Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 24.08. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА

 ФОЧА

 КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, од  дана пријема до повратка радника са породиљског одсуства, 1 извршилац на пуној радној норми у ЦШ, са радним искуством;

2. Наставник разредне наставе – за водитеља у продуженом боравку ученика, на одређено вријеме, од  дана пријема до 30.6.2017. године у ЦШ, 1 извршилац на ½ радне норме,  са радним искуством,

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б)  имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил и звање, прописано за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно  достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.  Извода из МК рођених или копије личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије  документа којима доказују испуњеност посебних услова, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

– Тестирање кандидата, дана 5.9.2016. године, са почетком у 10.00 часова,

– Интервју кандидата, дана 6.9.2016. године,  са почетком у  10.00 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

   ЈУ ОШ „ЊЕГОШ“ БЕРКОВИЋИ 

ШКОЛСКИ ОДБОР            

 ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе „Његош“ Берковићи

I

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе „Његош“ Берковићи.

II

Мандат

Директор ЈУ Основне школе „Његош“ Берковићи се именује на период од 4 (четири) године и може бити још једном поново изабран у истој школи.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што добије сагласност од  ресорног министра или након што протекне рок од тридесет дана у којем року је министар дужан одлучити о предложеном кандидату.

III

Услови

Услови које кандидати који се пријављују на конкурс за избор директора треба да испуњавају:

Општи услови:

– да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине,

– да је старији од 18 година,

– да има општу здравствену способност  за обављање наведених послова.

Посебни услови:

– да има  завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

– да има најмање пет година радног искуства у струци у просвјети након стицања више или високе стручне спреме,

– да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак,

– да има предложен програм рада  и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

IV

Потребна документација

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати  су  дужни приложити  доказе о испуњености општих и посебних услова:

– увјерење о држављанству Републике Српске  или  Босне и Херцеговине,

– извод из матичне књиге рођених,

– љекарско увјерење  о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

– овјерену диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

– увјерење о положеном стручном испиту за рад  у  васпитно-образовном процесу,

– потврду  којом доказује да има најмање пет година радног искуства у струци у просвјети,

– увјерење  да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

– увјерење  да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),

– приједлог програм рада директора у наредном четворогодишњем  мандату;

– препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

– кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Докази (документи) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

В

Рок за  учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са доказима (документима) се могу доставити лично или поштом  на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа „Његош“ Берковићи, Берковићи  бб, 88363  Берковићи, са назнаком:  Јавни конкурс за избор и именовање директора школе  (НЕ ОТВАРАТИ)

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  узимати у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

VI

Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса:

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о избору и именовању директора у року од 8 дана од  дана доношења одлуке.

 

 

*********************

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ФОЧА

КОНКУРС

за попуну слободних  радних мјеста у школској 2016/2017. години

1. Наставник српског језика – 1 извршилац на одређено вријеме, на 4 часа,  без радног искуства-приправник

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да имају завршену одређену врсту стручне спреме и звање, прописано  за радно мјесто  на које конкуришу.

 

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Извод из МК рођених или копију личне карте;

3. Увјерење о држављанству;

4. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије сљедећих докумената којима доказују испуњеност посебних услова:

1. Просјечна оцјена током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

*** Тестирање и интервју, за  кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

– Тестирање кандидата, дана 5.9.2016.  године у 9 часова,

– Интервју кандидата, дана 5.9.2016.  године у 13 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***  Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

**************

ЈУ СШЦ „ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ“

                  ГАЦКО

 КОНКУРС

за пријем наставника

1. Професор руског језика ………. 1 извршилац, (пуна норма),  на неодређено;

2. Професор српског језика …… . 1 извршилац, (пуна норма), до повратка радника са боловања.

 

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гл. РС“ бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ бр: 74/08;106/09 ; 104/11 и  33/ 14 ) , Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“ бр: 34/15 и 83/15 ) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  („Сл. гл. РС“ бр: 29/12 и 80/14 и 83/ 15 ).

Радно искуство у занимању траженом конкурсом  : најмање  једна  ( 1 ) година.

Процедура пријема наставника биће обављена у складу са Правилником о  критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи. („Сл. гл. РС“ бр: 102/14 и 42/16 ).

Уз пријаву  (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана)  на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран  по конкурсу, а прије заснивања радног односа.  Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу,  а прије заснивања радног односа.

 

 

  • За испуњеност посебних услова:

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 06. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије требају бити нострификоване;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

3. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом – ), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

4. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

5. Увјерење о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи (као верификован  или  на  другим пословима) или код другог послодавца;

6. Увјерење  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Отаџбинско-одбрамбеног рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске  ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и

тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама  школе  дана

5.9.2016. год са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати  прилажу овјерене фотокопије докумената и  исте им се неће враћати

након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом  лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ  Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко, ул. Солунских добровољаца 24.  Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***************

MOZZATR“ доо

Моззарт кладионица је регионални лидер у области спортског клађења и игара на срећу. Компанија има развијену мрежу од преко 800 објеката у региону и запошљава преко 3000 запослених.

 

За наше уплатно мјесто у ГАЦКУ потребан нам је:

 

Оператери на уплатном мјесту

Основне дужности:

1. Пријем уплата и исплаћивање добитних тикета

2. Комуникација са играчима и давање потребних информација везаних за услове и начин играња

3. Пријем поруџбина од гостију, припрема топлих и хладних напитака и услуживање гостију

4. Рад на фискалној каси

5. Рад на апаратима

6. Старање о безбједности новчаних средстава и опреме за рад на уплатном мјесту

7. Одржавање уредности радног простора

Услови:

1. Средња стручна спрема

2. Познавање рада на рачунару

3. Комуникативна, лојална, љубазна и тимски оријентисана особа

Уколико сте заинтересовани, молимо вас да своје пријаве са радном биографијом и мотивационим писмом пошаљете на е-mail: [email protected]

Крајњи рок за подношење пријава је 10.9.2016.

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

***************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА „СВЕТИ РОМАН МЕЛОД“

НЕВЕСИЊЕ

Трг Благоја Паровића бб

Тел. 059/602 941

Е-mail: [email protected]

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

  1. Наставник хармонике ……………………………….. 1 извршилац,  17  часова седмично, на одређено вријеме – до 16. октобра 2016. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  централној школи Невесиње.

 

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

 

Општи услови:

– да је држављанин РС и БиХ,

– да је старији од 18 година,

– да је радно способан,

– да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем.

Посебни услови:

  1. дипломирани музичар – акордеониста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – хармоникаш.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– извод из матичне књиге рођених,

– увјерење о држављанству БиХ, РС,

– љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

– увјерење од суда да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– увјерење о оствареном радном стажу,

– увјерење о положеном стручном испиту,

– потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  уколико је кандидат незапослен,

– рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица, уколико кандидат има тај статус (види члан 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи – „Сл. гласник РС“ број 102/14).

Уколико је кандидат запослен дужан доставити увјерење о запослености издато од послодавца са фондом и седмичним распоредом часова. Уколико кандидат има 2 држављанства и запослен је у другој држави дужан је доставити увјерење о запослењу у другој држави или потврду са евиденције назапослених лица.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад са ученицима доставља се након избора кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

Дана 5.9.2016. године са почетком у 12 часова у просторијама школе на адреси Трг Благоја Паровића бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве  обавиће се тестирање и интервју. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

Извор: Глас Српске