 40/12).

Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VII – Rok za podnošenje prijava

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično u prijemnu kancelariju JU Centar za socijalni rad Trebinje ili putem pošte, na adresu Centra, ul. Vuka Karadžića br. 5, sa naznakom „Prijava na konkurs“, u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*******

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U TREBINjU

JAVNI OGLAS

za popunu pozicija na određeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

1) Saradnik – 1 izvršilac

Opis poslova: Obavljaće poslove vezano za pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta kao i za obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta

Posebni uslovi: VSS – VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – diplomirani pravnik

II – Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)  da je stariji od 18 godina,

3)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)  da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

III – Potrebni dokumenti i rok za prijavu na oglas

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

–    uvjerenje o državljanstvu;

–    izvod iz matične knjige rođenih;

–    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 (šest) mjeseci;

–    diplomu o završenom fakultetu

–    dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

Na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata pod tačkom 1. zaključiće se Ugovor o djelu na određeno vrijeme na period od 6 (šest) mjeseci, a najduže do 1 (jednu) godinu dana, na koji period je i potpisan Memorandum o saradnji.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti i intervju, a sve u skladu sa internim aktima tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – Adresa za podnošenje prijave

Prijavu na oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružno tužilaštvo u Trebinju, ul. Vuka Karadžića br. 13, 89101 Trebinje, sa naznakom: „Komisiji za prijem“.

Izvor: Glas Srpske