Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 03.08. 2016. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.
********************

ЈУ ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ДУЧИЋ“, ТРЕБИЊЕ

Вожда Карађорђа бр. 1

Требиње

Тел: (059)270-690, 270-691

еmail:g.jducic@teol.net

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ у Требињу расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник математике – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, 12 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

2. Наставник физике – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, 16 часова седмично, на одређено вријеме до 12.10.2017. године.

3.  Библиотекар – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

Општи и посебни услови:

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16) и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији („Сл. гл. РС“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Сл. гл. РС“, број: 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидат треба да достави документацију о испуњености општих и посебних услова, и то:

– Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

– Да је пунољетан, а то се доказује изводом из МК рођених или копијом личне карте;

– Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

– Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан да достави и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

– Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

– Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу стажу издато од ранијег послодавца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављено у уторак, 16. августа 2016. године, у 8 часова у просторијама школе.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

*************

 

ЈУ СШЦ „ГОЛУБ КУРЕШ“

Владимира Гаћиновића бр. 1

БИЛЕЋА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста:

1. Наставник руског језика – без искуства, 1 извршилац – пуна норма рада – на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

2. Наставник текстилне групе предмета – са искуством, најмање једна година, 1 извршилац – пуна норма рада – на одређено вријеме до 31.8.2017.

3. Наставник практичне наставе у текстилној струци – са искуством, најмање једна година, 1 извршилац – 13 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2017. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду („Сл. гл. РС“, број: 1/16) и посебне услове прописане чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, број: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

–  Увјерење о држављанству,

–  Извод из  МК рођених или овјерена копија личне карте,

–  Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

–  Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем),

– Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван БиХ и Републике Српске након 6. априла 1992. год.),

–  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радна мјеста за која је предвиђено радно искуство;

–  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

–  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

–  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу школе, са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста“ и  назначе радно мјесто за које конкуришу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор кандидата. Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити у уторак, 16.8.2016. године, у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без радног искуства и положеног стручног испита.

*****************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА  ЈОВА  ЗМАЈ“

Немањина бб 

ФОЧА

Тел/факс: 058/210-450,

Е-mail:djecijivrtic@gmail.com

КОНКУРС

за пријем радника на неодређено вријеме

1. Дипломирани васпитач …………   2 извршиоца

Опис послова

– Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча

Општи услови

–  да је држављанин РС, односно БиХ;

–  да је старији од 18 година;

–  да има општу здравствену способност за рад са дјецом;

– да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

Посебни  услови

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2. став (2) Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама („Сл. гл. РС“, 110/13):

–  ВСС – први циклус студијског програма са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача;

–  положен стручни испит за васпитно-образовни рад ;

Потребна документација

 

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати су дужни доставити  доказе о испуњености општих и посебних услова:

 

1. Лична карта

2. Увјерење о држављанству

3. Извод из МК рођених

4. Диплома о завршеној стручној спреми – први циклус студијског програма са најмање остварених 180 ECTS бодова или еквивалент по студијском програму предшколског васпитања

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања (заокружена на двије децимале) уколико на дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад

7. Потврда да се води на евиденцији Завода за запошљавање РС

8. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа)

9. Увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

10. Рјешење о признавању статуса борца/статуса РВИ или статуса члана породице погинулих бораца (уколико кандидат посједује наведено рјешење издато од стране општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту)

 

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 19.8.2016. год. у 12 часова у просторијама установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се могу доставити путем поште на адресу ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, препоручено или лично, сваки радни дан од 8 до 16 часова са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

 

*********************

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

Цара Душана бр.73.
ФОЧА
Тел
: 058/210-114           

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

На  одређено радно вријеме:

1. Проф. француског језика,  до 30.6.2016.  4 часа

са радним искуством, положен стручни испит  у васпитно-образовном раду

2. Проф. енглеског  језика  ……..4  часа  без искуства,  приправник

3. Проф. математике, до краја школске године   …….18 часова

са искуством, положен стручни испит  у васпитно-образовном раду

4.  Проф. математике до 30.6.2016. ………2 часа

са радним искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду

5. Проф. Биологије, ……..10  часова,                                                                                             без искуства, приправник

6. Проф. Физике, …………20 часова                                                                                                   без искуства, приправник

7. Проф. физике,  до  краја школске године……….12  часова

са искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду

8. Дипломирани правник – право, до краја наставне године….  2 часа

са искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду

9. Дипл. инж. машинства, до  краја школске године ………20 часова

са искуством, положен стручни испит  у васпитно-образовном раду

10. Наставник практичне наставе за машинске техничаре ,……3 часа

до краја наставне године, са искуством, положен стручни испит у настави

11.  Доктор медицине, ..20 часова

без искуства, приправник

12.  Доктор медицине,  ….. 6 часова

са искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду

13.  Дипл. фармацеут, до краја школске  године ………..  8 часова

са искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду

14. Дипл. инж. шумарства, до 30.6.2016.      …….6 часова

Практична настава  III степен, са искуством  и положеним стручним испитом

На  неодређено радно вријеме:

Проф. хемије ……..12 часова

са искуством, положен стручни испит у васпитно-образовном раду

Осим  услова утврђених Законом о раду   („Сл. гл. РС“, број: 01/16), и посебних услова прописаним чланом 75.  Закона о средњем образовању и  васпитању („Сл. гл. РС“, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), испуњава и сљедеће услове:

Завршен одговарајући факултет према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Сл. гл. РС“, број: 34/2015) и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС“, 91/09 и 29/12, 80/14) и  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Сл. гл. РС“, број: 102/14 и 42/16).

Општи услови:
а) да је  држављанин РС и БХ-а то се доказује увјерењем о држављанству;
б) да је пунољетан што  се доказује изводом из МК рођених или овјереном копијом личне карте;

в) да  је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка г) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

Посебни услови:

– потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на конкурс уз  кратку биографију
– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса
– увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену на евиденцији незапослених лица;
– увјерење о радном стажу (у образовању, ван образовања у струци и ван струке са израчунатим радним стажом) и овјерену фотокопију радне књижице,

– доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању за радна мјеста за која се тражи

– увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из  категорије породице погинулих бораца;
– увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из  категорије ратног војног  инвалида;
Тестирање  и интервју за све кандидате који су доставили потпуњене и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се  16.8.2016. у 11 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената  које  се  не враћају.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати  са назнаком: „НЕ  ОТВАРАЈ –КОНКУРС“ на  назначену адресу школе.
 

****************

 

ЈУ ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

Карађорђева 68а

ФОЧА

Тел/факс: 058/220-270

Е-mail: [email protected]

КОНКУРС

за попуну слободних  радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Наставник енглеског језика, на одређено вријеме, 2 извршиоца са радним искуством, од тога:

– 1 извршилац од 1.9.2016. године до повратка радника са породиљског одсуства са пуном радном нормом и

– 1 извршилац  од 1.9.2016. године до повратка радника са неплаћеног одсуства – на 14 часова;

2. Наставник руског језика, на одређено вријеме од 1.9.2016. до 31.8.2017. године, – 1 извршилац – 12 часова, са радним искуством;

3. Наставник српског језика, на одређено вријеме од 1.9.2016. до 31.8.2017. године, – 1 извршилац – 4 часа, са радним искуством;

4. Наставник демократије и људских права, на одређено вријеме од 1.9.2016. до 31.8.2017. године 1 извршилац – 4 часа,  са радним искуством;

5. Водитељ у продуженом боравку ученика, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до 30.6.2017. године, 4 извршиоца са пуном радном нормом, са радним искуством, од тога:

– Наставник разредне наставе – 3 извршиоца и

– Школски педагог – 1 извршилац

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б) имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2, 3. и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл. гл. РС“ број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да имају завршену одређену врсту стручне спреме и звање, прописано  за радно мјесто  на које конкуришу.

 

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извод из МК рођених или копију личне карте;

4. Увјерење о држављанству;

5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Сл. гл. РС“ број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије сљедећих докумената којима доказују испуњеност посебних услова:

1. Просјечна оцјена током студирања –  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

3. Дужина радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Тестирање и интервју, за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

– Тестирање кандидата, дана 15.8.2016. године у 13 часова,

–  Интервју кандидата, дана 16.8.2016.  године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу Школе, препоручено или директно у школу.

****************

 

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“

Немањина бб

ФОЧА

Тел/факс 058/221-391;

еmail: os177@skolers.org

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

у школској 2016/2017. години

1. Наставник разредне наставе – за водитеља у продуженом боравку ученика, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до 30.6.2017. године, 3 извршиоца са пуном радном нормом у ЦШ и 1 извршилац на ½ радне норме, са радним искуством,

2. Наставник разредне наставе, на неодређено вријеме, од  1.9.2016. године, 1 извршилац на пуној радној норми у ЦШ, са радним искуством,

3. Наставник физике, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до 31.8.2017. године, 1 извршилац на 2 часа у ПО Миљевина, са радним искуством,

4. Наставник руског језика, на одређено вријеме, од 1.9.2016. до 31.8.2017. године, 1 извршилац на 4 часа у ПО Миљевина, са радним искуством,

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

а) имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б)  имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл. гл. РС“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил и звање, прописано за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.  Извода из МК рођених или копије личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије документа којима доказују испуњеност посебних услова, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања – документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица –  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

– врста посла;

– степен стручне спреме и

– дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

– Тестирање кандидата, дана 15.8.2016. године, са почетком у 13 часова,

– Интервју кандидата, дана 15.8.2016. године,  са почетком у  14.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу Школе препоручено или директно у школу.

********************

ЈУ ОШ „ЉУТИЦА БОГДАН“

Српских добровољаца број 5,

КАЛИНОВИК

 

КОНКУРС

1. Наставник информатике ——— 2 часа – на неодређено вријеме

2.  Наставник хемије ——————–  4 часа на неодређено вријеме

3.  Наставник демократије и људских права —– 1 час на неодређено вријеме

4.  Наставник физике  —————– 2 часа – на неодређено вријеме

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 105 Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гл.  РС“ бр.74/08, 71/09 104/11 и 33/14) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл. гл.  РС“ бр.77/09, 86/10 и 25/14). За радна мјеста потребан је одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно висока или виша стручна спрема.

 

1.  Потребна документација:

– Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидатима достављају сљедећа документа:

– Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

–  Увјерење о држављанству;

–  Овјерена фотокопија дипломе о стеченом звању;

– Увјерење или додатак дипломи о просјеку оцјена који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе) ,

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

–  Потврда  о положеном стручном испиту

–  Потврду о радном искуству код ранијег послодавца.

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

–  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

–  Увјерење о неосуђиваности (затражиће Основна школа по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и тест који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема радника у радни однос у основној школи („Сл. гл. РС“ бр. 102/14 и 45/16)

Тестирање и интервју биће обављени 15.8.2016. године са почетком у 10  часова у просторијама школе

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом слати поштом препоручено на  назначену адресу.

dresu.

 

Извор: Глас Српске