Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 24.08. 2016. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „SVETI SAVA

 FOČA

 KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

u školskoj 2016/2017. godini

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, od  dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac na punoj radnoj normi u CŠ, sa radnim iskustvom;

2. Nastavnik razredne nastave – za voditelja u produženom boravku učenika, na određeno vrijeme, od  dana prijema do 30.6.2017. godine u CŠ, 1 izvršilac na ½ radne norme,  sa radnim iskustvom,

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b)  imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil i zvanje, propisano za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

2.  Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3.  Izvoda iz MK rođenih ili kopije lične karte;

4.  Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

 

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije  dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

– Testiranje kandidata, dana 5.9.2016. godine, sa početkom u 10.00 časova,

– Intervju kandidata, dana 6.9.2016. godine,  sa početkom u  10.00 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

******************

REPUBLIKA SRPSKA

   JU OŠ „NjEGOŠ“ BERKOVIĆI 

ŠKOLSKI ODBOR            

 JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole „Njegoš“ Berkovići

I

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Njegoš“ Berkovići.

II

Mandat

Direktor JU Osnovne škole „Njegoš“ Berkovići se imenuje na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnost od  resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.

III

Uslovi

Uslovi koje kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor direktora treba da ispunjavaju:

Opšti uslovi:

– da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za obavljanje navedenih poslova.

Posebni uslovi:

– da ima  završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

– da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

– da ima predložen program rada  i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

IV

Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati  su  dužni priložiti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– ljekarsko uvjerenje  o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

– ovjerenu diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u  vaspitno-obrazovnom procesu,

– potvrdu  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti,

– uvjerenje  da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci),

– uvjerenje  da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

– prijedlog program rada direktora u narednom četvorogodišnjem  mandatu;

– preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V

Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa dokazima (dokumentima) se mogu dostaviti lično ili poštom  na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Njegoš“ Berkovići, Berkovići  bb, 88363  Berkovići, sa naznakom:  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole  (NE OTVARATI)

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VI

Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa:

Školski odbor će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora u roku od 8 dana od  dana donošenja odluke.

 

 

*********************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „VESELIN MASLEŠA FOČA

KONKURS

za popunu slobodnih  radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini

1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme, na 4 časa,  bez radnog iskustva-pripravnik

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da imaju završenu određenu vrstu stručne spreme i zvanje, propisano  za radno mjesto  na koje konkurišu.

 

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:

1. Prosječna ocjena tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

*** Testiranje i intervju, za  kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

– Testiranje kandidata, dana 5.9.2016.  godine u 9 časova,

– Intervju kandidata, dana 5.9.2016.  godine u 13 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***  Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

**************

JU SŠC „PERO SLIJEPČEVIĆ“

                  GACKO

 KONKURS

za prijem nastavnika

1. Profesor ruskog jezika ………. 1 izvršilac, (puna norma),  na neodređeno;

2. Profesor srpskog jezika …… . 1 izvršilac, (puna norma), do povratka radnika sa bolovanja.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. gl. RS“ br: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS“ br: 74/08;106/09 ; 104/11 i  33/ 14 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. gl. RS“ br: 34/15 i 83/15 ) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  („Sl. gl. RS“ br: 29/12 i 80/14 i 83/ 15 ).

Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom  : najmanje  jedna  ( 1 ) godina.

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. („Sl. gl. RS“ br: 102/14 i 42/16 ).

Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 

  • Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 06. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

3. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom – ), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

4. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

5. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi (kao verifikovan  ili  na  drugim poslovima) ili kod drugog poslodavca;

6. Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Otadžbinsko-odbrambenog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i

testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama  škole  dana

5.9.2016. god sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati  prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati

nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom  lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar „Pero Slijepčević“ Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca 24.  Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***************

MOZZATR“ doo

Mozzart kladionica je regionalni lider u oblasti sportskog klađenja i igara na sreću. Kompanija ima razvijenu mrežu od preko 800 objekata u regionu i zapošljava preko 3000 zaposlenih.

 

Za naše uplatno mjesto u GACKU potreban nam je:

 

Operateri na uplatnom mjestu

Osnovne dužnosti:

1. Prijem uplata i isplaćivanje dobitnih tiketa

2. Komunikacija sa igračima i davanje potrebnih informacija vezanih za uslove i način igranja

3. Prijem porudžbina od gostiju, priprema toplih i hladnih napitaka i usluživanje gostiju

4. Rad na fiskalnoj kasi

5. Rad na aparatima

6. Staranje o bezbjednosti novčanih sredstava i opreme za rad na uplatnom mjestu

7. Održavanje urednosti radnog prostora

Uslovi:

1. Srednja stručna sprema

2. Poznavanje rada na računaru

3. Komunikativna, lojalna, ljubazna i timski orijentisana osoba

Ukoliko ste zainteresovani, molimo vas da svoje prijave sa radnom biografijom i motivacionim pismom pošaljete na e-mail: [email protected]

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.9.2016.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

***************

JU MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD“

NEVESINjE

Trg Blagoja Parovića bb

Tel. 059/602 941

E-mail: [email protected]

KONKURS

za popunu radnih mjesta

  1. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac,  17  časova sedmično, na određeno vrijeme – do 16. oktobra 2016. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  centralnoj školi Nevesinje.

 

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

 

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS i BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da je radno sposoban,

– da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

  1. diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu BiH, RS,

– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

– uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o ostvarenom radnom stažu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,

– rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi – „Sl. glasnik RS“ broj 102/14).

Ukoliko je kandidat zaposlen dužan dostaviti uvjerenje o zaposlenosti izdato od poslodavca sa fondom i sedmičnim rasporedom časova. Ukoliko kandidat ima 2 državljanstva i zaposlen je u drugoj državi dužan je dostaviti uvjerenje o zaposlenju u drugoj državi ili potvrdu sa evidencije nazaposlenih lica.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana 5.9.2016. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole na adresi Trg Blagoja Parovića bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Izvor: Glas Srpske