Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 17.08. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БИЛЕЋА

ТЕЛ. 059/380-270,

е-mail: os[email protected]

ХЕРЦЕГОВАЧКИХ УСТАНИКА ББ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. наставник разредне наставе – за водитеља у продуженом боравку – 1 извршилац,  на одређено вријеме  до 30.6.2017. године, и

школски педагог – за водитеља у продуженом боравку – 1 извршилац,  на одређено вријеме  до 30.6.2017. године

На сва радна мјеста примају се кандидати са радним искуством на пословима  на које конкуришу и положеним стручним испитом.

Поред  општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 45/16), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 105. и 107. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 71/09,104/11 и 33/14) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију  на основу које доказују испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

4) извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за  незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

7) увјерење о радном стажу   издато од васпитно-образовне установе / послодавца, код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које  одговара стручној спреми и профилу, а који се тражи овим конкурсом на који се кандидат пријављује,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми  која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми  и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види  врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа  по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци од  надлежне  здравствене установе  о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) – затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 45/16)

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 30.8.2016. године у 10 часова.

Кандидати који испуњавају услове конкурса  неће  се посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Билећа, Херцеговачких устаника бб.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

БИЛЕЋА

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на  одређено вријеме

1. Наставник  математике 8 часова ……………………….1 извршилац, са радним искуством најмање једна година и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

Услови конкурса:

Кандидати  су   дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“), број 74/08, 71/09 и 104/11, 33/14/, Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника и васпитача („Служ. гласник РС“, бр. 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“, број 102/14, 45/16):

– диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему (нострификовану диплому уколико није стечена у БиХ, Републици Србији и бившој СФРЈ до 6. априла 1992. године).

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење  о држављанству РС и БиХ,

– Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

– Увјерење високошколске установе о просјечној оцјени током студирања.

– Увјерење о радном стажу издато од послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа или овјерена копија радне књижице (послије  стицања стручне спреме тражене конкурсом)

– увјерење општинске борачко-инвалидске заштите о утврђеном статусу члана погинулог борца,

– Увјерење о категорији борца уколико је кандидат категорисан.

– Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидат који буде изабран прије  заснивања радног односа.

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 5 Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

– Доставити овјерене копије докумената јер се документа остављају у школи.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 30.8.2016. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати који буду испуњавали услове неће се накнадно позивати на интервју и тестирање.

Пријаве слати на адресу ОШ „Петар II Петровић Његош“ Билећа.

Улица Краља Александра бр. 32 Билећа

Број телефона: 059/370-166.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

*************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

„ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ“  ГАЦКО

КОНКУРС

 за пријем наставника

1. Професор математике……… 1 извршилац, (пуна норма), до  30.6.2017.

 

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гл. РС“ бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ бр: 74/08; 106/09; 104/11 и  33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“ бр: 34/15 и 83/15 ) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“ бр: 29/12 и 80/14 и 83/15).

Радно искуство у занимању траженом конкурсом: најмање  једна  (1) година.

Процедура пријема наставника биће обављена у складу са Правилником о  критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Сл. гл. РС“ бр: 102/14 и 42/16).

Уз пријаву  (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана) на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– За испуњеност општих услова:

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран  по конкурсу, а прије заснивања радног односа.  Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа од надлежног органа за кандидата који буде изабран по конкурсу,  а прије заснивања радног односа.

–  За испуњеност посебних услова:

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије треба да буду нострификоване;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

3. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом – ), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

4. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа (уколико просјек није уписан у дипломи);

5. Увјерење о оствареном радном стажу у васпитно-образовној установи (као верификован  или  на  другим пословима) или код другог послодавца;

6. Увјерење  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Отаџбинско-одбрамбеног рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца ;

8. Увјерење  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама  школе  дана 29.8.2016. год са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати  прилажу овјерене фотокопије докумената и  исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом  лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ  Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко, ул. Солунских добровољаца 24,  Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за избор стручног сарадника и наставника

1. Наставник физичког васпитања – 4 часа у настави, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.12.2016. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник математике – приправник – 16 часова у настави, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2017. године;

3. Дефектолог – логопед – на одређено вријеме до повратка школског логопеда са породиљског боловања, а најдуже до 31.3.2017. године, са радним искуством и положеним стручним испитом. Кандидат ће радити ½ радног времена у ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“ Требиње, а ½ радног времена у ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

–  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
–  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 30. августа 2016. у 9 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством за физичко васпитање и дефектолога – логопеда, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“, Горичка бр. 19, Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Ј А В Н А  У С Т А Н О В А

ОСНОВНА ШКОЛА «СВЕТИ САВА»

ФОЧА

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, од дана пријема до повратка радника са породиљског одсуства, 1 извршилац на пуној радној норми у ЦШ, са радним искуством;

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б)  имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил и звање, прописано за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно  достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.  Извода из МК рођених или копије личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије документа којима доказују испуњеност посебних услова, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

– Тестирање кандидата, дана 29.8.2016. године, са почетком у 10 часова,

– Интервју кандидата, дана 30.8.2016. године,  са почетком у  10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

********

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛЕНКО МУРАТОВИЋ“

88363 БЕРКОВИЋИ

БЕРКОВИЋИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника или приправника у радни однос, на неодређено вријеме:

1. Доктор медицине,  један извршилац.

2. Финансијски радник, један извршилац.

Општи услови:

– Да је држављанин/ка Републике Српске, односно БиХ;

– Да је старији од 18 година;

– Да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

1. Доктор медицине:

– Завршен медицински факултет;

– Положен државни испит;

– Радно искуство у трајању од најмање  3 мјесеца;

– Положен возачки испит;

– Лиценца за рад;

2. Финансијски радник:

Завршена висока стручна спрема  са остварених 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани економиста;

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан доставити:

– Фотокопију личне карте,

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених,

– Доказ о завршеној високој стручној спреми,

– Увјерење о здравственој способности кандидат ће доставити накнадно.

Кандидати који буду испуњавали услове биће благовремено обавијештени о одржавању интервјуа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања.

Документације се могу предати лично или на адресу: ЈЗУ ДЗ „Др Миленко Муратовић“ Берковићи, 88363, Берковићи, са назнаком за „Комисији за пријем радника“.

*************

СПОРТСКИ САВЕЗ КАЛИНОВИК

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника

I – Спортски савез Калиновик расписује конкурс за пријем приправника, и то:

– Професор физичке културе ВСС, са 240 ECTS бодова – 2 (два) извршиоца и

– Дипломирани тренер спортске рекреације ВСС, са 180 ECTS – 1 (један) извршилац.

Радни однос заснива се на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци.

II – Општи услови:

–    Да је држављанин РС или БиХ,

–    Да је пунољетан,

–    Да се против њега не води кривични поступак.

–    Да је радно способан, доказ љекарско увјерење, не старије од 6 мјесеци, са обавезним доказом о психофизичкој способности, дужни су доставити изабрани кандидати, прије заснивања радног

односа.

III – Посебни услови:

– Завршен одговарајући факултет из тачке И конкурса.

IV – Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефон, кандидати прилажу:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Доказ о општој здравственој способности, (доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да се не води кривични поступак ,

5. Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС,

6. Диплома о завршеној стручној спреми,

7. Додатак дипломи о просјеку оцјена.

V – Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор-интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

VI –Начин и рок за подношење пријава:
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ .
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање .
Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије Спортског савеза Калиновик или на адресу: Спортски савез Калиновик, ул. Карађорђева бр. 37 са назнаком „Пријава на конкурс“.

********

ЈУ Туристичка организација Општине Калиновик

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

I – ЈУ Туристичку организацију општине Калиновик, расписује Јавни конкурс за пријем приправника, и то:

  1. 1 (један) дипломирани новинар, ВСС, VII са 240 ECTS бодова и
  2. 1 (један) професор филозофије, ВСС, VII са 240 ECTS бодова.

Радни однос заснива се на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.

II – Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи,

5. да се против њега не води кривични поступак.

III- Посебни услови:

– завршен факултет одговарајућег смјера из тачке И овог конкурса,

IV – Потребна документа

Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова – овјерене копије сљедећих докумената:

– увјерења о држављанству, извода из МКР, дипломе, увјерења да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, увјерења о неосуђиваности и увјерења о невођењу кривичног поступка.

Увјерење о здравственој способности (доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа).

Сви кандидати који буду испуњавали услове из овог конкурса биће позвани на интервју, о чему ће бити благовремено обавијештени.

В – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Туристичка организација Општине Калиновик, ул. Карађорђева бр. 37, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за пријем приправника“.

**********

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЛИНОВИК

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника

I – ЈУ Центар за социјални рад Калиновик расписује конкурс за пријем приправника, и то:

– дипл. специјални едукатор и рехабилитатор, ВСС, са 240 ECTS бодова – 1

(један ) извршилац и

– дипл. економиста, ВСС, са 240 ECTS бодова-1 (један) извршилац и

– доктор стоматологије, ВСС, са 360 ECTS бодова-1 (један) извршилац

Радни однос заснива се на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.

II – Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи и

5. да се против њега не води кривични поступак.

III- Посебни услови:

– завршен факултет одговарајућег смјера из тачке И овог конкурса,

IV – Потребна документа

Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова – овјерене копије сљедећих докумената:

– увјерења о држављанству, извода из МКР, дипломе, увјерења да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, увјерења о неосуђиваности и увјерења о невођењу кривичног поступка.

Увјерење о здравственој способности (доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа).

V – Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор-интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

VI – Начин и рок за подношење пријава:
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ .
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије Центра за социјални рад или на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Калиновик, са назнаком „Пријава на конкурс“, Карађорђева бр. 37, Калиновик.

*****************

„БЛОНДИ“ д.о.о.

Ул. Карађорђева бб

КАЛИНОВИК

КОНКУРС
за пријем приправника

I – Предузеће „Блонди“ д.о.о. Калиновик из Калиновика расписује конкурс за пријем приправника, и то:

– дипломирани економиста ВСС, са 240 ECTS бодова-1 (један) извршилац.

Радни однос заснива се на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену школске спреме, а за који треба, према закону, положити стручни испит или којем је потребно претходно радно искуство у његовом занимању или професији.

II – Општи услови: да је држављанин РС или БиХ, да је старији од 18 година, да се против њега не води кривични поступак, да није осуђиван за кривично дјело, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС и да има општу здравствену способност.

III – Посебни услови:

– завршен одговарајући факултет из тачке И конкурса.

IV – Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Доказ о општој здравственој способности, (доставиће само изабрани кандидати прије

заснивања радног односа),

4. Увјерење да се не води кривични поступак ,

5. Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС,

6. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело и

7. Овјерена копија дипломе.

V – Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор-интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

VI – Начин и рок за подношење пријава
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ .
Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије предузећа „Блонди“ д.о.о. Калиновик или поштом на адресу предузећа, са назнаком „Пријава на конкурс“, ул. Карађорђева бб Калиновик.

***************

ЈКП „РАД“ ДОО КАЛИНОВИК

 Српских Добровољаца бр. 2

 КАЛИНОВИК

КОНКУРС
за пријем приправника

 

I – ЈКП „Рад“ д.о.о. Калиновик из Калиновика расписује конкурс за пријем приправника, и то:

– дипломирани инжењер електротехнике – смјер информатика ВСС, са 240 ECTS бодова – 1  (један) извршилац,

– дипломирани инжењер машинства ВСС, са 240 ECTS бодова – 1 (један) извршилац

Радни однос заснива се на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.

II – Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи,

5. да се против њега не води кривични поступак,

6. да није раније заснивао радни однос у овом заснивању, односно да није обавио приправнички стаж у овом занимању.

III – Посебни услови:

– завршен одговарајући факултет из тачке И конкурса.

IV – Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Доказ о општој здравственој способности, (доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да се не води кривични поступак ,

5. Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС,

6. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело и

7. Овјерена копија дипломе.

V – Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор-интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

VI – Начин и рок за подношење пријава
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ .
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити лично у просторије ЈКП „Рад“ д.о.о. Калиновик или поштом на адресу предузећа, са назнаком „Пријава на конкурс“, ул. Српских добровољаца бр. 2 Калиновик.

***********

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА „СВЕТИ РОМАН МЕЛОД“

НЕВЕСИЊЕ

Трг Благоја Паровића бб

Тел. 059/602 941

Е-mail: [email protected]

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник клавира и корепетиције ……………………………….. 1 извршилац, 24 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко и централној школи Невесиње.

 

2. Наставник клавира и корепетиције……………………………….. 1 извршилац, 19 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње и Подручном одјељењу Гацко.

 

3. Наставник виолине ………………….. 1 извршилац, 10 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

 

4. Наставник флауте ………………….. 1 извршилац, 10 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко,

 

5. Наставник гитаре ………………….. 1 извршилац, 18 часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2016/2017. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

 

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

– да је држављанин РС и БиХ

– да је старији од 18 година;

– да је радно способан,

– да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

1 и 2,. дипломирани музичар – пијаниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – пијаниста.

3. дипломирани музичар – виолиниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – виолиниста,

4. дипломирани музичар – флаутиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – флаутиста,

5. дипломирани музичар – гитариста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – гитариста,

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– извод из матичне књиге рођених,

– увјерење о држављанству БиХ, РС

– љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

– увјерење од суда да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– увјерење о оствареном радном стажу,

– увјерење о положеном стручном испиту,

– потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених уколико је кандидат незапослен,

– рјешење о утврђеном статусу социјално угроженог лица, уколико кандидат има тај статус (види члан 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи – „Сл. гласник РС“ број 102/14).

Уколико је кандидат запослен дужан доставити увјерење о запослености издато од послодавца са фондом и седмичним распоредом часова. Уколико кандидат има 2 држављанства и запослен је у другој држави дужан је доставити увјерење о запослењу у другој држави или потврду са евиденције назапослених лица.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад са ученицима доставља се након избора кандидата, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа.

Дана 31.8.2016. године са почетком у 12 часова у просторијама школе на адреси Трг Благоја Паровића бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве обавиће се тестирање и интервју. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

******************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

 К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

На одређено радно вријеме:

1. Дипломирани економиста за практичну наставу у четвртом степену у струци: економија, право и трговина ,………………………………. 4 часа

са искуством, положен стручни испит у настави , до краја наставне године

 

2. Наставник здравствене његе – вјежбе…….. 4 часа

са искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду до краја наставне године

3. Професор руског језика…………………….2 часа

са искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду до краја наставне године

4. Професор рачунара и програмирања у четвртом степену у струци: машинство и обрада метала……………………………………………….2 часа

са искуством, положен стручни испит у васпитно образовном раду до краја наставне године

Осим услова утврђених Законом о раду  („Сл. гл. РС“ број: 01/16.), и посебних услова прописаним чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, број: 74/08,106/09,104/11 и 33/14), испуњава и сљедеће услове:
Завршен одговарајући факултет према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“број:34/2015.) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“ 91/09 и 29/12., 80/14.) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Сл. гл. РС“, број:102/14. и 42/16.).

Општи услови :
а) да је држављанин РС и БХ-а то се доказује увјерењем о држављанству;
б)да је пунољетан што се доказује изводом из МК рођених или овјереном копијом личне карте;в) да је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,
а прије заснивања радног односа.
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

– потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на конкурс уз кратку биографију
– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања , ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса
– увјерење издато од Завода за запошљавање о времену на евиденцији незапослених лица;
– увјерење о радном стажу ( у образовању, ван образовања у струци и ван струке са израчунатим радним стажом) и овјерену фотокопију радне књижице,

– доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању за радна мјеста за која се тражи

– увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
– увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
Тестирање и интервју за све кандидате који су доставили потпуњене и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове Конкурса обавиће се 29. 8. 2016. у 11,00 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се не враћају.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Пријаве слати са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ –КОНКУРС „ на назначену адресу:
ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА
Ул. Цара Душана бр. 73.
Фоча
Телефон:
058/210-114

 

Извор: Глас Српске