Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 10.08. 2016. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.
**********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik matematike …………………………………………………………… 1 izvršilac,

za 16 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8.2017. godine, za rad u PO Lastva,

2. Nastavnik informatike ………………………………………………………… 1 izvršilac,

za 16 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8.2017. godine,

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja……………………………………………. 1 izvršilac

za 16 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine za rad u matičnoj školi i PO Lastva,

4. Nastavnik ruskog jezika …………………………………………………………. 1 izvršilac

za 10 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a naduže do 31.8.2017. godine,

5. Nastavnik razredne nastave ……………………………………………………. 3 izvršioca

na određeno vrijeme: 2 izvršioca do 31.8.2017. godine, a 1 izvršilac do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a naduže do 31.8.2017. godine,

6. Nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku ……………………………………………………………………………………………………….. 2 izvršioca,

na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine

7. Pedagog, voditelj u produženom boravku…………………………….. 1 izvršilac,

na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine,

8. Oligofrenolog za rad u odjeljenju za djecu sa posebnim potrebama

…………………………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8.2017. godine.

– Na sva radna mjesta primaju se kandidati sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na poslovima na koje konkurišu.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14, 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, te radno mjesto na koje konkurišu, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i

Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje kandidata i intervju obaviće se u prostorijama škole u

– Utorak, 23.8.2016:

– U 9 časova za pedagoga, voditelja u produženom boravku, oligofrenologa i nastavnika ruskog jezika,

– u 10 časova – za nastavnika informatike i nastavnika tehničkog obrazovanja;

– u 11 časova – za nastavnika matematike,

– u 12 časova – za nastavnike razredne nastave,

– u 13.30 časova – za nastavnike razredne nastave, voditelje u produženom boravku

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje, Oktobarska br. 1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „VUK KARADžIĆ“ TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

 

1. Nastavnik fizike – 20 časova – pripravnik.

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 22 časa – na određeno vrijeme, do 31.8.2017. godine.

3. Nastavnik likovne kulture – 15 časova – na određeno vrijeme, do 31.8.2017. godine.

4. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 6 časova – na određeno vrijeme, do 31.12.2016. godine.

5. Nastavnik matematike – 16 časova – na određeno vrijeme,

do 31.8.2017. godine.

6. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca – na određeno vrijeme, do 31.8.2017. godine.

– Potrebno je da kandidati pod rednim brojem 2, 3, 4, 5, i 6. imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za kandidate pod rednim brojem 2, 3, 4, 5 i 6.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju obaviće se u utorak, 23.8.2016. u 7.30 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Vuk Karadžić“, Miloša Crnjanskog br. 4, Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ VUK KARADžIĆ“ TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik informatike – 2 časa – na određeno vrijeme,

do 31.8.2017. godine.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju obaviće se u utorak, 23.8.2016. u 8 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Vuk Karadžić“, Miloša Crnjanskog br. 4, Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ VUK KARADžIĆ“ TREBINjE

KONKURS

za izbor voditelja u produženom boravku

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac – na određeno vrijeme (do 31.12.2016.);

2. Pedagog – 1 izvršilac – na određeno vrijeme (do 30.6. 2017.);

3. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – na određeno vrijeme (do 30.6.2017.).

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju obaviće se u utorak, 23.8. 2016. u 8 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Vuk Karadžić“, Miloša Crnjanskog br. 4, Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ SVETI VASILIJE OSTROŠKI“

Trebinje

KONKURS

za izbor stručnog saradnika i nastavnika

1. Pedagog – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka školskog pedagoga sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.12.2016. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 2 časa u nastavi, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3. Nastavnik osnova informatike – 2 časa u nastavi, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Voditelj produženog boravka – 2 nastavnika razredne nastave na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

5. Voditelj produženog boravka – nastavnik srpskog jezika na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Nastavnik razredne nastave – pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju za voditelje produženog boravka i nastavnika razredne nastave obaviće se u utorak, 23. avgusta 2016. u 10.30 časova, a za nastavnika tehničkog obrazovanja, osnova informatike i pedagoga u 11 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom za tehničko obrazovanje i osnove informatike, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“, Gorička br. 19, Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***************

JAVNA USTANOVA

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „SVETOZAR ĆOROVIĆ“

Svetosavska br. 22

Ljubinje

Broj : 247-1/16

Datum: 8.8.2016.

Na osnovu člana 76. stav 1 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 76/08, 106/09 , 104/11 i 33/14) i Odluke o slobodnom radnom mjestu br. 246-1/16 od 8.8.2016. direktor škole raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do kraja školske 2016/2017. godine

1. Profesor matematike 7 časova sedmično u Berkovićima …. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,

2. profesor prava, 2 časa sedmično …………………………………..1 izvršilac pripravnik,

3. profesor fizike, 9 časova sedmično ……………………………………..1 izvršilac sa

iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,

4. profesor muzičke kulture, 2 časa sedmično ………………………….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Pored opših uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 01/16), da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnost, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome stečene van BiH i Republike Srbije poslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

– Radno iskustvo u struci najmanje 1 godina pod 1, 3. i 4.

Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16), te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena).

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa.

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom, može se primiti i lice bez iskustva.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u ponedjeljak, 22.8.2016. godine, u 11 časova.

Kandidat se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar „Svetozar Ćorović“, Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „Prijava na konkurs“.

**************

 

JU OŠ „SVETI SAVA

LjUBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku 2016/17. godinu

1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine – 8 časova

2. Nastavnik fizike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine – 12 časova

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine – 7 časova

4. Nastavnik informatike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine – 7 časova

5. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine

6. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac bez radnog iskustva – pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09 ,104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14) od 18.11.2014. godine. Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa.
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 23.8.2016. godine u 10 časova u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

– U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23

88 380 Ljubinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „SVETI SAVA“ BILEĆA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine,

2. nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac na 8 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine,

3. nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac na 12 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika,

4. nastavnik biologije – 1 izvršilac na 6 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2017. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasni Republike Srpske“ broj 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) uvjerenje o državljanstvu,

4) izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 23.8.2016. godine u 14 časova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

OŠ „RISTO PROROKOVIĆ“

NEVESINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik geografije – 6 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme (najduže do 31.8.2017. godine)… 1 izvršilac

2. Nastavnik fizike – 20 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na neodređeno vrijeme…… 1 izvršilac

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 4 časa redovne nastave – sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme (najduže do 31.8.2017. godine)…. 1 izvršilac

4. Nastavnik ruskog jezika – 20 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme (najduže do 31.8.2017. godine)… 1 izvršilac

5. Nastavnik ruskog jezika – 6 časova redovne nastave – bez radnog iskustva (pripravnik) – na određeno vrijeme (najduže do 31.8.2017. godine)…. 1 izvršilac

6. Nastavnik francuskog jezika – 10 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme (najduže do 31.8.2017. godine)…. 1 izvršilac

7. Nastavnik engleskog jezika – 4 časa redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja…. 1 izvršilac

8.  Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.12.2016. godine…. 1 izvršilac

9. Nastavnik razredne nastave – bez radnog iskustva (pripravnik) – na određeno vrijeme (najduže do 31.8.2017. godine)…. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 22.8. 2016, u 10 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

OŠ „Risto Proroković“ Nevesinje, ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „za konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ

VESELIN MASLEŠA FOČA

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta u školskoj 2016/2017. godini

1. Nastavnik osnovi informatike i tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, na pola radne norme, sa radnim iskustvom

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da imaju završenu određenu vrstu stručne spreme i zvanje, propisano za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:

1. Prosječna ocjena tokom studiranja – dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

3. Dužina radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Testiranje i intervju, za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

– Testiranje kandidata, dana 23.8.2016. godine u 9 časova,

– Intervju kandidata, dana 23.8.2016. godine u 12 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

************************

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „SVETI SAVA FOČA

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

u školskoj 2016/2017. godini

1. Školski psiholog, na određeno vrijeme, od 1.9.2016. do 31.8.2017. godine, 1 izvršilac – puna norma, pripravnik;

2. Nastavnik francuskog jezika, na određeno vrijeme, od 1.9.2016. do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, 1 izvršilac na 8 časova u CŠ i PO Miljevina, sa radnim iskustvom.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

a) imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 3. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil i zvanje, propisano za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo kandidati koji konkurišu za radno mjesto sa radnim iskustvom);

3. Izvoda iz MK rođenih ili kopije lične karte;

4. Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja – dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica – dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu (samo kandidati koji konkurišu za radno mjesto sa radnim iskustvom), izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

– vrsta posla;

– stepen stručne spreme i

– dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

– Testiranje kandidata, dana 22.8.2016. godine, sa početkom u 10 časova,

– Intervju kandidata, dana 23.8.2016. godine, sa početkom u 10 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

****************

JU GIMNAZIJA „KALINOVIK“

KALINOVIK

 

KONKURS

za prijem radnika

Profesor muzičke kulture – 2 časa sedmično, 1 izvršilac sa radnim iskustvom – do 31.8.2017. godine

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 42/16)

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

– Da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa

– Da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme i
– dužina radnog staža po vrstama posla.
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika izvrši će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:102/14 i 42/16).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 22.8.2016. godine u 12 časova u zgradi JU Gimnazija „Kalinovik“ Kalinovik, ul. Šumadijska bb.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa oznakom „Prijava na konkurs“ slati na adresu:

JU Gimnazija „Kalinovik“ Kalinovik

Ul. Šumadijska bb

71 230 Kalinovik.

*************************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC ALEKSA ŠANTIĆ“

NEVESINjE

KONKURS

za prijem nastavnika u radni odnos

 

 

– Profesor fizike…. 1 izvršilac – neodređeno vrijeme

 

  • Profesor matematike…. 1 izvršilac – određeno vrijeme do 31.8.2017. god (17 časova nedjeljno)

 

– Doktor medicine………. 1 izvršilac –  određeno vrijeme do 31.8.2017. god (7 časova nedjeljno)

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 1/16) i posebnih uslova propisanih članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj 11/95).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka,

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (u skladu sa članom 9. stav 2. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Službeni glasnik RS“, broj 102/14),

 

Te ostalu dokumentaciju predviđenu članom 8. stav Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 102/14).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju, kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 22.8.2016. godine u 100 časova u prostorijama škole (nova zgrada).

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „Aleksa Šantić“ – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

****************

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „SVETI SAVA“ GACKO

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Razredna nastava – 2 izvršioca – od 1.9.2016. do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 3.5.2017. god.

2. Razredna nastava – 2 izvršioca na određeno vrijeme od 1.9.2016. do 31.8.2017. god.

3. Srpski jezik -1 izvršilac na 5 časova, na određeno vrijeme od 1.9.2016. do 31.8.2017. god.

4. Tehničko obrazovanje – 1 izvršilac – puna norma, na određeno vrijeme, od 1.9.2016. do 31.8.2017. god.

5. Hemija, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme, od 1.9.2016. do 31.8.2017. god.

6. Fizičko vaspitanje, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme od 1.9.2016. do 31.8.2017. god.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju obaviće se u utorak, 23.8.2016. u 8 časova, u prostorijama škole.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Sava“, Vidovdanska br. 29 Gacko.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.