Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 10.08. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.
**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

ТРЕБИЊЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник математике …………………………………………………………… 1 извршилац,

за 16 часова седмичне норме, на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2017. године, за рад у ПО Ластва,

2. Наставник информатике ………………………………………………………… 1 извршилац,

за 16 часова седмичне норме, на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2017. године,

3. Наставник техничког образовања……………………………………………. 1 извршилац

за 16 часова седмичне норме, на одређено вријеме до 31.8.2017. године за рад у матичној школи и ПО Ластва,

4. Наставник руског језика …………………………………………………………. 1 извршилац

за 10 часова седмичне норме, на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а надуже до 31.8.2017. године,

5. Наставник разредне наставе ……………………………………………………. 3 извршиоца

на одређено вријеме: 2 извршиоца до 31.8.2017. године, а 1 извршилац до повратка наставнице са породиљског боловања, а надуже до 31.8.2017. године,

6. Наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку ……………………………………………………………………………………………………….. 2 извршиоца,

на одређено вријеме до 30.6.2017. године

7. Педагог, водитељ у продуженом боравку…………………………….. 1 извршилац,

на одређено вријеме до 30.6.2017. године,

8. Олигофренолог за рад у одјељењу за дјецу са посебним потребама

…………………………………………………………………………………………………………. 1 извршилац

на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2017. године.

– На сва радна мјеста примају се кандидати са положеним стручним испитом и радним искуством на пословима на које конкуришу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14, 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, те радно мјесто на које конкуришу, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и

Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидат који буде изабран,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање кандидата и интервју обавиће се у просторијама школе у

– Уторак, 23.8.2016:

– У 9 часова за педагога, водитеља у продуженом боравку, олигофренолога и наставника руског језика,

– у 10 часова – за наставника информатике и наставника техничког образовања;

– у 11 часова – за наставника математике,

– у 12 часова – за наставнике разредне наставе,

– у 13.30 часова – за наставнике разредне наставе, водитеље у продуженом боравку

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Требиње, Октобарска бр. 1
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор наставника

 

1. Наставник физике – 20 часова – приправник.

2. Наставник техничког образовања – 22 часа – на одређено вријеме, до 31.8.2017. године.

3. Наставник ликовне културе – 15 часова – на одређено вријеме, до 31.8.2017. године.

4. Наставник физичког васпитања – 6 часова – на одређено вријеме, до 31.12.2016. године.

5. Наставник математике – 16 часова – на одређено вријеме,

до 31.8.2017. године.

6. Наставник разредне наставе – 2 извршиоца – на одређено вријеме, до 31.8.2017. године.

– Потребно је да кандидати под редним бројем 2, 3, 4, 5, и 6. имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за кандидате под редним бројем 2, 3, 4, 5 и 6.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидати који буду изабрани,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).
– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 23.8.2016. у 7.30 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Милоша Црњанског бр. 4, Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ“ ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник информатике – 2 часа – на одређено вријеме,

до 31.8.2017. године.

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 01/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидати који буду изабрани,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).
– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 23.8.2016. у 8 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Милоша Црњанског бр. 4, Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ“ ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор водитеља у продуженом боравку

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац – на одређено вријеме (до 31.12.2016.);

2. Педагог – 1 извршилац – на одређено вријеме (до 30.6. 2017.);

3. Наставник физичког васпитања – 1 извршилац – на одређено вријеме (до 30.6.2017.).

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 01/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидати који буду изабрани,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).
– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 23.8. 2016. у 8 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Милоша Црњанског бр. 4, Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“

Требиње

КОНКУРС

за избор стручног сарадника и наставника

1. Педагог – 1 извршилац на одређено вријеме до повратка школског педагога са породиљског боловања, а најдуже до 31.12.2016. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник техничког образовања – 2 часа у настави, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2017. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

3. Наставник основа информатике – 2 часа у настави, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2017. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Водитељ продуженог боравка – 2 наставника разредне наставе на одређено вријеме до 30.6.2017. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

5. Водитељ продуженог боравка – наставник српског језика на одређено вријеме до 30.6.2017. године, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом;

6. Наставник разредне наставе – приправник, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју за водитеље продуженог боравка и наставника разредне наставе обавиће се у уторак, 23. августа 2016. у 10.30 часова, а за наставника техничког образовања, основа информатике и педагога у 11 часова у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством за техничко образовање и основе информатике, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“, Горичка бр. 19, Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***************

ЈАВНА УСТАНОВА

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“

Светосавска бр. 22

Љубиње

Број : 247-1/16

Датум: 8.8.2016.

На основу члана 76. став 1 Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 76/08, 106/09 , 104/11 и 33/14) и Одлуке о слободном радном мјесту бр. 246-1/16 од 8.8.2016. директор школе расписује

КОНКУРС
за пријем у радни однос на одређено вријеме до краја школске 2016/2017. године

1. Професор математике 7 часова седмично у Берковићима …. 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави,

2. професор права, 2 часа седмично …………………………………..1 извршилац приправник,

3. професор физике, 9 часова седмично ……………………………………..1 извршилац са

искуством и положеним стручним испитом за рад у настави,

4. професор музичке културе, 2 часа седмично ………………………….. 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Поред опших услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 01/16), да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање наведених услова и то:

– Увјерење о држављанству,

– Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе стечене ван БиХ и Републике Србије послије 6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

– Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

– Радно искуство у струци најмање 1 година под 1, 3. и 4.

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће службеним путем прибавити увјерење о неосуђиваности за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 42/16), те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена).

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса.

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

– Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не пријави лице са положеним стручним испитом, може се примити и лице без искуства.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у понедјељак, 22.8.2016. године, у 11 часова.

Кандидат се неће посебно позивати и они који се не појаве на тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на адресу: Јавна установа Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“, Светосавска 22, Љубиње са назнаком „Пријава на конкурс“.

**************

 

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА

ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

за школску 2016/17. годину

1. Наставник математике – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године – 8 часова

2. Наставник физике – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године – 12 часова

3. Наставник техничког образовања – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године – 7 часова

4. Наставник информатике – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године – 7 часова

5. Наставник разредне наставе – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године

6. Наставник разредне наставе – 1 извршилац без радног искуства – приправник, на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09 ,104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14) од 18.11.2014. године. Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

– Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа.
– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

– Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
– Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 23.8.2016. године у 10 часова у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

– У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа „Свети Сава“ Љубиње
Улица Светосавска број 23

88 380 Љубиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ БИЛЕЋА

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. наставник разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године,

2. наставник српског језика – 1 извршилац на 8 часова редовне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године,

3. наставник српског језика – 1 извршилац на 12 часова редовне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка привремено одсутног радника,

4. наставник биологије – 1 извршилац на 6 часова редовне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласни Републике Српске“ број 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које доказују испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) увјерење о држављанству,

4) извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 23.8.2016. године у 14 часова.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити лично или поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс“.

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОШ „РИСТО ПРОРОКОВИЋ“

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник географије – 6 часова редовне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме (најдуже до 31.8.2017. године)… 1 извршилац

2. Наставник физике – 20 часова редовне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом – на неодређено вријеме…… 1 извршилац

3. Наставник техничког образовања – 4 часа редовне наставе – са радним искуством, на одређено вријеме (најдуже до 31.8.2017. године)…. 1 извршилац

4. Наставник руског језика – 20 часова редовне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме (најдуже до 31.8.2017. године)… 1 извршилац

5. Наставник руског језика – 6 часова редовне наставе – без радног искуства (приправник) – на одређено вријеме (најдуже до 31.8.2017. године)…. 1 извршилац

6. Наставник француског језика – 10 часова редовне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме (најдуже до 31.8.2017. године)…. 1 извршилац

7. Наставник енглеског језика – 4 часа редовне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања…. 1 извршилац

8.  Наставник разредне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом – до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 31.12.2016. године…. 1 извршилац

9. Наставник разредне наставе – без радног искуства (приправник) – на одређено вријеме (најдуже до 31.8.2017. године)…. 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број: 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
– Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

– Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 22.8. 2016, у 10 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ОШ „Ристо Пророковић“ Невесиње, ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком „за конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ

ВЕСЕЛИН МАСЛЕША ФОЧА

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста у школској 2016/2017. години

1. Наставник основи информатике и техничког образовања – 1 извршилац на неодређено вријеме, на пола радне норме, са радним искуством

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б) имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да имају завршену одређену врсту стручне спреме и звање, прописано за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извод из МК рођених или копију личне карте;

4. Увјерење о држављанству;

5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије сљедећих докумената којима доказују испуњеност посебних услова:

1. Просјечна оцјена током студирања – документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица – документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

3. Дужина радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Тестирање и интервју, за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

– Тестирање кандидата, дана 23.8.2016. године у 9 часова,

– Интервју кандидата, дана 23.8.2016. године у 12 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

*** Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

************************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА ФОЧА

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Школски психолог, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до 31.8.2017. године, 1 извршилац – пуна норма, приправник;

2. Наставник француског језика, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до повратка радника са неплаћеног одсуства, 1 извршилац на 8 часова у ЦШ и ПО Миљевина, са радним искуством.

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б) имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 3. и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил и звање, прописано за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само кандидати који конкуришу за радно мјесто са радним искуством);

3. Извода из МК рођених или копије личне карте;

4. Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије документа којима доказују испуњеност посебних услова, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања – документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица – документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу (само кандидати који конкуришу за радно мјесто са радним искуством), издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

– Тестирање кандидата, дана 22.8.2016. године, са почетком у 10 часова,

– Интервју кандидата, дана 23.8.2016. године, са почетком у 10 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу Школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

****************

ЈУ ГИМНАЗИЈА „КАЛИНОВИК“

КАЛИНОВИК

 

КОНКУРС

за пријем радника

Професор музичке културе – 2 часа седмично, 1 извршилац са радним искуством – до 31.8.2017. године

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16) кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/14 и 42/16)

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

– Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

– Да је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа

– Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:
1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;
4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;
5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види
– врста посла,
– степен стручне спреме и
– дужина радног стажа по врстама посла.
6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника изврши ће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број:102/14 и 42/16).

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 22.8.2016. године у 12 часова у згради ЈУ Гимназија „Калиновик“ Калиновик, ул. Шумадијска бб.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа се неће разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

 

Пријаве са ознаком „Пријава на конкурс“ слати на адресу:

ЈУ Гимназија „Калиновик“ Калиновик

Ул. Шумадијска бб

71 230 Калиновик.

*************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ АЛЕКСА ШАНТИЋ“

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника у радни однос

 

 

– Професор физике…. 1 извршилац – неодређено вријеме

 

  • Професор математике…. 1 извршилац – одређено вријеме до 31.8.2017. год (17 часова недјељно)

 

– Доктор медицине………. 1 извршилац –  одређено вријеме до 31.8.2017. год (7 часова недјељно)

Поред услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, број 1/16) и посебних услова прописаних чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске“, број 29/12) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Службени гласник РС“ број 11/95).

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“, број 102/14).

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

– Диплому или овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење о држављанству,

– Увјерење надлежног суда о невођењу кривичног поступка,

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (у складу са чланом 9. став 2. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи „Службени гласник РС“, број 102/14),

 

Те осталу документацију предвиђену чланом 8. став Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник РС“ број 102/14).

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју, као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 22.8.2016. године у 100 часова у просторијама школе (нова зграда).

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар „Алекса Шантић“ – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

****************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ГАЦКО

КОНКУРС

за избор наставника

1. Разредна настава – 2 извршиоца – од 1.9.2016. до повратка радника са породиљског боловања, а најдуже до 3.5.2017. год.

2. Разредна настава – 2 извршиоца на одређено вријеме од 1.9.2016. до 31.8.2017. год.

3. Српски језик -1 извршилац на 5 часова, на одређено вријеме од 1.9.2016. до 31.8.2017. год.

4. Техничко образовање – 1 извршилац – пуна норма, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до 31.8.2017. год.

5. Хемија, 1 извршилац, на 8 часова, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до 31.8.2017. год.

6. Физичко васпитање, 1 извршилац, на 12 часова, на одређено вријеме од 1.9.2016. до 31.8.2017. год.

– Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

– Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 01/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

– на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

– на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

– Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидати који буду изабрани,

– Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).
– Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

– Тестирање и интервју обавиће се у уторак, 23.8.2016. у 8 часова, у просторијама школе.

– Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Сава“, Видовданска бр. 29 Гацко.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.