Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.12.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

JU OŠ “RISTO PROROKOVIĆ”

NEVESINjE

 IZMJENA KONKURSA

PREDMET: Izmjena konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta objavljenog u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 27.11.2019. godine.

“Testiranje i intervju sa kandidatima koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 12.12.2019. godine, u prostorijama škole…” Ostali sadržaj konkursa ostaje nepromijenjen.

OKRUŽNI SUD U TREBINjU

Na osnovu odredbe člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Trebinju, broj: 015-0-Su-18-000-195-1 od 8.6.2018. godine, predsjednik suda raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem stručnog savjetnika-psihologa na neodređeno vrijeme

1.  Stručni savjetnik-psiholog .…………….… 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:

Stručni savjetnik-psiholog rukovodi odjelom za podršku svjedocima, pruža psihološku, tehničku i druge vidove podrške svjedocima za vrijeme i nakon svjedočenja u krivičnim postupcima, vrši psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke sa fizičkim i psihičkim poteškoćama, žrtve mučenja, itd.) za vrijeme i nakon svjedočenja u krivičnim postupcima, vrši procjenu potreba svjedoka i preduzima neophodne mjere u skladu sa njihovim potrebama, kontaktira svjedoka s ciljem pribavljanja neophodnih informacija radi njihovog uspješnog učešća u krivičnim postupcima, uspostavlja kontakte sa relevantnim organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini sa ciljem pružanja pomoći svjedocima, sarađuje s civilnim društvom u pružanju podrške i davanju informacija svjedocima koje bi im mogle poslužiti nakon svjedočenja, obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda.

Opšti uslovi:

–  da je državljanin RS ili BiH,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

–  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

–  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 

–  završen filozofski fakultet – odsjek psihologija ili završen fakultet političkih nauka – odsjek sociologija rada

–  najmanje 1 (jedna) godina profesionalnog iskustva u relevantnoj stručnoj oblasti

Potrebni dokumenti: (Ovjerene fotokopije)

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  izvod iz matične knjige rođenih;

–  diploma o završenom fakultetu;

–  uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–  za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 3. i 4. svi kandidati treba da dostave ovjerenu pismenu izjavu.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon provjere stručnih znanja i radne sposobnosti – testiranja i intervjua sa kandidatima.

Rok i adresa dostave:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br.1, 89101 Trebinje, sa naznakom “Javni konkurs”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

 

 

 

 

 

Izvor: Glas Srpske